• Aktivizujúce metódy

     • AMV

     •                                                                           

                      Projekt AMV - Aktivizujúce metódy vo výchove

       Cieľ projektu:

      Projekt sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúpcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si posilnia kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe.

      Cieľom je, aby ich dokázali využívať v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeže, v prospech posilnenia mediálnej gramotnosti a znižovania výchovných problémov.

       

      Do projektu sú zapojení pedagógovia našej školy:  

      Mgr. Anna Lahučká

      Mgr. Lenka Štefanková                                                            

      Bc. Jana Žáková 

                                                                

       

         " Ak nie sú príbehy prežívané, stávajú sa inštrukciami, programom alebo upadajú do zabudnutia."

             Antonín Kosík

       

       

                                                                                                                                     - Bc. Jana Žáková-

                                                                                                                                - Mgr. Gabriela Peštová-