• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Alexandra Ďurišová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 102
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
  Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
  Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
  PowerPoint v edukačnom procese 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  PaedDr. Jarmila Heldiová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
  Mgr. Gabriela Peštová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 70
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovania záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
  Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
  Mgr. Blanka Berecová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovania záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 194
  Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
  Mgr. Jana Chlebcová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 76
  Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  PowerPoint v edukačnom procese 15
  Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
  Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania (Systém duálneho vzdelávania) 8
  Mgr. Anna Lahučká Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 30
  PowerPoint v edukačnom procese 15
  Mgr. Margita Lovásová PowerPoint v edukačnom procese 15 60
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Mgr. Ľubica Malíková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 15
  Mgr. Zuzana Olšanská Práca s údajmi v prostredí Microsoft Exel 15 60
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Andrea Ölvecká Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 15 63
  Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
  Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách 11
  Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
  Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania 10
  PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60 60
  Mgr. Erik Pružinský Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 68
  Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania (Systém duálneho vzdelávania) 8
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  PowerPoint v edukačnom procese 15
  Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
  Mgr. Viola Sviteková Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
  Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
  Mgr. Zuzana Šimková, PhD. Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 60
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
  Tvorivé aktivity - Publikovanie odborných článkov v odbornej literatúre 30
  Mgr. Lenka Štefanková Digitalizácia učebných materiálov 15 99
  Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
  Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
  PowerPoint v edukačnom procese 15
  Marcela Vörösová Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách 11 54
  Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
  Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
  Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 23
  Mgr. Dominika Zajarošová Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
  Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Bc.Jana Žáková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 71
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
  Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
  Mgr. Jana Darnadiová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15 34
  Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6
  Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13


  © aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.08.2020