• Vitajte na stránke Základnej školy Kráľa Svätopluka- školy pre 21. storočie

    • Vysokoefektívne učenie/ Integrované tematické vyučovanie funguje na našej škole v rôznych ročníkoch 1. stupňa. Viac sa dočítate v časti - Vysokoefektívne učenie
    • Informácie k nástupu do školy od 1. 6. 2020

    • Všetky dôležité informácie

    • Poplatky za deti do ŠKD od apríla neplatíte

    • POZOR - zmena v termíne posielania prihlášok na stredné školy, viac v časti -O škole - Kariérový poradca

    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Bezpečná škola

    • Chráňme deti pred násilím!
     Pozrite si zložku - Detstvo bez násilia a dozviete sa viac o stratégii pre nulovú toleranciu pre násilie
     Zložku pripravila Mgr. Peštová, podklady poskytla Mgr. Jakubíková
     • OZNAM

     • 16.06.2020 11:13
     • Zmeny v organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania v ZŠ kráľa Svätopluka do konca školského roku 2019/2020

       

             Vážení rodičia, od pondelka 22. 06. 2020 otvárame školu pre všetkých žiakov, vrátane žiakov 6.-9.ročníka. Nástup do školy je dobrovoľný v ktorom koľvek dni, bez nutnosti nahlásenia žiaka na vedení školy.       

      Príchod žiakov do školy je v čase od 7,00-8,00hod. Žiaci si prinesú prezuvky, kľúč od skrinky a čipové  karty.

      Prihlásenie na stravu si zabezpečuje zákonný zástupca obvyklým spôsobom, cez stránku školy, najneskôr do 19.06. 2020(piatok) do 14,00hod..

      Vyučovanie bude prebiehať v dňoch (pondelok, utorok, streda) podľa pôvodného rozvrhu.  

      V dňoch štvrtok a piatok (25. a 26. 06. ) sa uskutoční výmena učebníc vo svojich triedach, pod dozorom triednych učiteľov, v čase od 8,00hod. do 12,35hod..

      Činnosť školského klubu je do 16,00hod..

      Žiaci, ktorí nenastúpia do školy, sú povinní si učebnice v dňoch 25. a 26. 06. vymeniť. Táto výmena sa uskutoční po dohode s triednou učiteľkou. Taktiež je potrebné, aby žiaci odovzdali  kľúčik od skrinky (triednej učiteľke).  

      Dňa 29. 06. (pondelok) budú prebiehať triednické práce (1. stupeň 4hodiny-do 11,40hod., 2. stupeň 5hodín-12,35hod.)

      Posledný deň vyučovania 30. 06. (utorok) bude v čase od 8,00-9,00 prebiehať slávnostné odovzdávanie vysvedčení všetkým žiakom v triedach.

      Dňa 30. 06. bude odchod žiakov zo školy prebiehať nasledovne:                 

      1. Žiakov 1.-3. ročníka z pavilónu A odovzdávajú vychovávateľky rodičom pred pavilónom v čase od 9,00-9,30hod..

      2. Žiaci 4.-9. ročníka z pavilónu B odchádzajú zo školy samostatne. Ak zákonný zástupca bude chcieť vyzdvihnúť dieťa, musí čakať pred pav. B.

      V tento deň nebude školská jedáleň a školský klub v prevádzke.

      Vážení rodičia, pri zvažovaní, či dáte dieťa do školy, zohľadnite prosím, že školský rok treba ukončiť aj emocionálne, vysvetliť spôsob hodnotenia, spôsob práce v druhom polroku  a objasniť žiakom  postup práce v ďalšom školskom roku.

       

      -vedenie školy-

     • viac
     • OZNAM - POZOR ZMENA!!!
     • OZNAM - POZOR ZMENA!!!

     • 10.06.2020 11:33
     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že od 15. 06. 2020(pondelka) nie je nutné, aby Vaše dieťa prichádzalo ráno do ZŠ s doprovodom osoby žijúcej s ním v spoločnej domácnosti, pretože ranný zdravotný filter sa ruší. Všetky ostatné podmienky prihlasovania detí na vyučovanie, na stravu platia tak, ako boli zaužívané od 1. 6. 2020.

      S pozdravom
         Mgr. Peštová, zástupkyňa ZŠ pre 2. stupeň a ŠKD
     • viac
     • Prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí do konca školského roku 2019/2020
     • Prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí do konca školského roku 2019/2020

     • 31.05.2020 11:31
     • Prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí do konca  školského roku 2019/2020

      • Prostredníctvom ASC Agendy urobí vedenie školy od 20.5 – 21.5.2020 do 24,00  medzi zákonnými zástupcami prieskum záväzného záujmu žiaka o návštevu základnej školy.
      • Do školy môžu nastúpiť žiaci prvého až piateho ročníka na základe záväznej prihlášky - prejaveného záväzného záujmu. Dodatočné nahlasovanie bude možné, vzhľadom na vytvorené pevné skupiny iba k začiatku ďalšieho týždňa (teda rodič v priebehu týždňa dieťa nahlási telefonicky na vedení školy a v prípade voľného miesta a rozhodnutia riaditeľky školy dieťa môže nastúpiť až na nasledujúci týždeň do školy). Všetci žiaci z ročníkov 1 až 5, ktorých rodičia prejavili záujem a prihlásli deti v určenom termíne, budú do základnej školy umiestnení do konca školského roka 2019/2020.
      • Prevádzka základnej školy bude v čase od 7,00 do 16,00 hod.
      • Žiaci budú rozdelení do skupín, v jednej skupine bude maximálne 20 žiakov. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede.
      • Vytvorená skupina sa nebude meniť, v prípade mimoriadneho zníženia počtu žiakov sa môže meniť iba na začiatku ďalšieho týždňa na základe rozhodnutia riaditeľky školy.
      • Všetky prihlásené deti do školy, sú automaticky prihlásené na stravu.
      • Po vyučovaní - od 12,00 automaticky preberá žiakov 1.-4. ročníka a 6 prihlásených žiakov 5. ročníka do šklského klubu pridelený vychovávateľ.
      • Ranný školský klub nebude otvorený.
      • Žiaci 5. A, 5. B triedy budú zo školy odchádzať domov  po „odstravovaní“na základe písomného súhlasu od zákonného zástupcu sami domov (lístok odovzdajú triednej učiteľke a bude platiť na celý mesiac).
      • 3 žiaci z 5. A, ktorí majú záujem o školský klub budú zaradení do triedy 5. B
      • Odchod žiakov  z ŠKD bude možný iba v čase od 14,00-16,00 v sprievode osôb, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
      • Pedagogickí a odborní zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko– epidemiologickými nariadeniami zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese (dodržiavajú rozpis stravovania v ŠJ, a dodržiavajú presný rozpis – Rozdelenie vonkajších priestorov školy).
      •  
      • Informácie k nástupu žiakov 1.6. 2020 do školy

       Príchod žiakov do školy- aktualizované 31.5.2020

        

      • Príchod žiakov do školy bude v čase od 7,00 do 8,00.
      • Rodičia so žiakmi z tried(1. A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C a 4.C) prichádzajú ráno do areálu školy cez Dolnozoborskú ulicu -horná brána, rodičia so žiakmi z tried (4.A, 4.B, 5.A, 5.B) prichádzajú do areálu  školy ráno cez Dražovskú ulicu -dolná brána do školy od školskej jedálne 
      • Žiaci budú čakať s rúškami na tvári so svojimi zákonnými zástupcami v priestoroch pred oboma pavilónmi školy na označených miestach a v potrebných odstupoch, dodržiavanie rozostupov sa bude kontolovať.
      • Žiaci 4. C triedy, budú spojení so žiakmi 3. C, takže vstupujú do A pavilónu školy, žiaci 5. A triedy sa budú učiť v 6. A , žiaci 5. B sa budú učiť v 4. B a žiaci 4. B sa budú učiť v 4. C triede, podstatné však je, že vstupujú do B pavilónu školy. Traja žiaci z 5. A. ktorí mali záujem ísť do školského klubu sa budú učiť v 5. B, treba ich okamžite zaradiť do tejto skpiny, aby nedošlo k premiešaniu.
      • Pozor, dieťa môže do školy a zo školy sprevádzať len človek, s ktorým žije v spoločnej domácnosti, v prípade ak to bude súrodenec, musí byť starší ako 15 rokov. Je to opatrenie proti šíreniu Covid-19. Je to opatrenie proti šíreniu Covid-19.
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nesmú pohybovať!.
      • Žiaci prejdú každodenným ranným zdravotným filtrom. Ranný filter bude pred vchodom do pavilónu A, aj pred vchodom do  pavilónu B. Pri vstupe do školy sa bude žiakom kontrolovať ich zdravotný stav, merať teplota. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota nad 37ᵒC, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), nebude môcť vstúpiť do priestorov základnej školy
      • V prvý deň obnovenej školskej výučby bude musieť žiak či sprevádzajúca osoba odovzdať čestné prehlásenie zamestnancovi, ktorý vykonáva ranný filter. Čestné prehlásenie odošle každá vyučujúca žiakom svojej skupiny, spolu s informáciami k nástupu na 1.6. do školy 28. 5. (štvrtok)     
      • Čestné prehlásenie sa bude predkladať aj po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni.
      • Zákonný zástupca musí počkať na prevzatie žiaka rannou službou. Žiak, ktorý bude mať zvýšenú teplotu odíde v sprievode zákonného zástupcu domov a vyučovania sa nemôže zúčastniť.
      • Žiak vojde do priestorov školy, kde si vydezinfikuje ruky a označí príchod čipom pri dverách.
      • Žiaka následne preberá učiteľ, ktorý má rannú službu. Pomôže žiakom zo 4. C, presne povie do ktorej triedy majú ísť, ukáže im, kde si majú na spodnej chodbe v pavilóne A odložiť topánky, žiakom 5. A povie, že majú ísť do 6. A triedy, žiakom 5. B, že majú ísť do 4. B triedy a 4.B ide do 4. C triedy...)
      • Na spodnej chodbe pavilónu A aj B  si každý žiak vyzuje topánky a prezuje sa do prezuviek (prezuvky musí mať každé dieťa), topánky odloží do svojej skrinky.
      • Učiteľ, ktorý má rannú službu odošle každého žiaka do svojej triedy (skupiny), kde si môže žiak rúško zložiť. Žiak musí mať vo svojej taške rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Žiaci budú rozdelení do skupín v počte najviac po 20 žiakov. O tom, v ktorej triede bude prebiehať vyučovanie jednotlivých skupín, budú žiakov a ich zákonných zástupcov informovať učitelia, ktorí sú pridelení podľa rozpisu k skupinám, cez Edupage najneskôr 28. 05.( štvrtok) 2020.
      • Žiak si v triede priebežne umýva ruky podľa pokynov, ktoré sú v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • Žiak nebude svojvoľne opúšťať triedu, prestávku bude tráviť vo svojej triede.
      • Pred presunom na obed si žiaci dôkladne umyjú ruky. Na obed sa presúvajú podľa harmonogramu, pri jednom stole sedia iba žiaci z jednej skupiny, aby sa predišlo premiešavaniu skupín. Stravu vydávajú kuchárky spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. Po odobedovaní skupiny, zamestnanci kuchyne vyčistia stoly a až potom nastúpi ďalšia skupina.
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.
      • Harmonogram stravovania v školskej jedálni od 1. 6. 2020

        

      • Všetky prihlásené deti do školy, sú automaticky prihlásené na stravu.
      • Stravovanie sa realizuje v súlade s harmonogramom v čase od 11,00-14,00.
      • V ŠJ sa skupiny žiakov nepremiešavajú (jedna skupina je v jednej časti jedálne a druhá v druhej časti)
      • Žiaci sa usadia v školskej jedálni, učiteľ, alebo vychovávateľ im rozdá taniere a lyžice a nalieva polievku.
      • Žiaci z jednej skupiny odnesú na pokyn svojej vyučujúcej použité taniere z polievky k okienku a druhé jedlo si žiaci odoberajú spolu s čistým príborom od personálu pri okienku samostatne.
      • Potom ten istý postup urobí na pokyn vyučujúcej druhá skupina.
      • Skupiny sa nesmú premiešať.
      • Žiakov 5. A triedy odprevadí na obed triedna učiteľka, potom žiaci odchádzajú domov na základe písomného súhlasu od rodiča, ktorý platí na celý mesiac
      • Žiakov 5. B triedy odprevádza na obed pridelený pedagogický zamestnanec ŠKD, ktorá zostáva so 6 žiakmi v ŠKD, ostatné deti odchádzajú po obede na základe písomného súhlasu od rodiča domov.
      • V prípade, že žiak do školy nenastúpi, rodič je povinný odhlásiť žiaka zo stravy telefonicky, alebo cez internet)
      • Výchovný program v školskom klube detí a odchod žiakov domov

      •  

       - 12,00-16,00-Výchovný program ŠKD (riadi ho vychovávateľ ŠKD, dodržiava psychohygienu žiakov, využíva vonkajšie priestory školy podľa rozvrhu, v prípade rozvrhu obeda zabezpečuje plynulý chod stravovania v ŠJ)

       - 14,00-16,00 - v čase  odchodu žiakov spolupracuje vychovávateľ ŠKD s dozorom zodpovedným za odchod detí z ŠKD, je to popoludňajšia služba pred Pavilónom A – Servická, pred pavilónom  B – Chlebcová.

      • Odchod žiakov  z ŠKD bude možný iba v čase od 14,00-16,00 v sprievode zákonného zástupcu, rodič príde k popoludňajšej službe, ktorá cez telefón zavolá vychovávateľke, aby pustila dieťa domov. Rodič nesmie vstupovaťdo pavilónu, ani sa svojvoľne pohybovať po areáli školy a ohlasovať si dieťa sám!!!

      • Úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa

        1. - 5.ročník:  od 8,00-12,00 -Výchovno-vzdelávací proces (riadi si ho triedny učiteľ formou blokového vyučovania, dodržiava psychohygienu žiakov, využíva vonkajšie priestory školy podľa rozvrhu, v prípade rozvrhu obeda zabezpečuje plynulý chod stravovania v ŠJ).

        

      • Od 12,00-16,00: Výchovný program ŠKD (riadi ho vychovávateľ ŠKD, dodržiava psychohygienu žiakov, využíva vonkajšie priestory školy podľa rozvrhu, v prípade rozvrhu obeda zabezpečuje plynulý chod stravovania v ŠJ).
      • 14,00-16,00 - odchod žiakov  z ŠKD bude možný iba v čase od 14,00-16,00 v sprievode osôb, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
      •  Žiaci 5. ročníka odchádzajú na obed v čase od 12,00-12,30, potom odchádzajú domov na základe písomného súhlasu od rodiča, ktorý platí na celý mesiac.
      • Žiaci, 5. ročníka, ktorí  zostávajú v ŠKD odchádzajú domov až v čase od 14,00-16,00.
      • Tí žiaci, ktorí nebudú prihlásení na obedy a do ŠKD, odchádzajú hneď po vyučovaní na základe písomného súhlasu od rodičov dommov.

      • Povinnosti zákonného zástupcu

        

       - Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

       - V prípade, že má žiak alergiu a s ňou spojené zdravotné ťažkosti, je potrebné zo strany zákonného zástupcu predložiť lekárske potvrdenie o tomto ochorení.

       - Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky a prezuvky.

       - Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

       - Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.      

       - V prípade, že žiak do školy nenastúpi, rodič je povinný odhlásiť žiaka zo stravy telefonicky, alebo cez internet.

       - Rodičia žiakov 5. A, 5. B triedy , ktorí sa neprihlásili do školského klubu, musia triednej učiteľke odovzdať hneď prvý deň lístok, že ich dieťa môže odchádzať celý mesiac po obede ( v čase od 12,00-12,30) samé domov.

       -           Odchod žiakov  z ŠKD bude možný iba v čase od 14,00-16,00 v sprievode osôb, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. Táto osoba príde k popoludňajšej službe, ktorá cez telefón zavolá vychovávateľke, aby pustila dieťa domov. Táto osoba nesmie vstupovať do pavilónov, ani sa svojvoľne pohybovať po areáli školy a ohlasovať si dieťa sám!!!

       - Po zistení príznakov je rodič povinný nechať dieťa doma najmenej 48 hod. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí (sekrécia, kašeľ) je rodič povinný telefonicky kontaktovať príslušného lekára praktickej starostlivosti o deti a dorast, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

       - V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       - Zodpovedá za to, že dieťa môže do školy a zo školy sprevádzať len človek, s ktorým žije v spoločnej domácnosti, v prípade ak to bude súrodenec, musí byť starší ako 15 rokov. Je to opatrenie proti šíreniu Covid-19.

       - Bude akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“. V prípade podozrenia na ochorenie     (nielen na COVID – 19) sa žiak nebude môcť zúčastniť na vyučovaní.

       -V takomto prípade bude rodič s touto skutočnosťou oboznámený a je povinný žiaka bezodkladne vyzdvihnúť.

        

       Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spolu to zvládneme.

        

       Cestne_vyhlasenie_rodica.pdf

                                                                                                                   

                                                                                                       Mgr. Gabriela Peštová

                                                                             zástupkyňa  riaditeľky školy pre 2. stupeň a ŠKD 

        

        

        

     • viac
     • Spôsob záverečného (koncoročného) hodnotenia

     • 23.04.2020 13:57
     • Vážení rodičia,

      pretože podmienky v čase prerušenia vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetov riaditeľka školy rozhodla o spôsobe záverečného (koncoročného) hodnotenia jednotlivých  vyučovacích predmetov po prerokovaní s pedagogickou radou  na základe hlasovania s využitím elektronickej e-mailovej komunikácie ( hlasovanie PER ROLLAM) nasledovne:     

       Sposob_zaverecneho_hodnoteniaWord_(3).pdf

                                              Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň a ŠKD

     • viac
  • Pre rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Ochrana osobných údajov

   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy a správca webovej stránky
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Prázdninový klub II.týždeň

      Ani sme sa nenazdali a druhý týždeň prázdninového klubu je za nami. Dopoludňajšie aktivity s p. uč. Blankou a vych. Marcelou tvorili hlavne športové súťaže vo flórbale, vybíjanej a vychádzke na Šindolku. Maxičlovko bolo hlavne o šťastí a vytrvalosti. Šport sa striedal s tvorivosťou a kreativitou detí. Zapojili sme do súťaže č. Adamka na tému „ufo“ a zhotovili vlastnú stavebnicu z recyklovaného materiálu. Popoludní p. vych. Andrejka a Mirka pokračovali v tvorivých aktivitách. Po obede a odpočinku, spojením čítania, rozprávania a počúvania hudby deti opäť tvorili a športovali.Pracovali na kruhu, batikovali tričká, pracovali aj s modelovacou hmotou, skákali: na skákacej gume, po dinosaurích stopách a precvičili si nôžky rehabilitačnými cvičeniami. Aj vedomostné súťaže spestrili chvíle strávené v prázdninovom klube.

     • Letná škola, popoludnie 1. týždeň


      Ahojte deti!

      Poďte si s nami zaspomínať na popoludnia strávené v letnej škole počas prvého týždňa:


      -V pondelok sme si čítali z kníh o zvieratkách: Skrytý talent a 101 dalmatínov. Kto mal záujem učil sa pliesť kľúčenku z bužírky.

      -V utorok sme sa vybrali k zoborskému jazierku, čítali sme si o jeho histórii. Pozorovali sme rastlinstvo a živočíšstvo v jazierku a jeho okolí. Videli sme aj ulovené žubrienky a relaxovali sme v priľahlom športovom areáli.

     • Oznam pre deti v druhom týždni letného klubu

      Ahojte deti!

      V pondelok sa začína druhý týždeň letného klubu a tak by sme Vám chceli pripomenúť, že dopoludnia okrem športových aktivít, na ktoré budete potrebovať vhodnú obuv, oblečenie a zvlášť obuv do telocvične, si prineste: peračník s farbičkami, perom, ceruzkou, lepidlom, nožnicami, staré vodové, alebo temperové farby a jeden väčší štetec.

     • Príbeh nekončí...

      Aj keď pred pár dňami nadišiel čas, kedy naša milá pani učiteľka Blanka Berecová nebude už každé ráno kráčať po chodníku pod oknami svojej triedy, nemrkne očkom na nástenku, čo nové sa bude diať a nepoužije svoju obľúbenú vetu „poďme robiť“ , nič sa nemení na tom, že stále bude v našich mysliach a budeme veľmi radi, keď príde medzi nás a zaspomíname si na staré dobré časy.

     • Júnová tvorba

      Pozrite si práce mladších žiakov, ktoré vytvorili v júni v domácom prostredí. Prajem ešte veľa tvorivých nápadov.

      13.6.2020 Jana Chlebcová

   • 2018/2019

   • Medzinárodné kolo

     • Sofia Mravíková

     • 2. miesto
     • Putovanie dejinami s Cyrilom a Metodom · Medzinárodné kolo · 2018/2019
   • Celoštátne kolo

     • E. Kováčová

     • 5. miesto /E.Kováčová
     • Hľadáme nových olympionikov · Celoštátne kolo · 2018/2019
   • 2017/2018

   • Domáce kolo

     • M. Fabián

     • M. Valášek
     • Basketbalisti z krúžku na microlige · Domáce kolo · 2017/2018
     • R. Fabián

     • A. Gkortilas
     • Basketbalisti z krúžku na microlige · Domáce kolo · 2017/2018
   • Napíšte nám

    Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
    komunikujem so serverom, počkajte prosím