• Špeciálny pedagóg

     • Základné informácie

     • Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Sandra Jakubíková

      Konzultačné hodiny: štvrtok: od 11.00 do 13.30 hod.

      Telefónny kontakt: 037/741 23 31

      Školský špeciálny pedagóg

      Vykonáva individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo a intervencie so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Vykonáva samostatné odborné činnosti zahŕňajúce psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež s narušeným psychosociálnym vývinom a s inými špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie so zákonným zástupcom detí a pedagogickými zamestnancami školy.

      Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

      Podieľa sa na tvorbe programov integrácie a inklúzie detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

                                                                                  

                  Špecifické vývinové poruchy učenia a správania

      Väčšina detí vzdelávaných v základných školách sa bežne používanými metódami naučí správne písať, čítať a počítať dostanú základ, na ktorom budujú svoje ďalšie vzdelávanie a celkové životné uplatnenie. Okrem tejto skupiny máme v školách určité percento detí, ktoré v dôsledku drobného poškodenia niektorej mozgovej oblasti, prípadne jej nerovnomerného či nedostatočného vývinu, má mimoriadne problémy so zvládaním techniky čítania, písania a prípadne aj počítania. Zaujímavosťou je, že takéto deti  majú zväčša priemernú, často až nadpriemernú inteligenciu. Tieto poruchy učenia zaraďujeme k tzv. vývinovým poruchám učenia. Vývinovým z toho dôvodu, že ide o poruchy, ktoré sa prejavia až na určitom stupni vývinu (napr. vstupom do školy).Takéto poruchy učenia môžu život dieťaťa veľmi negatívne ovplyvniť na dlhú dobu, prípadne úplne znemožniť jeho plynulé vzdelávanie.

       

                                            Zvláštnosti v správaní sa žiakov so špecifickými poruchami učenia

      Zvláštnosti v správaní, ktoré vznikajú ako následok špecifických porúch učenia (ŠPU), sú podmienené často pocitmi menejcennosti, snahou zakryť problémy a upozorniť na seba vykrikovaním, nevhodným správaním a pod.. ŠPU predstavujú závažnú prekážku v osvojovaní vedomostí, ale závažnejší je práve celý rad nepriaznivých následkov v správaní sa žiakov. Pokiaľ si dieťa nedokáže primerane osvojiť čítanie a písanie, musí hľadať náhradné formy učenia. Pokiaľ rodičia a samotné deti nespolupracujú s odborníkmi začínajú zaostávať vo vedomostiach, fixujú sa nesprávne pracovné návyky a neprimerané správanie. Znížený výkon dieťaťa sa potom odráža v hodnotení a klasifikácii žiaka. Dieťa si môže vytvoriť negatívny vzťah ku škole a učeniu, môžu sa objaviť fóbie, záškoláctvo, psychosomatické problémy.  

       

             Najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia:

      - Dyslexia                                                                                  

      - Dysgrafia

      - Dysortografia

      - Dyskalkúlia

       

      Dyslexia - porucha, ktorá postihuje schopnosti čítania. Pri čítaní musí dieťa zreteľne rozlišovať tvar písmen, premeniť ho na zvukovú podobu. Žiak postupne prechádza po písmenách a z reťazca znakov skladá slabiky, slová, vety. Úroveň čítania je pri dyslexii nepomerne nižšia vzhľadom na ostatné výkony dieťaťa.

      Dysgrafia - porucha, ktorá postihuje grafickú podobu písaného prejavu, čitateľnosť textu a úpravu. Pri dysgrafii ide o poruchu motoriky, deti nevedia dobre držať pero, majú neobratnú jemnú motoriku rúk. Často sa vyskytuje u detí v kombinácií s dyslexiou a dysortografiou. Opisovanie a prepisovanie textu je neúčinné.

      Dysortografia - porucha pravopisu, ktorá sa prejavuje neschopnosťou dieťaťa uplatňovať naučené gramatické pravidlá. Porucha sa netýka celej gramatiky, ale špeciálnych dysortografických javov. Táto porucha je príčinou veľkého počtu chýb v diktátoch. Žiaci majú gramatické pravidlá naučené, nevedia ich však prakticky uplatňovať. Vplyvom mozgovej dysfunkcie deti nedokážu správne rozlíšiť pri diktovanom písaní hlásky v slovách. Deti s dysgrafiou robia chyby aj pri opise textov. 

      Dyskalkúlia - porucha osvojovania matematických zručností. Dieťa má problém s pochopením základných matematických súvislostí, pojmov, úkonov (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie) a s abstraktným matematickým myslením.

       

                         Najčastejšie poruchy správania:

      - Ľahká mozgová difunkcia (ĽMD)

      - Porucha pozornosti bez hyperaktivity(ADD)

      - Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

       Ľahká mozgová dysfunkcia (ĽMD)- syndróm ĽMD sa vzťahuje na deti priemernej a nadpriemernej inteligencie, ktoré majú určité poruchy správania a učenia. Rozsah takýchto porúch sa pohybuje od ľahkých až po ťažšie a je spojený s odchýlkami v funkcii centrálnej nervovej sústavy.

      Porucha pozornosti bez hyperaktivity (ADD) - diagnostikuje sa u detí s poruchami pozornosti, ale s normálnou úrovňou aktivizácie. Neobjavuje sa hyperaktivita a impulzivita, problémy sú v oblasti zameriavania pozornosti a v percepčno-motorických úkonoch. Môže sa objaviť denné snenie, pomalosť, problémy v nadväzovaní sociálnych vzťahov.

      Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) - základné prejavy sú poruchy pozornosti spojené s impulzivitou,hyperaktivitou. Deti s ADHD sú rizikovou skupinou z hľadiska antisociálneho správania. Prejavujú sa u nich ďalšie príznaky ako znížená výkonnosť v škole, agresivita, neznášanlivosť, neschopnosť podriadiť sa autorite a pravidlám.          

                                                                                                                  Mgr. Peštová