• Kariérový poradca

     • Kariérový poradca, postup žiaka na SŠ

     •  

      Kariérový poradca ZŠ:  Mgr. Jana Chlebcová

      Konzultačné hodiny:  každý štvrtok  12.45 hod. - 13.30 hod.

      Telefón:  0377412337

      Mail:  vychporzszobor@gmail.com

      03.06. 2020:

      Informácia pre rodičov žiakov 9. ročníka, ktorých neprijali v 1. kole prijímacích pohovorov na strednú školu:

      1. rodič podáva odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí žiaka na štúdium

      2. SŠ do 15.6. 2020 oznámi rodičovi výsledok po odvolaní 

      3. SŠ musí do 15.6. 2020 oznámiť do ŠVS či koná 2. kolo PP - teda má voľné miesta, informácie o voľných miestach budú zverejnené zo ŠVS pre rodičov na: www.svs.edu.sk/miesta

      4. rodič do 19.6. 2020 osobne vypíše a podáva elektronickú prihlášku na neobsadené miesto, ktoré našiel na vyššie uvedenej webovej stránke, elektronickú prihlášku nájdete na webe danej SŠ, prípadne prihlášku vystaví kariérový poradca ZŠ - po telefonickom dohovore a rodič ju osobne odnesie na SŠ

      5.do 23.6. 2020 SŠ koná 2. kolo PP

      6. do 25.6. 2020 SŠ rozhodne o prijatí/neprijatí v 2. kole

      7. ak žiak nie je prijatý v žiadnom kole, rodič bezodkladne o tom informuje Krajský školský úrad, ktorý situáciu rieši osobne s rodičom a žiakom a po dohode bude žiak bude umiestnený do SŠ - vedúci odboru: Mgr. Milan Galaba, J. Vuruma 1, Nitra, 037 69 69 320

      Mgr. Jana Chlebcová, 3.6. 2020


      27.5. 2020:

      MŠ SR – vydalo 25.5. 2020 Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

      Vyberám:

      Prijímacie pohovory sa uskutočnia prezenčnou formou v dvoch termínoch:

      1. 15.6. alebo 16.6. v prípade veľkého počtu záujemcov

      2. 18.6. alebo 19.6. v prípade veľkého počtu záujemcov

      Riaditeľ SŠ odošle zákonnému zástupcovi pozvánku na PP.

      Riaditeľ po PP rozhodne o prijatí/neprijatí žiaka do 24.6. 2020, tiež informuje zákonného zástupcu.

      Rodič je povinný odoslať na SŠ Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na SŠ do 30.6.2020.

      Rodič je povinný informovať ZŠ, či jeho dieťa nastúpi na 8-ročné gymnázium a odíde zo ZŠ, info treba poslať na mail   vychporzszobor@gmail.com , súčasne treba poslať na tento mail aj potvrdenie zo SŠ o prijatí žiaka na SŠ.

      Všetky informácie k prijímaciemu konaniu pre žiakov 5. ročníka, ktorí si podali prihlášky na 8-ročné gymnáziá nájdete v tomto Rozhodnutí na stránke MŠ SR.

      Mgr. Jana Chlebcová, 27.5. 2020

      4.5. 2020: 

      Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

      Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. 

      Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory. podľa profilácie školy Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie. 

      Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

       

      Povinnosti zákonného zástupcu uchádzača o SŠ:

      1.   Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

      2.       Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      3.       Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo, ak nebol žiak prijatý ani na jednu školu SŠ v prvom kole). Treba kontaktovať kariérového poradcu ZŠ, ktorý prihlášku vystaví.

      Zákonný zástupca je povinný informovať o prijatí a nástupe na SŠ základnú školu – kariérového poradcu ZŠ (Jana Chlebcová).

      Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020.

      Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.

      Riaditeľ strednej školy:

      Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

      Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

      Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

      Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

       

      (Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

      Názov strednej školy 

      Adresa strednej školy 

      V ............................................., dňa ...................... 

      Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

      Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol prijatý/á na vašu strednú školu.

      Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:

      ·         Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium.

      ·         Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej strednej škole.

      S pozdravom 

      Podpis uchádzača / zákonného zástupcu

      * nehodiace sa preškrtnite

       

      4.5. 2020 Jana Chlebcová

      --------------------------------------------------------------------------------------      Všetko potrebné k postupu žiakov 5., 8., 9. ročníka na stredné školy, bilingválne školy a osemročné gymnáziá vybavuje kariérový poradca ZŠ.

      Postup sa riadi Harmonogramom prijímacieho konania - viď na stránke KP.

      Žiak si môže podať dve prihlášky na SŠ s talentovými odbormi a dve prihlášky na SŠ ostatné (prípadne na dva odbory jednej SŠ).

      Prihlášky a Zápisný lístok vydá rodičom kariérový poradca (v termíne vopred stanovenom) spolu  s informáciami pre rodičov (termíny, pokyny k vyplneniu) podľa Harmonogramu! 

      Zápisný lístok je potrebný pre každého žiaka piateho, ôsmeho a deviateho ročníka, ktorý bol prijatý na SŠ a pôjde sa zapísať na štúdium. Zápisný lístok je len jeden pre každého žiaka!! Prevzatie zápisného lístka potvrdí podpisom preberajúca osoba. Do zápisného lístka netreba nič vyplňovať, treba ho odovzdať na SŠ kam žiaka prijali (zápis je v termíne, ktorý určuje SŠ). Zápisný lístok je prenosný, to znamená, že ak je žiak zapísaný na jednu školu, rozmyslí si to a chce sa zapísať na druhú školu, na ktorú ho tiež prijali, musí si ísť zápisný lístok vyzdvihnúť na SŠ a zaniesť ho na druhú SŠ na zápis.

      Pred vyplnením prihlášky je dôležité preštudovať si Kritériá prijatia žiaka na SŠ, o ktorú má dieťa záujem !!! Podľa pokynov z kritérií rodič doručí na SŠ potvrdenie (diplom, osvedčenie...) o tom, že jeho dieťa bolo počas štúdia na ZŠ účastníkom predmetovej olympiády, je aktívny športovec, je člen umeleckého súboru, žiak ZUŠ...(pre tie súťaže, ktoré uviedol na prihláške).

      Integrovaní žiaci - rodič integrovaného žiaka má možnosť žiadať strednú školu o úpravu prijímacích pohovorov. Ak rodič chce žiadať o úpravu, musí najprv požiadať CPPPaP o písomné vyjadrenie k tejto úprave. Toto vyjadrenie aj so žiadosťou o úpravu prijímacej skúšky rodič predloží na stredné školy, kde si dáva jeho dieťa prihlášku. Termín je v čase podávania prihlášok. Poradňu treba osloviť v dostatočnom predstihu!

      Žiaci 9. ročníka môžu navštevovať Dni otvorených dverí (DOD) na gymnáziách a stredných školách po dohode s triednym vyučujúcim. Zákonný zástupca žiaka vopred písomne informuje triedneho vyučujúceho o návšteve žiaka na DOD v SŠ. Žiaci na SŠ dostanú potvrdenie o návšteve DOD, ktoré odovzdajú v ZŠ triednemu vyučujúcemu. Termíny DOD sú dostupné na stránkach jednotlivých SŠ. Sú zverejnené aj na nástenke v 9. ročníku ZŠ po uskutočnení porady výchovných poradcov ZŠ a SŠ v novembri školského roka.

      2. kolo prijímacích pohovorov je určené žiakom 9. ročníka, ktorých neprijali na žiadnu SŠ v prvom kole prijímacích pohovorov. Žiak hneď príde zahlásiť výchovnej poradkyni, že nebol prijatý v prvom kole. Následne má tento žiak právo na ďalšiu prihlášku na SŠ, ktorá vyhlási druhé kolo prijímacích pohovorov. Prihlášku vypracuje kariérová poradkyňa a následne ju rodič odnesie na SŠ. 

      Rodičom aj žiakom dávam do pozornosti:

      -  www.ZoznamSkol.eu - databáza všetkých škôl na Slovensku

      - „Mapa regionálneho školstva“ - na adrese http://mapaskol.iedu.sk 

       

      Mgr. Jana Chlebcová