• Kariérový poradca

     • Kariérový poradca, postup žiaka na SŠ

     •  

      Kariérový poradca ZŠ:  Mgr. Jana Chlebcová

      Konzultačné hodiny: 

      pondelok od 7.30 hod. do 9.30 hod.

      štvrtok od 14.00 hod. do 15.00 hod.

      Telefón:  037/7412337

      Mail:  vychporzszobor@gmail.com

      OZNAM:  Konzultácie počas konzultačných hodín budú prebiehať od 12.10. 2020 dištančnou formou - v prípade potreby použite mail alebo edupage - správu. Platí do odvolania.

      OZNAM: rodičom žiakov v 5., 8. a 9. ročníku boli 10.3. 2021 zaslané informácie k definitívnemu zberu záujmov  k podaniu prihlášok na stredné školy a gymnáziá pre 8-ročné, 5-ročné a 4-ročné štúdium. Informácie boli zaslané na mailové adresy a cez edupage správy. Prosím definitívny záujem zaslať na mail: vychporzszobor@gmail.com  do 15.3. 2021, aby sme mohli prihlášky vytlačiť a pripraviť na podpis rodičom. (Chlebcová, 10.3.2021)

      24.2.2021 - aktuálne vyjadrenie ministra k prihláškam a postupu podania:

      USMERNENIE PRE VÝCHOVNÝCH PORADCOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, RIADITEĽOV STREDNÝCH ŠKÔL A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKA PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY 2021:

      V rámci dištančného vzdelávania počas šk. roka 2019/2020 a 2020/2021 bolo základným školám odporúčané slovné hodnotenie, ktoré základné školy môžu používať podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak stredné školy zohľadňujú v prijímacom konaní známky, slovné hodnotenie akceptujú, nastavujú a zverejňujú systém jeho prevodu na známky alebo body v rámci prijímacieho konania tak, aby žiakov základných škôl hodnotených slovne nediskriminovali. Od základných škôl nebudú požadovať prevod slovného hodnotenia na vyjadrenie hodnotenia klasifikačným stupňom. V prípade slovného hodnotenia alebo hodnotenia „absolvoval“ stredná škola postupuje podľa bodu 6 tohto usmernenia. Pre tieto prípady zverejnilo ministerstvo školstva na edičnom portáli pod č. 062 alternatívne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole, kde sú uvedené známky aj za polročné hodnotenie. Riaditelia strednej školy zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 26. februára 2021. Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021

      1. Výchovný poradca do 26. 2. 2021 informuje žiakov a zákonných zástupcov žiakov o týchto skutočnostiach:

      a) Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 8.4.2021 do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho - najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a - najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.

       b) Forma podania prihlášky je možná: - elektronická (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), bez podpisu zákonného zástupcu alebo - listinná (papierová) v tlačenej forme na tlačive č. 056 MŠVVaŠ SR (https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4119) alebo na tlačive č. 062 MŠVVaŠ SR (https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462), s podpisom zákonného zástupcu.

      c) Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme.

      d) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor sa prikladá na prílohe č. 2 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. januára 2021 (príloha č.2: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf) len pre: - študijné odbory alebo učebné odbory uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. januára 2021 (príloha č.1: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf), - študijné odbory na strednej športovej škole (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo), - žiaka so zdravotným znevýhodnením. Výchovný poradca poskytne žiakom vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka a koordinuje žiakov, aby toto potvrdenie od lekára získali najneskôr do 8. apríla 2021.

      e) K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.

      f) Prihlášku na strednú športovú školu je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021, nakoľko športovým školám bude umožnené konať skúšky na overenie špeciálneho nadania pre zimné športy aj v skoršom ako májovom termíne, avšak iba v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a usmernenia ministerstva ohľadom konkrétneho termínu konania skúšok.

      2. Zákonný zástupca žiaka do 8.4.2021 doručí riaditeľovi základnej školy najviac 4 prihlášky na strednú školu aj s prílohami. Ak bol žiak za prvý polrok šk. roka 2020/2021 hodnotený

      a) k 31.1.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.2.2021,

      b) k 31.3.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.4.2021.

      3. Výchovný poradca do 15.4.2021 kontroluje, či zákonný zástupca žiaka

      a) doručil na základnú školu najviac štyri prihlášky - najviac dve prihlášky pre odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností a nadania a najviac dve prihlášky pre odbory, v ktorých sa overenie špeciálnych schopností a nadania nevyžaduje,

      b) vyplnil kontakty na zákonných zástupcov a termín prijímacej skúšky, na ktorý sa žiak hlási. V prípade, že si žiak podáva iba jednu prihlášku, nemusí automaticky vyplniť prvý termín - môže vyplniť iba druhý termín. Ak zákonný zástupca žiaka niektorú informáciu nevyplnil, výchovný poradca včas kontaktuje zákonných zástupcov žiaka, informáciu vyžiada a doplní do prihlášky,

      c) priložil k prihláške originál, kópiu alebo scan potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka podľa bodu 1 písm. d) tohto usmernenia,

      d) opraví údaje v prihláške žiaka, ktorá už bola doručená na školu a zákonný zástupca žiaka dodatočne kontaktoval výchovného poradcu a požiadal ho o opravu údajov v prihláške, ktorú zákonný zástupca na základnú školu už doručil.

      4. Riaditeľ základnej školy do 16. apríla 2021

      a) podpíše prihlášky žiakov na strednú školu (v školských informačných systémoch prihlášku podpíše pri prihlásení riaditeľa školy do školského informačného systému a „odklikne“ ich akceptovanie),

      b) odošle podpísané prihlášky; prihlášky môže odoslať - elektronicky, ak stredná škola zadala do svojho školského informačného systému svoje učebné a/alebo študijné odbory alebo - poštou, ak stredná škola nezadala do svojho školského informačného systému svoje učebné a/alebo študijné odbory alebo ak zákonný zástupca žiaka doručil základnej škole prihlášku v tlačenej forme. Prihlášky poštou odošle tak, aby boli riaditeľovi strednej školy doručené najneskôr 16.apríla 2021.

      5. Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú: - elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo - v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.

      6. Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy,

      a) zabezpečí, aby stredná škola vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania,

      b) zabezpečí, aby stredná škola žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo, aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila

      Všetky podklady, informácie a Prílohy potrebné k horeuvedenému boli rodičom 9A zaslane na mail v januári-februári 2021. Tieto aktuálne informácie boli zaslané dnes na mail.

      (24.2.2021 Jana Chlebcová)

      27.1.2021 - Aktuálne informácie týkajúce sa podania prihlášok žiakov z 5., 8. a 9. ročníka ZŠ na 8-ročné, bilingválne a ostatné odbory všetkých SŠ a gymnázií /aj talentové: ...minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: 

      1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021 /=stredná škola je povinná podmienky prijatia=kritériá zverejniť do 26.2. 2021 na svojej web stránke

      2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

      (27.1.2021 Jana Chlebcová)

      7.1.2021 - Aktuálne informácie o termínoch prijímacích skúšok: Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční  v riadnom termíne 9. júna 2021 z predmetov  matematika a slovenský jazyk a literatúra

      1. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách:

      a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu

      b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

      c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu  

      d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru

      2. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 1. na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

      a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021

      b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

      3. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách (talentové prijímačky) sa uskutoční:

      a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021

      b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021

      4. Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

      Odôvodnenie: Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.

      Branislav Gröhling minister školstva, vedy, výskumu a športu

      (vložené 7.1.2021 Chlebcová)

      Všetko potrebné k postupu žiakov 5., 8., 9. ročníka na stredné školy, bilingválne školy a osemročné gymnáziá vybavuje kariérový poradca ZŠ.

      Postup sa riadi Harmonogramom prijímacieho konania - viď na stránke KP.

      Žiak si môže podať dve prihlášky na SŠ s talentovými odbormi a dve prihlášky na SŠ ostatné (prípadne na dva odbory jednej SŠ). 

      Prihlášky a Zápisný lístok vydá rodičom kariérový poradca (v termíne vopred stanovenom) spolu  s informáciami pre rodičov (termíny, pokyny k vyplneniu) podľa Harmonogramu! Prihlášku vyplní škola na základe podkladov od rodiča. Prihlášky zasiela hromadne ZŠ.

      Pred vyplnením prihlášky je dôležité preštudovať si Kritériá prijatia žiaka na webovej stránke strednej školy, o ktorú má dieťa záujem !!! Podľa pokynov z kritérií rodič doručí na SŠ potvrdenie (diplom, osvedčenie...) o tom, že jeho dieťa bolo počas štúdia na ZŠ účastníkom predmetovej olympiády, je aktívny športovec, je člen umeleckého súboru, žiak ZUŠ...(pre tie súťaže, ktoré uviedol na prihláške).

      Zápisný lístok je potrebný pre každého žiaka piateho, ôsmeho a deviateho ročníka, ktorý bol prijatý na SŠ a pôjde sa zapísať na štúdium. Zápisný lístok je len jeden pre každého žiaka!! Prevzatie zápisného lístka potvrdí podpisom preberajúca osoba. Do zápisného lístka netreba nič vyplňovať, treba ho odovzdať na SŠ kam žiaka prijali (zápis je v termíne, ktorý určuje SŠ). Zápisný lístok je prenosný, to znamená, že ak je žiak zapísaný na jednu školu, rozmyslí si to a chce sa zapísať na druhú školu, na ktorú ho tiež prijali, musí si ísť zápisný lístok vyzdvihnúť na SŠ a zaniesť ho na druhú SŠ na zápis.

      Integrovaní žiaci - rodič integrovaného žiaka má možnosť žiadať strednú školu o úpravu prijímacích pohovorov. Ak rodič chce žiadať o úpravu, musí najprv požiadať CPPPaP o písomné vyjadrenie k tejto úprave. Toto vyjadrenie aj so žiadosťou o úpravu prijímacej skúšky rodič predloží na stredné školy, kde si dáva jeho dieťa prihlášku. Termín je v čase podávania prihlášok. Poradňu treba osloviť v dostatočnom predstihu!

      2. kolo prijímacích pohovorov je určené žiakom 9. ročníka, ktorých neprijali na žiadnu SŠ v prvom kole prijímacích pohovorov. Žiak hneď príde zahlásiť výchovnej poradkyni, že nebol prijatý v prvom kole. Následne má tento žiak právo na ďalšiu prihlášku na SŠ, ktorá vyhlási druhé kolo prijímacích pohovorov. Prihlášku vypracuje kariérová poradkyňa a následne ju rodič odnesie na SŠ.

      Žiaci 9. ročníka môžu navštevovať Dni otvorených dverí (DOD) na gymnáziách a stredných školách po dohode s triednym vyučujúcim. Zákonný zástupca žiaka vopred písomne informuje triedneho vyučujúceho o návšteve žiaka na DOD v SŠ. Žiaci na SŠ dostanú potvrdenie o návšteve DOD, ktoré odovzdajú v ZŠ triednemu vyučujúcemu. Termíny DOD sú dostupné na stránkach jednotlivých SŠ. Sú zverejnené aj na nástenke v 9. ročníku ZŠ po uskutočnení porady výchovných poradcov ZŠ a SŠ v novembri školského roka. V školskom roku 2020-2021 sa neuskutočnia DOD (podľa nariadenia MŠ SR v súvislosti s Covid-19). 

      29.10. 2020 - Ponuky stredných škôl, zaslané na našu ZŠ (S ohľadom na aktuálnu situáciu, uznesenie Vlády SR a rozhodnutie Ministerstva školstva SR o zrušení dní otvorených dverí škôl) :

      Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, Ul. 17. novembra 1056,  955 01 Topoľčany, Tel.: 0905 562 585, Mgr. Mariana Prochásková (riaditeľka školy),                                                                              Link na DOD
      https://szsto.edupage.org/news/#news-1092
      Virtuálna prehliadka 1:
      https://www.google.com/maps/@48.5597378,18.1689704,3a,90y,304.74h,91.1t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPg58qg3VvI2HDUutbp02oZD-rXoTDjQfpHTQvB!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPg58qg3VvI2HDUutbp02oZD-rXoTDjQfpHTQvB%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya225.39001-ro-0-fo100!7i10000!8i5000

      Virtuálna prehliadka 2:
      https://www.google.com/maps/@48.5598053,18.168626,3a,75y,50.23h,83.85t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipORvXFRob_ga5MizsM9yaQ2kvxO9yh7DMZaHZ3L!2e10!3e12!7i10000!8i5000

      (3.2.2021 Chlebcová)

      Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre: Je to akási náhrada, v tejto pandemickej situácii, za DOD, ktoré tento rok nie je reálne. 

      Link na videjko pre všetkých žiakov a ich rodičov nájdete: 

      https://www.youtube.com/watch?v=k_xB743RAwA   Vedenie školy zároveň pripravilo on-line stretnutie, pre všetkých, ktorých zaujme naše video a budú sa chcieť stretnúť a vypočuť si  v rámci on – line stretnutia  vedenie školy, študentov alebo ich absolventov: 
      ON - LINE stretnutie s vedením školy bude: 18. 2. 2021 o 18.00 hod. na tomto linku: 

       https://youtu.be/p5t9GHpW_8Y   Ak máte však otázku, ktorú chcete nám napísať, neváhajte, pýtajte sa, píšte, odpoveď sa potom dozviete priamo na našom on-line stretnutí. 

      Otázku vopred napíšte sem!

      https://cutt.ly/mj6Unj3  

      PaedDr. Daniela Hrnčárová, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazánskeho Nitra

      (1.2.2021 Chlebcová)

       

      SOŠ informačných technológií Banská Bystrica  www.sos-it.sk 

      študijné oddelenie: tel.:  +421 48 43 41 222                                  

      e-mail: studijna.referentka@sos-it.sk   

      www.sos-it.sk   

      Mgr. Zuzana Doležajová

      Štúdijná referentka

      Stredná odborná škola informačných technológií

      Tajovského 30

      975 90 Banská Bystrica

      tel. kontakt: 048/4341222

      (28.1.2021 Chlebcová, leták pošlem záujemcom mailom na vyžiadanie)

      Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre - informácie o konaní „informačného online popoludnia“ pre žiakov končiacich ročníkov (v prípade záujemcov o bilingválne štúdium nemeckého jazyka aj pre žiakov 8. ročníkov a o štúdium na 8 - ročnom gymnáziu žiakov 5. ročníkov) a ich rodičom, ktoré sa budú konať dňa 4. 2. 2021 a 18. 2. 2021. Linky na stretnutia a bližšie informácie o štúdiu sú dostupné na webovej stránke gymnázia www.gcm.sk v časti štúdium/prijímacie konanie 2021. 

      (28.1. 2021 Chlebcová, plagát pošlem mailom záujemcom na vyžiadanie)

      SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce - Dňa 28.01.2021 organizujeme On-line ,,Deň otvorených dverí“ v troch blokoch o 11:00 hod., 13:00 hod. a 15:00 hod. na troch rôznych platformách: MS Teams, Google Meet a Zoom. 

      S pozdravom Ing. Eva Koprdová riaditeľka školy, SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce     soustrzm@nextra.sk

      (Vložila 27.1. 2021 Chlebcová – záujemcom prepošlem leták na mail) 

      LEAF ACADEMY - boarding school for future leadership /stredná medzinárodná internátna škola v Bratislave

      https://linktr.ee/marekbales_leafacademy

      Marek Báleš Admissions Office  Mobile: 0948 134 340  marek.bales@leafacademy.eu       www.leafacademy.eu

       

      Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,Novozámocká 220,949 05 Nitra, tel.: 0911 345 215 • dsa.nr@dsakademien.sk • www.dsakademien.sk
      Linky k jednotlivým dátumom DOD:

       21. 01. 2021       18.00 -19.00

      https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE1ZDc1ZTMtY2EwNy00ZTM4LWIzODktZjM5NzllNjExOTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dadfa990-2512-4a4b-b273-d5b88fe6f629%22%2c%22Oid%22%3a%2208a204b4-919e-41e8-9be3-22ec1066d7b2%22%7d

       30.01. 2021       16.00 - 17.00

      https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThlODhjYmMtZTAzZS00YzA4LWE5MTUtZTExMGNkZmIzMzYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dadfa990-2512-4a4b-b273-d5b88fe6f629%22%2c%22Oid%22%3a%2208a204b4-919e-41e8-9be3-22ec1066d7b2%22%7d

       11. 02. 2021        18. 00 - 19.00

      https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGMyNDJjYzktNzUwOC00NmJiLThiZTUtZWM3NjdmYTAyZjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dadfa990-2512-4a4b-b273-d5b88fe6f629%22%2c%22Oid%22%3a%2208a204b4-919e-41e8-9be3-22ec1066d7b2%22%7d

       20.02. 2021         16.00 - 17.00

      https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZiMTczZTQtY2YxZi00ZTNlLTg1YmEtNzQyNGU2MzlhZjZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dadfa990-2512-4a4b-b273-d5b88fe6f629%22%2c%22Oid%22%3a%2208a204b4-919e-41e8-9be3-22ec1066d7b2%22%7d

      (vložila 20.1.2021 Chlebcová)

       

      Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave. Naša škola je známa: 1.silným anglickým programom,2. inovatívnou metodológiou rozvoja charakteru,3. pedagogikou, ktorá prepája školu s realitou. Snažíme sa o to, aby naša škola bola dostupná aj študentom, ktorí si ju nemôžu finančne dovoliť. Tých, ktorí sú zvedaví (lebo dobrá otázka je polovica odpovede) a ochotní na sebe pracovať, pozývame k tomu, aby zabojovali o štipendium na našej škole. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa je zároveň od februára 2017 vďaka výťahu a vstupnej plošine bezbariérovou školou a preto môžeme brány našej školy otvoriť aj pre študentov s telesným postihnutím. Aj v školskom roku 2021/22 vieme prijať niekoľko študentov, ktorých budeme finančne podporovať štipendiom (v plnej alebo čiastočnej výške). Naše dvere sú otvorené pre:1. talentované a šikovné deti, ktoré sú odhodlané zabojovať o svoju budúcnosť 2. deti s telesným znevýhodnením, alebo deti z viacpočetných, či neúplných rodín 3.deti žijúce v skromných finančných pomeroch.  O hodnotách, dôrazoch a smerovaní školy sa dočítate na našej stránke www.bilgym.sk . Deň otvorených dverí bude 26. januára 2021 v online forme. Ponúkame možnosť nazrieť do našej školy a zoznámiť sa s nami bližšie. Pozývame zvedavcov, aj vážnych záujemcov. Viac o našej škole a dni otvorených dverí nájdete v prílohe. Informácie o dni otvorených dverí môžete nájsť aj na našom webe (www.bilgym.sk/dod) alebo vo facebookovej udalosti (https://www.facebook.com/events/833995290790173). Na podujatie je potrebné sa vopred prihlásiť cez nasledujúci link - https://bit.ly/3bzOBn3. (deadline 24.januára 2021)  Program DOD: 14:00 – 15:00  Prezentácia školy, ukážka priestorov a hodín,   15:00 – 16:00  Otázky a odpovede – diskusia so zástupcami vedenia školy a študentov.  Tešíme sa na spoločné virtuálne stretnutie!   Mgr. Peter Figeľ   Riaditeľ   Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa                                                                  (vložila 20.1.2021 Chlebcová)

      Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
      www.szsnitra.sk
         telef. č:  0911 520 891 – riaditeľka školy, 0903 520 891, 0917 528 461, 0904 329 220, 0904521 734. Práve situácia dnešných dní poukázala na alarmujúci nedostatok zdravotníckych pracovníkov ako sú sanitári, praktické sestry, sestry, lekári, záchranári, ktorých je žalostne nedostatok. A je len na nás, aby sme tento stav dokázali zvrátiť atraktivitou študijného odboru PRAKTICKÁ SESTRA alebo ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT. 
      E-mail: laura.bereczova@szsnitra.sk  URL: http://www.szsnitra.sk,   
      Tel.: +421-37-793 00 02

      (vložila 18.1.2021 Chlebcová)


      Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra 950 03  Tel.:037/6410111 037/6550111, e-mail: sosnrlev@mail.t-com.sk, http: www.sosnrlev.edupage.org

       6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár  6355 M služby v cestovnom ruchu  6444 H čašník, servírka  6445 H kuchár  6403 L podnikanie v remeslách a službách

      Aktivity našej školy:  zahraničné odborné stáže žiakov, projekty Erasmus, e -Twinning, Zdravá škola, Podpora športu  moderná metodika výučby ( metóda EUR, zážitkové učenie)  účasť na medzinárodných a národných súťažiach Môžete získať:  barmanský certifikát, baristický certifikát, certifikát animátora voľného času  osvedčenie SOPK, osvedčenie o absolvovaní finančnej akadémie (finančná gramotnosť) Iné možnosti:  štúdium anglického, nemeckého, talianskeho a ruského jazyka  odborný výcvik a odborná prax v moderných gastronomických zariadeniach v Nitre, mimo Nitry,, v obľúbených cestovných kanceláriách, na recepciách špičkových hotelov v Nitre  duálne vzdelávanie (11.12.2020 Chlebcová)

      Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda Spojenej katolíckej školy na Farskej ulici v Nitre - Radi by sme pozvali žiakov ôsmych a deviatych ročníkov a aj ich rodičov na Virtuálny deň otvorených dveríKeďže tento rok pre pandémiu nie je možné navštíviť našu školu fyzicky, otvárame ju aspoň virtuálne. Takto chceme Vašim žiakom končiacich ročníkov poskytnúť alternatívu ku klasickému DOD prostredníctvom živého online vysielania, ktoré sa uskutoční dňa 17. 12. 2020 o 17. 00 hod. Počas vysielania sa žiakom prihovorí:

      o   vedenie školy

      o   zástupcovia pedagogického zboru

      o   duchovný správca školy

      o   žiaci a absolventi 

      Dozvedia sa:

      ü  Informácie o ponúkaných študijných odboroch

      ü  O kritériách a podmienkach prijatia

      ü  Základné informácie o živote na škole: predmety, duchovné aktivity, krúžky, život na internáte

      Budú mať možnosť:

      Ø  Vidieť priestory školy

      Ø  Počuť našich vyučujúcich, ktorí Vám priblížia niektoré predmety

      Ø  Počuť našich študentov, ako sa im študuje na GCM, ako sa im žije na internáte, čo im GCM dáva

      Ø  Počuť našich absolventov, čo im GCM dalo

      Na virtuálne DOD je možné sa prihlásiť cez nasledujúci link:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjI2MThmY2ItYTE5MC00ZDQwLTk5ZWItZTFjM2VjNzI4ZTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eaac217e-4010-434a-ad57-976fb66c0d95%22%2c%22Oid%22%3a%22fbc0ec95-f72e-418c-b251-5ddbb88a5ed5%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

      Bližšie informácie o štúdiu nájdu žiaci na našej webovej stránke www.gcm.sk v časti štúdium/prijímacie konanie 2021. (11.12.2020 Chlebcová)

      Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže, Nitra - ponúka NOVINKY v štvorročných študijných odboroch - MATURITA + VÝUČNÝ LIST, Duálne vzdelávanie!  (pozri web SOŠ stavebná Nitra - novinky).                                                     (10.12.2020 Chlebcová - záujemcom pošlem letáky na mail)

      SÚKROMNÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY UMELECKÉHO PRIEMYSLU

      POZÝVA 19.3.2021 o 9,00 animátorov, grafikov, fotografov, filmárov a odevných dizajnérov na TALENTOVÉ SKÚŠKY !!!

      Mgr. Viera Zavarčíkova Zriadovateľka a GRSŠUP animovanej tvorby
      Vlastenecké nám.1,851 01 Bratislava
      www.uat.sk uat@uat.sk
      www.animofest.sk
      www.animofest.eu
      Tel: +421 2 6241 1668
      Fax: +421 2 6252 4313

      (9.12.2020 Chlebcová)


      Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA • Novozámocká 220 • 949 05 Nitra • Slovenská republika
      tel.: 0911 345 219 • dsa.nr@dsakademien.sk • www.dsakademien.sk

       

       

      SOŠ PaSV Levice:  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice, sospasvlevice@gmail.com      +421 36 6312462

      MOŽNOSTI   ŠTÚDIA: 

      • študijné odbory  (4-roč. s maturitou)

      2940M05 -  potravinárstvo – spracúvanie mlieka, 4210M04 – agropodnikanie – farmárstvo,  4210M08 – agropodnikanie – poľnohospodársky     manažment,  4243M – mechanizácia pôdohospodárstva

      • učebný odbor (3-roč. s výučným listom)

      4561H01 – poľnohospodárstvo – mechanizácia

      V uvedených odboroch je možnosť študovať v duálnom systéme vzdelávania.                               

      (vložené 18.11.2020, Chlebcová)

      Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44, Bratislava Telefón: 02/55 42 20 28, 02/55 41 09 43      E-mail: skola@szsbaza.sk     www.szsbaza.sk      (vložené 14.11.2020 Chlebcová)

      Cirkevné konzervatórium v Bratislave – Deň otvorených dverí online – 21.11.2020  -  info na www.ckba.sk          (vložené 14.11.2020  Chlebcová)

      Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6 949 01 Nitra, sosp@sosp.sk 037/77 20 429 sospotravinarska.edupage.org

      ŠTUDIJNÉ ODBORY  4.ročné pracovník marketingu DV , obchodný pracovník DV, kontrolór potravín, ŠTUDIJNÝ ODBOR 2.ročný maturitný nadstavbový odbor výroba potravín , UČEBNÉ ODBORY 4.ročné cukrár kuchár cukrár pekár ,DV UČEBNÉ ODBORY 3.ročné UČEBNÝ ODBOR 2.ročný mäsiar DV, mäsiar lahôdkar DV, biochemik - mliekarská výroba potravinárska výroba - je určený žiakom, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ, Duálne vzdelávanie(DV)                                                                          (vložené 12.11.2020  Chlebcová) 

      SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU ANIMOVANEJ TVORBY  - www.uat.sk 

      POZÝVA všetkých budúcich animátorov, grafikov, fotografov, filmárov a odevných dizajnérov

      na unikátnu virtuálnu prehliadku priestorov našej školy, kde sa môžete zoznámiť nielen s inšpiratívnymi priestormi pre vzdelávanie a tvorbu,

      ale aj s najmodernejším technickým vybavením a jedinečnou animačnou technológiou MOTION CAPTURE !!!

      Ešte viac sa o škole a študijných odboroch dozviete v našom klipe a reportáži z dňa otvorených dverí . Škola otvára aj vyššie odborné štúdium !!! Nadaným študentom zo sociálne slabých pomerov škola umožňuje štúdium zadarmo !!!  SŠUP animovanej tvorby tiež úspešne pripravuje už 16. ročník medzinárodnej súťaže animovaného filmu stredných škôl ANIMOFEST  2021.  

      TEŠÍME SA NA VÁS !   PR manager Lucia Majtásová S pozdravom Mgr. Viera Zavarcikova Zriadovatelka a GR SSUP animovanej tvorby Akademie filmovej tvorby a multimedii Vlastenecke nam.1   851 01 Bratislava  Slovak Republic
      www.uat.sk uat@uat.sk
      www.animofest.sk
      www.animofest.eu
      Tel: +421 2 6241 1668
      Fax: +421 2 6252 4313                                                                                                                                                                                                     (vložené 29.10.2020 Chlebcová)

      Rodičom aj žiakom dávam do pozornosti:

      -  www.ZoznamSkol.eu - databáza všetkých škôl na Slovensku

      - „Mapa regionálneho školstva“ - na adrese http://mapaskol.iedu.sk 

       

      V tomto školskom roku môžu nastať rôzne zmeny v Harmonograme alebo iných pokynoch pre Covid-19. Preto prosím sledujte stránku ZŠ, KP. Zmeny budú zverejnené.

       

      Mgr. Jana Chlebcová