• Zdravá škola

      • Zdravá škola

      • Naša škola je zapojená do projektu "Škola podporujúca zdravie". Projekt je inicializovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou, Komisiou Európskych spoločenstiev a Radou Európy. Škola ako jeden z najvýraznejších činiteľov má na svojich žiakov silný vplyv, preto sa vysokou mierou podieľa na formovaní zdravého životného štýlu žiakov.

       Výchova podporujúca zdravie sa zaoberá kvalitou života a podporou telesného, duševného a sociálneho vývoja človeka. Učí nielen to, čo je preňho prospešné a čo mu škodí, ale aj rozvíja jeho schopnosti efektívne využívať získané vedomosti.

       Škola podporujúca zdravie má poskytnúť žiakom zrozumiteľné informácie o možnostiach upevňovania zdravia, pomôcť im ujasniť si ich vlastné postoje a pochopiť hodnoty skryté za výberom z viacerých možností ovplyvňujúcich zdravie.

                  Našim cieľom je zapájať žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl, posil\ovať ich starostlivosť o svoje zdravie. O všetkých aktivitách sa dozviete v tejto sekcii, priebežne Vás budeme informovať.

                                                                                        Mgr. Macáková 

                                                                                     (koordinátor ŠPZ)