• Vitajte na stránke Základnej školy Kráľa Svätopluka- školy pre 21. storočie

    • Vysokoefektívne učenie/ Integrované tematické vyučovanie funguje na našej škole v rôznych ročníkoch 1. stupňa. Viac sa dočítate v časti - Vysokoefektívne učenie
    • Zápis do 1. ročníka elektronicky v čase od 12.-16. 04. 2021

    • Pre rodičov, ktorí nevedia, resp. nemôžu vyplniť elektronický formulár -13. 04. 2021 od 8,00-16,00 hod. v B pavilóne školy osobne.
    • Informácie k nástupu do školy od 02. 09. 2020

    • V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Bezpečná škola

    • Chráňme deti pred násilím!
     Pozrite si zložku - Detstvo bez násilia a dozviete sa viac o stratégii pre nulovú toleranciu pre násilie
     Zložku pripravila Mgr. Peštová, podklady poskytla Mgr. Jakubíková
     • Oznam školskej jedálne
     • Oznam školskej jedálne

     • 10.12.2020 15:19
     • Oznámenie

      Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom a ich zákonným zástupcom, že z dôvodu ukončenia

      kalendárneho roku a s tým spojených účtovných závierok a uzávierok, odhlásenie na dni

      16,17,18.12.2020 bude možné len do 15.12.2020(utorok) do14.00h. Neodhlásené obedy si

      môžete vyzdvihnúť v ŠJ v čase od 11.30h. do 14.00h. Obed bude vydaný v jednorázových

      nevratných obaloch.

                                                                             
      Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a ŠKD

     • viac
     • Prosba

     • 03.12.2020 19:06
     • PROSBA

      Prosíme rodičov, ktorí parkujú pred hornou bránou ZŠ o dodržiavanie dopravných predpisov hlavne v ranných hodinách, keď odprevádzajú svoje deti na vyučovanie. V tomto čase stoja na priechode pre chodcov, alebo v jeho blízkosti, čím výrazne ohrozujú bezpečnosť nás detí, ktoré prichádzame autobusom, alebo pešo do školy. 
      Ďakujeme

       

          

     • viac
     • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • 14.11.2020 22:44
     • Jesenné prázdniny:  06. 11. (piatok)
                                          09. 11. (pondelok)
      Vyučovanie začína 10. 11. 2020 (utorok)- 1. stupeň prezenčné vyučovanie, 2. stupeň dištančné vyučovanie.

       

      V zmysle Usmernenia k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) - netestované okresy musí žiak po návrate do školy (keď chýbal viac ako 3 dni) priniesť vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti

                    stiahnuť tu:             Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_(1).pdf 

       Vyhlásenie môžete podať aj cez Edupage z rodičovského konta       

      Rýchly návod, ako na tohttps://help.edupage.org/sk/u1132                                      
                                                                                                Mgr. Gabriela Peštová


       
     • viac
     • Prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí od 03. 11. 2020 do odvolania
     • Prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí od 03. 11. 2020 do odvolania

     • 10.11.2020 14:17
     • Prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí  od 03. 11. 2020  do odvolania

      aktualizácia 29.10. o odsek- Pravidlá žiakov pri používaní ZOOM 
                          30. 10. o odsek- Vyučovanie podľa rozvrhu
                          30.10.o odsek - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
                          30. 10. o odsek - Žiaci nad 10 rokov 
                          01. 11. o odsek -Vyhlásenie môžete podať aj elektronicky
                          02. 11. - Aktuálne vyhlásenie zákonného zástupcu-možnosť podania cez Edupage

      Vážení rodičia, milí žiaci, 

      karanténa všetkým zamestnancom a žiakom školy končí 31. 10. (sobota). 02. 11.- Jesenné prázdniny.

      Od 03. 11.2020 nastúpia žiaci 1. stupňa riadne do školy- prezenčné vyučovanie. Žiaci 2. stupňa (5.-9. ročník) prechádzajú na dištančné vzdelávanie na základe Rozhodnutia MŠVVaŠSR Číslo: 2020/17949:1-A1810

       

      Vyučovanie  pre žiakov 1. stupňa bude prebiehať podľa nového rozvrhu. Rozvrh dostanú deti v utorok ráno od svojich tr. učiteliek- nebude zatiaľ zverejnený. Dištančné vyučovanie pre žiakov 2. stupňa bude pokračovať tak, ako v čase karantény- rozvrh nebude zatiaľ zverejnený a ani upravovaný ( Postupujeme v súlade s práve zverejneným Metodickým usmernením k obsahu a organizácii výchovno-vzdel. precesu...).  

      Zákonný zástupca žiaka, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo si môžete stiahnuť priamo tu...                     Aktualne_vyhlasenie_.pdf  

      Vyhlásenie môžete podať aj elektronicky cez Edupage - Žiadosti/Vyhlásenia. Triedny učiteľ aj vedenie školy budú mať vyhlásenie u seba hneď, ako ho rodič podá.

      Tlačivá budú zberať hneď ráno od detí triedne pani učiteľky, alebo ich rodič podá elektronicky. Deti ktoré nebudú mať pri sebe, alebo elektronicky podané a schválené Vyhlásenie, nebudú prijaté do kolektívu.


      Žiaci, ktorí majú nad 10 rokov  sa musia preukázať  negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19 (teda, ak tak neurobia nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).

       

      Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

      Prevádzka školskej jedálne začína 3.11.2020. Všetci stravníci z 5. až 9.ročníka sú automaticky odhlásení zo stravy až do odvolania. Zapísaní stravníci z 1.až 4.ročníka sú automaticky prihlásení na stravu od 3.11.2020. V prípade, že stravu nechcete, treba si dieťa odhlásiť obvyklým spôsobom (internetom, telefonicky alebo osobne) do 14.hod. deň vopred.                                          

       

      Informácie ohľadom prevádzky školského klubu od 03. 11. 2020

      Od 03.11.2020- bude prevádzka ŠKD pre žiakov prvého až  štvrtého ročníka opäť zahájená. Žiaci piateho ročníka  sa nezúčastňujú prezenčnej výučby, teda nenavštevujú školský klub.

      Žiaci 1. C triedy budú vytvorené samostatné oddelenie v 1. C triede.  Žiaci IV.C triedy budú  vytvorené  oddelenie v IV. C triede (ako pred karanténou).  Žiaci IV. B triedy zostávajú so svojou pani vychovávateľkou v IV. B triede. Všetky ostatné oddelenia fungujú v pôvodnom režime a zložení. 

      Ranný klub od 7,00hod.- každé dieťa vchádza do svojej triedy a bude pod dozorom svojej triednej učiteľky v A pavilóne. Žiaci IV. B, IV. C ráno od 7,00hod. vchádzajú do svojej triedy do B  pavilónu, kde budú pod dozorom vyučujúcich.
       

      Ranný školský klub pre všetky oddelenia funguje v nutnom prípade od 6,30hod.v A pavilóne pre žiakov 1-4. ročníka.

      ŠKD popoludňajší funguje do 16,00hod. Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vyzdvihnúť svoje dieťa do 16,00hod. bude zabezpečený dozor do 16,30hod. v A pav. dolná chodba. 
                                       
      Informácie pre žiakov a rodičov druhého stupňa- počas dištančného vyučovania- od 03. 11. 20020 do odvolania.

      Vyučovacia hodina pri dištančnom vzdelávaní  môže trvať od 15-45 min. Je to v kompetencii vyučujúceho.  Výchovné predmety sú z rozvrhov vynechané.

      Zdôrazňujeme, že vyučovanie On-line je pre žiakov povinné (mení sa iba forma). Všetky povinnosti týkajúce sa účasti na dištančnom vzdelávaní zostávajú pre žiakov nezmenené. V prípade, že sa žiak nezúčastní on-line vyučovania (a nemá objektívne dôvody), učiteľ zadá do TK žiakovi absenciu a vyžaduje od rodiča ospravedlnenie.
      Ak sa hodina realizuje ináč ako on-line, napríklad učiteľ pridelí žiakom zadanie, ktoré majú žiaci do určeného termínu vypracovať, potom môže učiteľ považovať za prítomnosť žiaka na vyučovaní odovzdanie vypracovaného zadania v určenom čase. Prechádzame na slovné hodnotenie.

       

      Pravidlá pre žiakov pri používaní aplikácie ZOOM- pri dištančnom vyučovaní

      1.Priprav sa podľa pokynov učiteľa

      2. Pripoj sa včas, pozdrav ostatných pozdravom alebo chatom, pripoj sa pod svojim vlastným menom, inak nebudeš na hodinu vpustený a hodina bude neospravedlnená

      3. Dávaj pozor, keď hovoria ostatní, ak chceš niečo povedať zdvihni ruku

      4. Vypni si mikrofón, keď nemáš slovo

      5. Počkaj, až ti učiteľ dá slovo

      6. Maj zapnutú kameru a pozeraj sa do nej

      7. V on-line priestore dodržujeme školský poriadok a slušné správanie

       

             S prianím pevného zdravia

       

                       Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a ŠKD

     • viac
     • Rozhodnutie RÚVZ

     • 22.10.2020 10:51
     • Vážení rodičia,

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre r o z h o d o l :
      Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. n a r i a ď u j e účastníkovi konania Základnej škole kráľa Svätopluka, Drážovská 6, Nitra, so sídlom Drážovská 6, 949 01 Nitra, IČO: 37861344 zákaz prevádzky v Základnej škole kráľa Svätopluka, Drážovská 6, 949 01 Nitra od 21.10.2020 do 30.10.2020 (vrátane). 

       Počas prerušenia prevádzky sú všetci žiaci a zamestnanci školy povinní dodržiavať karanténne opatrenia v termíne do 31.10.2020. Dodržiavanie karanténnych opatrení sa netýka osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakmi a zamestnancami Základnej školy kráľa Svätopluka, Drážovská 6, Nitra.


      Odôvodnenie a konkrétne karanténne opatrenia nájdete v priloženom rozhodnutí.   

       ZS_rozhodnutie_regionalny.pdf 

      S pozdravom a prianím pevného zdravia
                                                             Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a ŠKD
     • viac
  • Pre rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Ochrana osobných údajov

   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy a správca webovej stránky
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Kde bolo, tam bolo...
     • Kde bolo, tam bolo...

      Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

      Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.

     • Druhý týždeň v letnom klube

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Druhý týždeň v letnom klube.

      V letnom klube od 12.7.2021 do 16.7.2021 deti počas odpočinku čítali z kníh: Tridé z 3.D, Mach a Šebestová, Zvedavé lišiačiky Li a Lu. Odhaľovali tajomstvá našej modrej planéty. Dozvedeli sa zaujímavosti o plazoch a obojživelníkoch. Vyrábali jašteričky, žabky, žirafy a letné obrázky. Zahrali si audio bingo. Vonku hrali futbal, mikádo, súťažili v rôznych hádzacích hrách.

     • Prvý týždeň letného školského klubu

      Počas prvého týždňa letného klubu, vždy dopoludnia, trávili deti čas s pani vychovávateľkou Martinkou a s pani vychovávateľkou Mariankou. Napriek horúcim letným dňom sme si užili veľa tvorivých a športových aktivít, pri ktorých sme sa super zabavili.

      Celým týždňom nás sprevádzali príbehy z knihy Mach a Šebestová na prázdninách. Vyrobili sme si napr. aj kúzelné slúchadlo a snažili sme sa vymyslieť naše originálne priania, ktoré sa nám majú splniť.

     • Začína letný klub

      Začali prázdniny, no my sme sa vrátili späť do školy. Nie kvôli vyučovaniu, ale kvôli zábave. Prvý týždeň letného školského klubu bol plný hier, tvorivých činností a smiechu.

      Vychovávatelia Gabika a Tomáš

     • Plavba lode 4.A

      2. septembra 2020 prevzali kormidlo 4.A triedy do rúk pani učiteľka Mgr. Nataška Bobčeková a pani vychovávateľka Andrea Ölvecká. Ako to na mori býva, plavba bola striedavo oblačná. Naša loď sa plavila pokojnými vodami, ale prišli aj dni búrlivé, počas Covidovej pandémie. No spoločne sme to ustáli.

     • Hokejbalové dni

      V dňoch 28. a 29. júna sme pre deti zorganizovali hokejbalové dopoludnie. Zámerom bolo hravou formou priblížiť deťom hokejbal, pre ktorý sú vytvorené podmienky priamo v areáli školy. Pre žiakov boli pripravené tri stanovištia, v rámci ktorých mali možnosť precviciť si prácu s hokejkou, vedenie loptičky a streľbu na bránu. Hokejbalové dopoludnia boli akousi ochutnávkou tohto športu – v ďalšom školskom roku totiž budú mať žiaci a žiačky možnosť prihlásiť sa aj na hokejbalový krúžok. Veríme, že sme touto aktivitou deťom spestrili záver školského roka a priblížili šport, v ktorom patria Slováci k najúspešnejším na svete.

   • 2020/2021

   • Okresné kolo

     • Karol Janovič

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Lidik

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Mia Galová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Veronika Vilčeková

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lucia Szabóová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Matej Singer

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Hugo Kliment

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Viktor Borgula

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lukáš Papšo

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Tamara Morvayová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Janka Nelly Farkašová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Ruben Deckers

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Michal Valášek

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Uhrovský

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Nina Šmátralová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Eric Maximilián Karabínoš

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Saša Domastová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Petra Matejovičová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Sara Viera Margita Zohdi

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Daniel Jurika

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím