• Zvyšovanie kvality vzdelávania

     • Moderné e-testovanie i na našej škole.

     • Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania začal fungovať v roku 2013 a od vtedy na projekte spolupracuje viac ako 1651 základných a stredných škôl spolu s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

      Veľmi dôležitou témou v súčasnosti je využívanie digitálnych technológii v školstve. Digitálne zručnosti sú v súčasnosti tak dôležité ako schopnosť čítať, písať alebo počítať. EK odporúča členským krajinám, aby uplatňovali integrovaný prístup – to znamená nielen investície do infraštruktúry, ale aj do vzdelávania učiteľov, odmeňovanie učiteľov, ktorí používajú IT priamo vo vyučovacom procese, každá škola by mala mať IT koordinátora.

      Oceňujeme cieľ projektu – prispieť k zlepšeniu čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej a štatistickej gramotnosti žiakov. Ide o zručnosti, ktoré by našim žiakom mali pomôcť v budúcnosti lepšie využiť svoj potenciál na trhu práce.

      Veľký dôraz NÚCEM kladie na kvalitnú prípravu budúcich autorov testových úloh. Výsledkami projektu bude databáza pôvodných cca 30 tisíc úloh a 150 testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov a vytvorenie podmienok pre postupné zapojenie sa škôl do elektronického testovania.

      Hlavnými aktivitami projektu sú:

      Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM (tieto testy a úlohy budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne úrovne náročnosti. Nová databáza NÚCEM = testy a úlohy pre učiteľov, školy a národné merania t.j. Testovanie 9 a Maturita).

      Hlavné ciele:

      • Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania.
      • Zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM.
      • Vytvorenie databáz testov a úloh – približne 30.000 úloh zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a približne 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií.
      • Moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh.
      • Zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov v predmetoch z oblastí vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, MŠVVaŠ SR.

      Druhy testovaní:

      • Školské testovania koordinované s NÚCEM v čase dohodnutom so školou.
      • Na vybraných školách certifikačné elektronické testovania (Maturita on-line, Testovanie 9 on-line).
      • Učiteľské testovania, kde si učitelia sami prispôsobia a využijú už hotové testy pre svoje potreby.

      Prínos pre školy:

      • Moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy.
      • Podpora autoevalvácie školy.
      • Zvýšenie prestíže školy.
      • Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh.

      Prínos pre pedagóga:

      • Možnosť tvorivo sa podieľať na príprave elektronických testov a úloh.
      • Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh.
      • Moderný, rýchly a softvérovo bezpečný spôsob hodnotenia žiakov.
      • Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť žiakmi písaného textu.

      Prínos pre žiaka:

      • Rýchla objektívna spätná väzba pri preverovaní vedomostí.
      • Atraktívnejšia forma hodnotenia.
      • Príprava na Testovanie-5,9

      Mgr. Jana Chlebcová