• Školský psychológ

    • Konzultačné hodiny:

     rodičia a učitelia       pondelok 13:00 – 15:00

                                        streda 7:30 – 9:30                      

     žiaci                            denne podľa dohody

      

     Konzultácie je potrebné nahlásiť si vopred osobne, prostredníctvom EduPage alebo mailu: veronika.rumancikova@zszobor.sk. Je možné ich prispôsobiť potrebám klienta (žiaka, učiteľa, rodičov).

      

     Školská psychologička pracuje v pavilóne A, v kabinete Školského psychológa (na poschodí). 


     „Empatické načúvanie znamená dočasne žiť životom druhého” – Carl Rogers

     „Šťastie nie je neprítomnosť problémov. Je to schopnosť sa s nimi vysporiadať.“ – Steve Maraboli

     „Niektore veci si všimneme, až keď sme na ne pripravení.“ 

     „Rozprávanie o problémoch vytvára problémy. Rozprávanie o riešeniach vytvára riešenia.“ – Steve de Shazer

      

     Čo robí školský psychológ?

     Poslaním školského psychológa  je pomôcť:

     ● pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na duševné zdravie a osobnú pohodu

     ● vytvárať v škole a jednotlivých triedach atmosféru bez napätia, stresu a úzkosti

     ● žiakom akceptovať „inakosť“ a pochopiť to, že každý z nás je iný a dobrý v niečom inom

     ● budovať žiakom pozitívny vzťah ku škole a vzdelaniu

     ● eliminovať negatívne prejavy spávania žiakov a naopak posilniť ich silné stránky

     ● napomáhať vytváraniu priateľských vzťahov založených na dôvere, pomoci a spolupráci medzi žiakmi navzájom, ako aj medzi žiakmi a učiteľmi
      

     V akých prípadoch vyhľadať pomoc školského psychológa?

     Žiaci:

     • ťažkosti pri učení (zhoršený prospech, problémy s koncentráciou, motiváciou)
     • adaptačné ťažkosti (problém zvyknúť si na nové školské prostredie alebo iné zmeny v živote)
     • vzťahové ťažkosti (priatelia, rodičia, učitelia, spolužiaci)
     • v otázkach osobnostného rastu (sebarozvoj, sebaspoznávanie, sebavedomie, sebaprezentácia)
     • akýchkoľvek špecifické ťažkosti a problémy (zmeny nálad a prežívania, zvládanie stresu a záťaže)

      

     Rodičia:

     • v prípade potreby poradiť sa o výchovných a vzdelávacích ťažkostiach dieťaťa

      

     Učitelia:

     • v prípade snahy o lepšie porozumenie žiakom, ich potrebám a problémom. Školský psychológ napomáha učiteľovi pri voľbe vhodného prístupu k jednotlivým žiakom, pomáha hľadať metódy pre lepšiu spoluprácu učiteľa a žiaka. Zároveň tu je pre učiteľa ako ochotný a priateľský poslucháč

      

     Školský psychológ sa ďalej venuje:

     ● príprave a realizácií programov, besied, prednášok a aktivít zameraných na rozvoj osobnosti, empatie, kvalitu medziľudských vzťahov a komunikácie

     ● práci s triednym kolektívom s cieľom prevencie a eliminácie sociálno - patologických javov

     Školský psychológ je pri vykonávaní svojej práce viazaný mlčanlivosťou a riadi sa profesijným etickým kódexom.

      

     Etika práce školského psychológa

     • Školský psychológ zabezpečuje psychologické služby na škole žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancov v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov svojich žiakov, ktorí o to požiadajú, bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, pohlavie, vek, či handicap klienta.
     • Školský psychológ dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa.
     • Školský psychológ chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby.
     • Školský psychológ uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem o dôstojnosť a osobnú integritu jedincov.
     • Školský psychológ sa vyhýba všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov.
     • Školský psychológ sa zoznámi s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy na ktorej pracuje. Poznanie systému školy a jeho požiadaviek je základom, ktorý psychológovi umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov.
     • Školský psychológ rešpektuje klientovo právo voľby a dobrovoľného vstupu do vzťahu, či účasti na psychologických službách.
     • Školský psychológ pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne, bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, či emocionálne vlastnosti.
     • Školský psychológ informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného vzťahu a o ďalšom využití informácií. Informuje ho o výsledkoch vyšetrenia a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách.
     • Všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné.
     • Školský psychológ informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach. Je však zodpovedný za poskytnutie takých informácií, ktoré zabezpečujú zrozumiteľnosť pre všetkých.
     • Školský psychológ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch, alebo výsledkoch vyšetrenia. V prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas od klienta alebo vynechá všetky identifikačné údaje.