• Profil školy

     • Súčasnosť školy

     • Súčasný komplex školy na Dražovskej ulici tvoria štyri budovy. V dvoch z nich sú kmeňové a špeciálne učebne, v jednej telocvičňa a v jednej školská jedáleň s kuchyňou. Priestranný školský areál tvorí okrasný park, oddychová zóna s množstvom preliezok, ovocný sad, multifunkčné ihrisko, minigolfové ihrisko a hokejbalové ihrisko. Základná škola je plne organizovaná. Jej súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň. Škola má 15 tried a 304 žiakov. Na prvom stupni je 9 tried a na 2. stupni 6. Škola má dve počítačové učebne, dve multimediálne učebne, odbornú učebňu biológie, odbornú učebňu fyziky, jazykovú učebňu, herňu, dielne, kuchynku, telocvičňu s posilňovňou a zrenovovanú knižnicu.

      Veľký a priestranný areál plný zelene poskytuje príležitosť pre pobyt vonku a hry.

      Neustále sa snažíme i materiálne obnovovať priestory školy, esteticky ich skrášľovať, dotvárať vlastnými prácami žiakov a pedagógov.