• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Alexandra Ďurišová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 102
  Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
  Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
  PowerPoint v edukačnom procese 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Mgr. Nataša Bobčeková Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
  Mgr. Jana Bojnanská Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
  PaedDr. Jarmila Heldiová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
  Mgr. Jana Chlebcová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 76
  Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania (Systém duálneho vzdelávania) 8
  Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  PowerPoint v edukačnom procese 15
  Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
  Mgr. Anna Lahučká PowerPoint v edukačnom procese 15 30
  Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
  Mgr. Margita Lovásová PowerPoint v edukačnom procese 15 60
  Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Mgr. Ľubica Malíková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 15
  Mgr. Zuzana Olšanská Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Exel 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Mgr. Michaela Pavkovová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15 60
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Programovanie v prostredí Flash prostredníctvom jazyka ActionScript 15
  Mgr. Gabriela Peštová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 70
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
  Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovania záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
  Mgr. Erik Pružinský Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 68
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  PowerPoint v edukačnom procese 15
  Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
  Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania (Systém duálneho vzdelávania) 8
  Mgr. Viola Sviteková Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 60
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
  Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
  Mgr. Zuzana Šimková, PhD. Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 60
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Tvorivé aktivity - Publikovanie odborných článkov v odbornej literatúre 30
  Mgr. Lenka Štefanková Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 99
  Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
  PowerPoint v edukačnom procese 15
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Mgr. Eva Virágová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 109 109
  Mgr. Renáta Zajačková Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
  Mgr. Dominika Zajarošová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 60
  Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
  Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
  Andrea Ölvecká Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10 79
  Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania 10
  Dopravná výchova v základných školách 6
  Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách 11
  Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
  Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
  Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 15
  Marcela Vörösová Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 23 64
  Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
  Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách 11
  Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
  Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
  Bc.Jana Žáková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 64
  Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
  Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
  Mgr. Jana Darnadiová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15 34
  Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6
  Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13


  © aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.08.2021