• Žiacky parlament

     • Žiacky parlament
     • Cieľom ŽP pamätajúc na motto školy „Buďme svorní“ a vychádzajúc z práva žiaka na kvalitné vzdelávanie a práva učiteľa, je mať žiaka s dobrými ľudskými vlastnosťami, usilovať sa a uplatňovať spoluprácu medzi žiakmi a pedagógmi, zveľaďovať, zviditeľňovať a šíriť dobré meno školy.

       

      P o s l a n i e   Ž i a c k e h o    p a r l a m e n t u

      1.      Podieľať sa na organizovaní podujatí svojich rovesníkov.

      2.      Presadzovať a chrániť záujmy žiakov školy a zastupovať ich.

      3.      Hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole.

      4.      Riešiť prípadné priestupky žiakov voči školskému poriadku a usmerňovať nevhodné správanie v školskej dochádzke aj mimo nej.

      5.      Vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Zavádzať prvky demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovať vzájomné nedorozumenia a predchádzať im.

      6.      Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi organizáciami v lokalite školy v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Podporovať vzdelávanie učiteľov v téme koordinácie dobrovoľníckych projektov žiakov na školách.

      7.      Školám a školským zariadeniam sa odporúča: a) aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl, b) realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia, 24 c) zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej výchovy v ŠkVP, d) podľa možností školy vytvoriť podmienky na vyučovanie voliteľného predmetu výchova k zdraviu, e) venovať v školách zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku, f) informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.

      8.      Podporovať činnosť žiackych školských rád, stretnutia členov a koordinátorov žiackych školských rád navzájom, s cieľom výmeny a vzájomnej výmeny pozitívnych skúseností na aktívnu participáciu a aktívne občianstvo vo verejnom sektore.

       

      Do pôsobnosti ŽP patrí :

      1.      právo podávať návrhy na istú časť rozpočtu Združenia rodičov a priateľov školy, alebo ich zmeny

      2.      právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy a tak aktívne pomáhať pri estetizácii školy

      3.      právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy

      4.      dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní

      5.      povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach

      6.      podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou

      7.      podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdravé životné prostredie

      8.      organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach


      Plán činnosti:

       

      September:  

      ·         Zasadnutie žiackeho parlamentu

      ·         Zvolenie predsedu a podpredsedu a ostaných členov ŽP

      ·         Program činnosti

      ·         Týždeň dobrovoľníctva

      Termín: 30.9.2020                             Zodpovedná: Šimková

      Október:     

      ·         Zasadnutie žiackeho parlamentu     

      ·         Riešenie žiackych problémov  

      Termín: 31.10.2020                           Zodpovedná: Šimková

      November: 

      ·         Zasadnutie žiackeho parlamentu    

      ·         Príprava vianočnej burzy

      ·         Deň elegancie

      ·         Riešenie žiackych problémov  

      ·         Kontrola schránky dôvery

      Termín: 30.11.2020                          Zodpovedná: Šimková

      December:     

      ·         Vianočná burza

      ·         Riešenie žiackych problémov  

      ·         Kontrola schránky dôvery

      Termín: 18.12.2020                            Zodpovedná: Šimková

      Január:

      ·         Dodržiavanie práv a povinností žiakov a pedagogických zamestnancov

      ·         Kontrola schránky dôvery

      ·         Riešenie žiackych problémov

      Termín: 31.1.2021                                  Zodpovedná: Šimková

      Február:     

      ·         Riešenie žiackych problémov  

      ·         Lazy Day

      ·         Kontrola schránky dôvery

      Termín: 29.2.2021                              Zodpovedná: Šimková

      Marec:         

      ·         Príprava veľkonočnej burzy

      ·         Oslava Dňa učiteľov

      ·         Riešenie žiackych problémov  

      ·         Kontrola schránky dôvery

      Termín: 31.3.2021                              Zodpovedná: Šimková

      Apríl:            

      ·         Veľkonočná burza

      ·         Riešenie žiackych problémov  

      ·         Kontrola schránky dôvery

      Termín: 30.4.2021                              Zodpovedná: Šimková

      Máj:              

      ·      Riešenie žiackych problémov  

      ·      Kontrola schránky dôvery

      Termín: 31.5.2021                                 Zodpovedná: Šimková

      Jún

      ·           Záverečné zasadnute žiackeho parlamentu

      ·           Exkurzia-Parlament Bratislava/Bratislavský hrad/palác

      ·           Zhodnotenie fungovania parlamentu a celého školského roka

      Termín: 30.6.2021                              Zodpovedná: Šimková

       

      Ďalšie úlohy:

              Zasadnutia všetkých členov – raz mesačne.

              Pravidelná kontrola Schránky dôvery.

              Prevencia proti šikanovaniu prebieha počas celého školského roka.

              Podporovať voľno-časové aktivity detí zamerané na rozvíjanie jazykovej kultúry

              Podporovať výchovu k ľudským právam

              Plán práce bude aktuálne doplňovaný podľa potreby v priebehu školského roka.

       

      Akcie podľa záujmu žiakov:

              Talent show- spevácka a recitačná súťaž

              Novembrová disko

              Noc múzeí a galérií

       

      Plán môže byť priebežne doplnený a upravený počas školského roka. Termíny výletov a exkurzií sa  budú prispôsobovať aktuálnej ponuke. Plán činností bude upravovaný podľa nariadení ministerstva SR. 

       

      ŠTATÚT ŽIACKEHO PARLAMENTU

      pre ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra

      Preambula

      My, žiaci ZŠ kráľa Svätopluka, pamätajúc na motto školy „Buďme svorní“ a vychádzajúc z práva žiaka na kvalitné vzdelávanie a práva učiteľa mať žiaka s drobnými ľudskými vlastnosťami, sa budeme usilovať o uplatňovanie spolupráce medzi nami – žiakmi a pedagógmi, budeme zveľaďovať, zviditeľňovať a šíriť dobré meno našej školy.

       

      Článok 1

      Z á k l a d n é   u s t a n o v e n i e

      1. Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.

      2. Žiacky parlament je zložený zo žiakov školy a pedagogického pracovníka. Pracujú v ňom žiaci od 4. po 9. ročník.

      3. Každú triedu v Žiackom parlamente reprezentuje jeden poslanec. Pedagogických pracovníkov školy zastupuje učiteľka druhého stupňa,Ing. Eva Kozmanová.

      4. Sídlom Žiackeho parlamentu je ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra.

      5. Parlament nemá právnu subjektivitu a jeho hospodárenie zabezpečuje ZŠ

       

      Článok 2

      P o s l a n i e   Ž i a c k e h o    p a r l a m e n t u

      1. Podieľať sa na organizovaní podujatí svojich rovesníkov.

      2. Presadzovať a chrániť záujmy žiakov školy a zastupovať ich.

      3. Hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole.

      4. Riešiť prípadné priestupky žiakov voči školskému poriadku a usmerňovať nevhodné správanie v školskej dochádzke aj mimo nej.

      5. Vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Zavádzať prvky demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovať vzájomné nedorozumenia a predchádzať im.

       

      Článok 3

      O r g a n i z á c i a    č i n n o s t i

      1. Svojho zástupcu – poslanca si žiaci v každej triede volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s prácou poslanca majú právo ho kedykoľvek odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového.

      2. Jedného zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.

      3. Poslanci si spomedzi seba volia predsedu, podpredsedu a zapisovateľov.

      4. Funkčné obdobie volených je jeden rok.

      5. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.

      6. Dospelý člen Žiackeho parlamentu má pri hlasovaní iba poradný hlas.

      7. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.

      8. Zasadnutia Žiackeho parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie i rokovanie. Predseda ŽP môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena ŽP.

       

      Článok 4

      R o k o v a n i e   Ž i a c k e h o    p a r l a m e n t u

      1. Parlament zasadá 1 – krát mesačne, vždy prvú stredu v mesiaci, prípadne častejšie podľa potreby.

      2. Program na rokovanie ŽP pripravuje jeho predseda a zverejňuje ho najmenej 3 dni pred zasadnutím ZP.

      3. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť otázky žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak.

      4. Z každého rokovania sa píše zápisnica. Táto obsahuje menný zoznam prítomných členov, prizvaných hostí, program zasadnutia, prerokované problémy, návrhy, podnety, sťažnosti, závery a uznesenia.

      5. V prípade potreby sa predseda ŽP obracia priamo na zástupcu pedagógov, riaditeľa školy a Radu školy.

      6. Predsedníctvo ŽP má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložený problém sa musí okamžite riešiť a neznesie odklad.

      7. Parlament je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov.

      8. Uznesenie je prijaté, ak „za“ hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných .

      9. Na prijatie štatútu ŽP a jeho doplnkov je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny jeho členov.

       

      Článok 5

      P ô s o b n o s ť   Ž i a c k e h o    p a r l a m e n t u

      Do pôsobnosti ŽP patrí :

      1. právo podávať návrhy na istú časť rozpočtu Združenia rodičov a priateľov školy, alebo ich zmeny

      2. právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy a tak aktívne pomáhať pri estetizácii školy

      3. právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy

      4. právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné tresty pre žiakov, ktorí porušujú školský poriadok

      5. dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní

      6. povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach

      7. upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy technickými pracovníkmi školy ( kľučky, dvere, tabule a pod. )

      8. podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou

      9. podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdravé životné prostredie

      10. organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach

       

      Článok 6

      Č l e n s t v o  v ŽP

      1. Členstvo v ŽP vzniká poverením zástupcu triedy 4. – 9. ročníka priamou voľbou triednym kolektívom

      2. Individuálnym rozhodnutím žiaka

      3. Zánik členstva v ŽP

      • vystúpením

      • vylúčením za porušenie stanov ŽP a školského poriadku

      • vylúčením za 3 po sebe nasledujúce neospravedlnené absencie na zasadnutí ŽP

       

      Článok 7

      P r á v a  a  p o v i n n o s t i  č l e n o v  ŽP

      1. Člen ŽP má právo :

      1. slobodne prehovoriť na zasadnutí ŽP

      2. hlasovať na zasadnutí ŽP

      3. byť volený do funkcií v ŽP

      4. byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou ŽP

      5. využívať materiálno – technické vybavenie ŽP i mimo jeho zasadnutí

       

      1. Člen ŽP je povinný:

      1. zúčastňovať sa zasadnutí ŽP

      2. aktívne sa podieľať na činnosti ŽP

      3. riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený

       

      Článok 8

      Záverečné ustanovenia

      Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia.

      1. Zmeny štatútu sa uskutočnia formou doplnkov.

       

      Schránka dôvery 

      Načo slúži?

      Schránka dôvery je tu PRE TEBA, keď potrebuješ pomôcť, zdôveriť sa so všetkým, čo ťa trápi a teší, čo ti na škole vadí a čo by si chcel zmeniť, ak máš nejaký nápad na zmenu, alebo chceš len upozorniť na nejaký problém.

       

      Schránka dôvery sa riadi týmito pravidlami:

      1. Svoje nápady, výzvy, pripomienky, kritiku či pochvalu, sťažnosť, problém, čokoľvek, čo ťa trápi napíš na papier, ošetri veľkou dávkou slušnosti a vhoď do schránky.

      2. Odkaz môže byť podpísaný, ale aj anonymný. Nezabúdaj, že riešiť sa budú len slušné odkazy.

      3. Do odkazu tiež napíšte, komu je určený (ak si žiadaš konkrétnu odpoveď od riaditeľa školy, od zástupkyne alebo od jednotlivých vyučujúcich, nezabudni to tam napísať).

      5.  Záležitosti zasahujúce do intímností sa zverejňovať nebudú, nakoľko by to bolo neetické a zasahujúce do súkromia jednotlivca. Budú riešené diskrétne a to, čo je v listoch sa nikto iný nedozvie!

       

      Ďakujeme za prejavenú dôveru a už sa tešíme na Vaše odkazy!

                                                                                                       Mgr. Zuzana Šimková, PhD.