• Novinky

      • Spoznávame dávnu minulosť aj počas pandémie

      • Pandémia koronavírusu nás zasiahla všetkých v plnom prúde uprostred rozbehnutého školského roka, a preto je potrebné aj vyučovací proces s jeho metódami a žiackou tvorbou čo možno najlepšie prispôsobiť súčasným podmienkam domáceho prostredia.

       Ako vhodný spôsob vlastnej realizácie a zapájania žiakov do tvorivej činnosti sa môže javiť aj taká tvorba projektov a prezentácií v rámci hodín dejepisu. Žiaci šiesteho ročníka preto dostali za úlohu vypracovať projekt alebo prezentáciu, pričom si mali možnosť vybrať takú ľubovoľnú tému z dejín praveku, s ktorou sme sa už jednak stretli na našich spoločných hodinách dejepisu v škole i počas online vyučovania, no zároveň tému, ktorá im je najbližšia alebo ich najviac fascinuje.

       Šiestaci sa s touto úlohou popasovali veľmi dobre a vznikli nám tak mnohé obohacujúce diela a napokon majú materiál, z ktorého môžu sami čerpať poznatky pri spoznávaní histórie. I keď veľa informácií sa samozrejme v dnešnej technicky vyspelej dobe dá získať pomerne jednoducho, bolo naozaj vidieť, že vedomosti, ktoré žiaci nadobudli na predošlých vyučovacích hodinách sú nenahraditeľné a vedia ich aj primerane zúžitkovať. Do svojej tvorby vložili kus seba a svojimi kreatívnymi výtvormi poukázali na to, že aj také dávne a dodnes málo prebádané obdobie v dejinách ľudstva ako je Pravek, môže byť skutočne zaujímavé a obohacujúce. Keďže projekty z dejepisu predstavujú nielen konkrétne výstupy žiakov, ale majú okrem toho slušnú výpovednú hodnotu a vedia osloviť i obohatiť, dávam ich do pozornosti v chronologickom poradí, teda od najstaršieho po najmladšie...

       Z pomedzi tém, ktoré šiestaci spracovali sa môžeme dozvedieť o vývoji ľudského druhu od najstaršieho prapredka po človeka dnešného typu. Zaujímavý je pohľad na život v Dobe kamennej, v ktorej človek prežil najdlhší čas a všetci - aj my súčasní ľudia - v nej máme svojich dávnych predkov, hoci si to možno vôbec neuvedomujeme. Z prác žiakov sa dozvieme, že ľudia v tých časoch žili ako lovci a zberači, z ktorých najznámejší sú práve lovci dnes už vyhynutých mamutov a hlavným nástrojom po ten celý dlhý čas bol kameň - preto sa aj samotná doba nazýva kamennou. Tu sa žiaci mohli dozvedieť, aký mohol byť život na Zemi pred niekoľkými tisíckami rokov drsný a studený. Ako pravekí ľudia zažili dobu ľadovú, žili v tlupách a spoločne bojovali o prežitie, ale mali aj svoje náboženské predstavy. O tom, ako napr. aj také udržanie ohňa, či teplý odev z kožušiny predstavovali pre vtedajších ľudí luxus, ktorý si už my - moderní ľudia - nevieme ani predstaviť...

       Ďalších žiakov zas oslovili mladšie obdobia - Doba medená a bronzová. Tu sa dozvedeli, že človek už okrem kameňa vedel získavať a spracovávať kovy a vytvárať si nástroje, najprv medené, neskôr aj bronzové. Viacerí uviedli aj veľké zmeny, ktorými si ľudstvo prechádzalo. Z nich treba uviesť najmä neolitickú revolúciu, ktorá je dodnes jedna z najväčších revolúcií akými ľudstvo prešlo, šírila sa z oblasti dobre zavlažovaného "Úrodného polmesiaca" - dnešného Blízkeho východu a znamenala práve prechod človeka z lovca a zberača na roľníka a pastiera. Podľa toho čo žiaci uviedli sa dozvedáme, že spolu s usadlým spôsobom života prichádzali aj ďalšie dôležité zmeny v spoločnosti - človek si vedel dopestovať a dochovať potravu, vyrábať a používať zložitejšie a lepšie nástroje, zbrane, šperky, či stavať príbytky a šíriť svoje poznatky a nové vymoženosti postupne do celého sveta. 

       Za samostatnú kapitolu možno považovať praveké náleziská, a to nielen niekde v ďalekej cudzine,ale rovno na našom území dnešného Slovenska. Ako žiaci sami zistili, a je to úžasná predstava, že aj Slovensko má svoj pravek a nie hocijaký... Len počas Doby bronzovej sa nám tu vystriedalo niekoľko dávnych kultúr a čo je ešte významnejšie, len nedávno objavili archeológovia zrejme jedno z najvýznamnejších nálezísk európskeho, ba až svetového významu. Ako sa možno dozvedieť aj z jedného takéhoto projektu, je to archeologické nálezisko z Doby bronzovej pri Vrábľoch (neďaleko Nitry), ktoré pre svoju výnimočnosť začali nazývať "slovenské Mykény", podľa vzoru tých skutočných, gréckych Mykén... Archeológovia tu totiž našli okrem iného veľké opevnené sídlisko mestského typu - vraj najstaršie v strednej Európe, ktoré v jednom čase obývalo spolu asi až 1000 ľudí, zatiaľ čo v tých časoch to bývalo bežne niekoľkonásobne menej. Okrem toho tu našli aj pozostatky zástavby domov so systémom ulíc (skoro ako poznáme aj dnes), veľké pohrebisko a "praveké Vráble" fungovali tiež ako centrum metalurgie - teda spracovania kovov, získavaných z rúd. Tie sem prinášali zo vzdialených slovenských pohorí, čo bolo naozaj niečo výnimočné... No povedzte sami, nie je to úžasné?...

        

       Mgr. Martin Bogyo

        

      • Hry na anglickom jazyku v treťom ročníku III

      • Minulý týždeň sme na anglickom jazyku v treťom ročníku rozvíjali nové schopnosti a trénovali jazykové zručnosti. Pracovali sme v skupinách. Pri každej aktivite sa vystriedali všetky deti.

       Pri hre s kockou, sme trénovali čítanie a tvorenie viet na otázky „ What´s your favourite hobby, movie, sport...?

       Pri hre word search si deti trénovali analytické myslenie a písanie slov a dokonca aj počítanie po anglicky.

       Pri pracovnom liste, sme trénovali čítanie a kreslenie podľa pokynov. Pracovné listy si deti odniesli domov.

       Zahrali sme sa aj spoločenskú hru. Na jednotlivých políčkach boli jednoduché otázky, čiže opäť sme trénovali čítanie a hovorenie.

        

       16.11.2020 PaedDr. Jarmila Heldiová

        

      • Kostry z II.A

      • Naši druháci začali na hodinách prvouky spoznávať človeka. Zoznámili sa s oporou nášho tela - kostrou. Spoločnými silami si hravou formou upevnili svoje získané poznatky o ľudskej kostre. 

        

       Mgr. Košíková, Mgr. Nováková 

      • Imatrikulácia prvákov v ŠKD

      • Čo máme nové u prvákov?

       Dňa 11.11. 2020 sa v I. oddelení ŠKD konala imatrikulácia detí. Prváci boli riadne pasovaní za klubákov, samozrejme museli vyriecť prvácky sľub. Potom nasledovala promenáda so školskou taškou počas piesne Mira Jaroša - Do školy sa teším. Napokon si deti vypočuli legendy o kráľovi Svätoplukovi a vyskúšali si súdržnosť v podobe troch prútov.

       Kvôli súčasnej situácii sme hostinku a tancovačku odložili na neurčito, no aj tak verím, že deti mali z imatrikulácie pekný zážitok.

       15.11. 2020         Mgr. Mariana Šmátralová

      • Výtvarná tvorba - november 2020

      • Zdravím všetkých, ktorí si popri učené nájdu čas aj na relax vo forme výtvarnej tvorby - pozrite si domáce práce detí 4. - 8. ročníka. Chválim rôznorodosť techník, prevedenie aj tematiku. Prajem veľa tvorivých nápadov a teším sa na ďalšie práce, ktoré mi čoskoro pošlete. Inšpirujte sa a tvorivo oddychujte!         

       Jana Chlebcová 

      • Pozdrav starkým

      • Keď pršalo mrholilo, veľa dobrých srdiečok sa spojilo...:-) Asi takto by sme mohli popísať tento týždeň a ďalšiu krásnu dobrovoľnícku akciu, ktorá tento týždeň prebiehala na našej škole v spolupráci s Nitrianskym centrom dobrovoľníctva.

       Žiaci štvrtých ročníkov tvorili a písali pozdravy pre starkých v Zariadení sociálnych služieb pre seniorov Borinka. Každému dieťaťu bol pridelený jeden konkrétny starký, alebo starká. Cieľom bolo potešiť starkých, nech vedia, že na nich myslíme aj v tejto dobe. Každému starkému sa dostane aj malý darček pre radosť. A kto vie, možno nám aj odpíšu. To be continued ... maybe. :-)

       Mgr. Bobčeková, Mgr. Pružinský, Mgr. Káčer, Mgr. Sviteková

      • Our favourite indoor/outdoor toys in 4.B

      • Aj napriek nepriznivej situácii s koronou my šikovní štvrtáci zo 4.B v škole nezaháľame a pekne a usilovne pracujeme na hodinách anglického jazyka. V 3.lekcii sme sa venovali rôznym voľnočasovým aktivitám a s tým súvisiacimi prostriedkami ako bicykel, kolobežka, kolieskové korčule a skateboard :-) Tak sme si urobili projekty o tých našich obľúbených samozrejme v angličtine. Ponúkame Vám malú prehliadku našich projektov. Vaši šikovní žiaci zo 4.B a p.uč.Štrbíková

        

      • ZELENÁ ŠKOLA opäť s certifikátom a vlajkou!!!

      • Dňa 6.11.2020 nám prišla výborná správa od hodnotiacej komisie Zelenej školy. Naša škola po dvoch rokoch opäť získala certifikát aj vlajku ZELENEJ ŠKOLY! Tentokrát za tému ODPAD. Veľmi sa  tomu tešíme, že naša vynaložená práca v tejto téme priniesla "ovocie". 

       Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú pri rôznych aktivitách, vďaka patrí aj vedeniu školy, že sú Zelenej  škole priaznivo naklonení.

       Vďaka všetkým členom kolégia, lebo naozaj urobili kus roboty. Už teraz sa pripravujeme na novú výzvu- téma Potraviny, s ktorou budeme pracovať ďalšie dva roky, veríme,že úspešne. 

       Takže ešte raz "HURÁ!", že už po druhýkrát máme ocenenie! 

       Koordinátorky- E.Kozmanová, N.Bobčeková

      • Egg on the trip

      • V čase uzatvorenia kultúrnych inštitúcii, žiakom 6.A spríjemňuje čas interaktívna anglická bábková rozprávka s cvičeniami od divadelníkov z Martina. Známy príbeh Vajca na vandrovke je prerušovaný rôznymi otázkami, frázami a slovíčkami. Žiaci si precvičujú aj prebranú gramatiku a to konkrétne predložky, prítomný čas, prítomný čas priebehový a stupňovanie prídavných mien. Aj táto forma aktivity nenásilne a hravo podporuje jazykové vzdelávanie žiakov.

       Ďakujem rodičom 6.A aj divadelnému centru za túto možnosť pre našich žiakov.

       Mgr. Sviteková

      • JA a môj PES 2

      • Ahoj deti!

       Chcela by som Vám poďakovať za fotografie s vašimi štvornohými miláčikmi, ktoré ste mi poslali. Môj sľub, ktorý som Vám dala plním.

       Vašich štvornohých priateľov predstavíme aj ostatným deťom. Sofinka s BAKOM, Adrián s TESSINKOU a CÉZARKOM, Jasminka s BELLKOU, Majko s TEOM a BLACKYM, Mia s FREJOU, Tomaš s OSKAROM, Natalka s FOXINKOU,Tánička so SKAJOU.

       Ešte raz ďakujem, a ak by ešte niekto chcel predstaviť svojeho psíka posielajte foto na adresu:  vychovavatelka.andrea@gmail.com 

                  H A V -  H A V -  H A V     priatelia!

        

       2.11.2020  p. vych. Andrea Ölvecká

        

      • Projekty na hodinách techniky v 8.A

      • Naši ôsmaci sa na hodinách techniky okrem iného zoznamujú aj s domácimi spotrebičmi a ich technickým využitím a technickými parametrami. Zadaním bolo vypracovať projekt o obľúbenom domácom spotrebiči. Vznikli veľmi milé a poučné projekty. ďakujem žiakom 8.A za ich ochotu, čas a kreativitu. p.uč.Štrbíková

      • Projekty na technike 5.B

      • Na hodinách techniky okrem vyrábania výrobkov sa venujeme aj rôznym témam z oblasti techniky. Takou prvou témou boli technické zariadenia. Žiaci dostali vypracovať projekt na tému technické zariadenia a ich vplyv na životné prostredie. S danou výzvou sa žiaci V.B triedy popasovali výborne. Veď posúďte sami :-) Ďakujem žiakom za ich čas a ochotu a hlavne kreativitu :-) p.uč.Štrbíková

     • Odkedy sa dúšík Bubúšik volá Huhúšik.
      • Odkedy sa dúšík Bubúšik volá Huhúšik.

      • Aká smola milé detí, že tento rok sa Halloweenská párty v ŠKD ruší a všetko naokolo ako v tmavom lese čuší. Volám sa BUbúšik, som strašidielko z lesa, v ktorom sa o pár dní bude Halloweensky plesať.

       Zíde sa moja blízka aj vzdialená rodina a začne sa hostina. Či sa teším? Veľmi nie, lebo sa začne pre mňa každoročné trápenie. Aj my strašidielka malé niekedy s dospelými starosti máme. Radi radia múdrosti, až je nám malým niekedy do zlosti.

       „Ak chceš úspešný v dospelosti byť, budeš musieť o svojich schopnostiach a vedomostiach každého presvedčiť. Či sa dobre učiť, plávať, poslúchať, na slovká BUDEŠ MUSIEŤ nesmieš nikdy zabúdať.“

       Ja som už však veľký, poznám náš les, pravidlá, preto si chcem so všetkým poradiť hlavne sám.

       Volám HURÁÁÁ, milé deti, poďme sa učiť, poslúchať, rodičom, slabším,  zvieratám pomáhať a nové duše spoznávať.

       Decká, skúste aj vy ako ja, robiť veci lebo chcete, bavia vás, zaujímate sa o ne.

       HURÁ poďme do toho!!! A kto by chcel Huhúšika potešiť, napíšte mu, čo robíte vy s radosťou, ako ste zmenili slovíčka BUDEM MUSIEŤ na krásne HURÁÁ CHCEM, MÁM ZÁUJEM!

       Za odmenu pár kamošov ti posielam. Vystihuj ich, nalepuj, bav sa, ale hlavne v zdraví dobre maj sa!!!

        

       Váš Huhúšik :) :P                                               

       vych. Marcela    klubackykalendar@gmail.com                                                29.10.2020          

      • Môj rok, tvoj rok, náš rok :-)

      • MY YEAR bol projekt, ktorým žiaci 6.A a 6.B už dištančnou formou prezentovali zvládnutie posledného učiva - jednoduchého prítomného času. Mne osobne urobili veľkú radosť tým, že si naozaj všetci dali veľmi záležať nie iba na gramatickej forme viet, ale aj na jeho výtvarnom zobrazení. Všetkým patrí veľká pochvala.

       Mgr. Sviteková

      • Kam vedú drogy ?!

      • Počas mesiaca október sme sa na hodinách OBN venovali téme KAM VEDÚ DROGY.  Žiaci 9. ročníka pracovali vo dvojiciach a pripravili si na hodiny pekné prezentácie a aktivity, ktoré svojim spolužiakom odprezentovali. Išlo najmä o odovzdanie základných informácií o drogách a ich vplyve na zdravie a správanie človeka.

       Mgr. Sandra Jakubíková

     • Dejiny ľudstva v podaní žiakov
      • Dejiny ľudstva v podaní žiakov

      • Uplynulé vyučovacie hodiny dejepisu sa v V.A a V.B triede niesli v znamení vlastnej tvorby.

       Žiaci dostali za úlohu vypracovať projekt na ľubovoľnú tému z histórie ľudstva. Takto mali možnosť pretaviť svoje doterajšie vedomosti a predstavy o dejinách do vlastného tvorivého diela. Naši piataci si vďaka tomu mohli vybrať nielen z tém, ktoré sme sa doteraz učili na hodinách dejepisu, ale aj z takých, ktoré ich najviac oslovujú a sú im blízke.

       A naozaj sa tohto svojho úkolu zhostili vo veľkom... :)

       Okrem samotnej tvorby projektu bolo úlohou žiakov aj odprezentovať si vlastný výtvor pred p. učiteľom a ostatnými spolužiakmi. To čo síce spočiatku ani nebolo na pláne, no o to viac potešilo, že popri prezentovaní prejavovali žiaci živý záujem a v oboch triedach sme napokon rozprúdili zaujímavú hromadnú diskusiu. Rozprávali sme sa spoločne o rôznych súčastiach našej minulosti, či už o histórií ako takej, ale aj o významných historických osobnostiach, obdobiach, starovekých ríšach, vojnách a napr. aj o spôsobe života našich predkov. 

       Z pomedzi tém, ktoré žiaci odprezentovali možno spomenúť rodostromy obsahujúce zaujímavé súvislosti konkrétnych rodín, z významných osobností sme sa dozedeli o živote a pôsobení Ježiša Krista, o kniežati Pribinovi, ktorý v 9. storočí zo svojho hradiska v Nitrawe ovládal celé Nitranske kniežatstvo, ale tiež o slovenskom rodákovi a francúzskom generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Okrem toho sme sa dozvedeli napr. zaujímavosti zo života starých Keltov, Egypťanov, o stavbe egyptských pyramíd, vzniku antického Ríma, či o tom ako sa naši predkovia stravovali v stredoveku.

       Vysvetlili sme si význam kresťanských sviatkov, pamätných dní a taktiež zvykov a tradícií, ktoré si každoročne pripomíname. Dozvedeli sme sa však aj to, že súčasťou histórie ľudstva sú i menej svetlé a tienisté stránky, pričom tieto nám niektorí žiaci stvárnili prácami o II. svetovej vojne a smutne preslávených koncentračných táboroch.

       Vďaka šikovnosti, pekným výtvorom a živému záujmu žiakov piateho ročníka sme sa tak mohli dozvedieť nielen pozoruhodné súvislosti a získať nové vedomosti, ale najmä si uvedomiť, že dejiny - ktoré sú súčasťou každého jedného z nás - sú skutočne zaujímavé, pokiaľ sú záživnou a zrozumiteľnou formou podané... 

        

       Mgr. Martin Bogyo

      • JA a môj PES

      • Ahoj deti dnes som s Vami ja pani vychovávateľka Andrea.

       Čo o mne možno ešte nevieš  .....  

       Pes a jeho čuch.

       Psy majú vynikajúci čuch. Čuchové orgány psa sú znamenité a podstatne (až milión ráz) lepšie ako čuchové orgány človeka. Iba úhory majú lepší čuch ako psy. Psy zachytávajú pachy citlivejšie než najdokonalejšie prístroje a preto pomáhajú pátrať po  ľuďoch, výbušninách i  drogách.

       Pachy sa skladajú z čiastočiek, ktoré sa vznášajú vo vzduchu. Keď sa tieto pachy dostanú do nosa vášho štvornohého kamaráta, uloží si ich v časti mozgu ako „pachovú informáciu". Dokonale vyvinuté čuchové centrum psa je oveľa väčšie ako čuchové centrum človeka. 

       Pri ňuchaní pomáha psíkovi vlhký nos. Stopárske psy využívajú skutočnosť, že tak ako odtlačky prstov, aj pach každého človeka je jedinečný. Pes spoznáva „pachový obraz" danej osoby. To mu umožňuje pobehnúť niekoľko metrov pričom cíti pachovú stopu a vie určiť, ktorým smerom sa hľadaná osoba uberala.

       Ak aj vy  máte doma  štvornohého kamaráta,potešili by ste ma, keby ste sa s ním otfotili a fotku aj s jeho menom mi poslali  na adresu :

       vychovavatelka.andrea@gmail.com 

       A trochu zábavy s našimi štvornohými kamarátmi:

       28.10.2020  p. vych. Andrea Ölvecká

      • Vzdelávacia oblasť výchovy.

      • ŠKD: Čo sme o zvieratách nevedeli.

       Ahoj decká, dnes sa Vám prihováram ja p.vych Jarmila. Pripravila som si pre Vás zaujímavosti zo sveta zvierat o ktorých možno nevedeli ani Vaši rodičia. Mnohé z nich prekvapili aj mňa a dúfam, že sa zasmejete a rozšírite svoje obzory rovako ako ja :) PS: Pre prváčikov, ktorí sa ešte len učia čítať poprosím rodičov aby zaujímavosti deťom prečítali.

       Ďakujem :) 

       27.10. pani vychovávateľka Ďuríková

      • Dopravná výchova

      • ŠKD: Od koní k autám

       Ahoj deti. Dnes sa vám prihovára p. vychovávateľka Mirka aby sme sa spolu na chvíľku zabavili.

       Porozprávame sa trocha o dopravnej výchove a hlavne o dopravných prostiedkoch, ktoré sú pre nás dôležité pri cestovaní do školy, na krúžky, do iného mesta, na dovolenku a podobne.

       V minulosti ľudia veľa chodili pešo a na veľkú vzdialenosť napr. z dediny do mesta, jazdili na koňoch, vozoch,  ktoré ťahal kôň alebo konský záprah. Dnes máme veľké množstvo dopravných prostriedkov aby sa nám cestovalo pohodlne, bezpečne a môžeme sa premiestňovať na také vzdialenosti o ktorých sa v minulosti ľuďom iba snívalo. Máme na výber: cestnú, železničnú, vodnú, vzdušnú dopravu. 

        

       A ja si vás teraz vyskúšam pomocou hádaniek či viete správne pomenovať, niektoré dopravné prostriedky. S týmito hádankami môžete skúšať aj svojho brata, sestru, maminu, ocina, babku........

        

       Hádanky:

       č.1 Domček je, má štyri kolesá, naštartuješ, pohne sa.   Čo je to?

       č.2 Dlhý je ako had, každý z vás ho má rád. Po železe lezie, ďaleko nás vezie.  Čo je to?

       č.3 Nemá nôh a nemá peria. Pláva ako húska biela. Spája brehy, no most nie som.  Čo som?

       č.4 Ide veľká škatuľa cez diaľnice, cesty. Cestujúcich dovnútra, vždy sa veľa zmestí.  Čo je to?

       č.5 Má pedále, klesá, vpredu zvonček, ozve sa. Čo je to?

       č.6 Letí, letí ako vták nahor, nadol, tak či tak. Nemá peria ani hlavy, vyletí až nad oblaky.  Čo je to?

        

        

       Pre istotu píšem aj správne odpovede:

       č.1 OTUA  č.2 KALV  č.3 ĎOL  č.4 SUBOTUA  č.5 LEKYCIB  č.6 OLDATEIL 

       Ak sa vám bude chcieť, môžete mi poslať obrázok vášho obľúbeného dopravného prostriedku na môj E-mail:mirka.baracka@gmail.com

        

       26.10.2020 M. Baracká     

        

                                                                   ŠŤASTNÚ CESTU

        

        

      • Svetový deň výživy

      • V čase od 16.10. - 21.10.2020 si žiaci 2.stupňa pripomenuli tento významný deň.

        

       Výživa je významný faktor životného štýlu,ktorý ovplyvňuje naše zdravie.Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú,že zdravá strava je v dnešnej dobe veľmi dôležitá pre telesný a duševný vývin detí.Žiaci si pripravili zaujímavé projekty,ktoré odprezentovali na hodinách biológie.Svoje vedomosti si tak mohli navzájom doplniť,alebo utvrdiť z oblasti zdravej výživy.Podaktorí si priniesli aj zdravé dobroty. Dúfam,že aj takýmto spôsobom upozorňujeme žiakov na problémy týkajúce sa rôznych civilizačných ochorení,obezitu,slabú imunitu a pod.Poďakovanie patrí všetkým,ktorí sa do tejto aktivity zapojili.

       A že sa v článku často opakuje slovo ZDRAVÝ ? Veď sme si predsa pripomenuli Svetový deň zdravej výživy!

       Ing.E.Kozmanová

        

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

      • Grantový program Mladí nitrianski filantropi

       Projekt s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy bol schválený a naša škola získava grant na realizáciu daného projektu. Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční dňa 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Následne o 15:00 na elokovanom pracovisku Centra voľného času na Topoľovej ulici sa uskutoční zasadnutie Mestského žiackeho parlamentu a budú sa voliť členovia a predsedovia, ktorí sa budú podieľať na vytváraní nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením škôl, s CVČ a mestom Nitra.

      • Grantový program Mladí Nitrianski filantropi '21

       Naša škola sa tento rok v rámci Žiackeho parlamentu zapojila do grantového programu, v ktorom môžeme získať finančnú dotáciu na zrealizovanie nášho projektu s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy. Dňa 11. a 12. septembra sme s deťmi absolvovali vzdelávanie, na ktorom sme sa dozvedeli ako postupovať pri vytváraní projektov. Výsledkom tohto projektu budú informačno-náučné tabule v slovenko-anglickej verzii popisujúce históriu, ale aj súčasnosť našej školy, mesta Nitra a vrchu Zobor. Tabule budú osadené vo vonkajšom areáli. Veríme, že náš projekt bude schválený a s radosťou sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

      • Zelená škola pokračuje i v tomto školskom roku!

       Aj v školskom roku 2021/22 budeme realizovať aktivity programu ZELENEJ ŠKOLY, s témou Potraviny. EAP máme schválený, postupne chceme plniť stanovené ciele a aktivity.Pravidelne chceme uskutočňovať aj stretnutia kolégia, keď to bude možné, hlavne vo vonkajších priestoroch školy.Čakajú nás nové školenia, semináre a zaujímavé výzvy.Naša škola však nezanedbáva aj predošlé kroky,v rámci plnenia cieľov Zelenej školy, ktoré sme už zvládli.Preto stále zveľaďujeme našu zeleň, staráme sa o okolie, zbierame odpad a hlavne sa snažíme separovať, učiť a viesť k tomu všetky deti školy. Do tried sme získlali z Projektu- "Triedim, triediš, triedime" ,od Slovenskej agentúry životného prostredia,tašky, ktoré sú určené na separovanie-papiera, batérií,plastov a nápojových kartónov.Taktiež chceme zaviesť v každej triede kôš na bioodpad a ten potom následne dávať na kompostovisko.Týmto by sme mali v triedach v

     • Kde bolo, tam bolo...
      • Kde bolo, tam bolo...

       Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

       Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.