• Vitajte na stránke Základnej školy Kráľa Svätopluka- školy pre 21. storočie

    • Vysokoefektívne učenie/ Integrované tematické vyučovanie funguje na našej škole v rôznych ročníkoch 1. stupňa. Viac sa dočítate v časti - Vysokoefektívne učenie
    • Zápis do 1. ročníka elektronicky v čase od 12.-16. 04. 2021

    • Pre rodičov, ktorí nevedia, resp. nemôžu vyplniť elektronický formulár -13. 04. 2021 od 8,00-16,00 hod. v B pavilóne školy osobne.
    • Informácie k nástupu do školy od 02. 09. 2020

    • V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Bezpečná škola

    • Chráňme deti pred násilím!
     Pozrite si zložku - Detstvo bez násilia a dozviete sa viac o stratégii pre nulovú toleranciu pre násilie
     Zložku pripravila Mgr. Peštová, podklady poskytla Mgr. Jakubíková
     • Oznam k zberu údajov potrebných pre RÚVZ

     • 26.09.2020 18:55
     • Vážení rodičia!!!

      V súčasnosti čelí naša krajina, ale aj zvyšok sveta šíriacemu sa ochoreniu Covid – 19. V tejto nepriaznivej situácii pristúpila vláda Slovenskej republiky k zavedeniu viacerých operatívnych protiepidemických opatrení.
                                   

      Z dôvodu lepšieho zvládnutia pandemickej situácie sa regionálne úrady verejného zdravotníctva obracajú so žiadosťou o pomoc na školy a školské zariadenia. Z tohto dôvodu sme boli oslovený Reg. úradom v Nitre za účelom  poskytnutia adekvátnej súčinnosti. Predmetom žiadosti o pomoc je vypracovanie zoznamu žiakov, ktorý obsahuje osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú žiac, ošetrujúci lekár...

      Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva poskytujeme požadované osobné údaje dotknutých osôb, a to na právnom základe, ktorým je článok čl. 6 ods. 1 písm. d) v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. i) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

       Zároveň si Vám dovoľujeme pred zberom údajov (zákonní zástupcovia - dotknuté osoby) predložiť oboznámenie, ktoré si prosím prečítajte.  

      1._Oboznamenie_pre_dotknute_osoby.pdf
                                     
                                          Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a ŠKD

     • viac
     • Oznam

     • 08.09.2020 16:15
     • Vážení rodičia,

      lehota na ospravedlnenie žiaka z vyučovania rodičom sa predlžuje z 3 na 5 dní bez lekárskeho potvrdenia - na základe rozhodnutia ministra z 28. 08. 2020.
      Rozhodnutie_ministra_28.8.2020.pdf
                                                                                            Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň

     • viac
     • Oznam školskej jedálne
     • Oznam školskej jedálne

     • 31.08.2020 16:28
     • Začiatok školského roka

       

      Oznamujem žiakom školy, ktorí sa budú chcieť stravovať v školskej jedálni od septembra 2020 nasledovné:
       

      Žiaci sa zapíšu na stravu v prvý deň školského roka, t.j. 2. septembra 2020 u svojho triedneho učiteľa. Žiak si nahlási deň, od kedy bude mať záujem poberať obed a zákonný zástupca žiaka následne vyplní tlačivo „Záväzná prihláška na stravovanie“, ktoré žiaci dostanú v prvý deň školského roku od triednych učiteľov  a ktoré je nutné doručiť  do 04.09.2020 vedúcej ŠJ alebo triednemu učiteľovi. Záväznú prihlášku je možné stiahnuť priamo tu     prihlaska_od_1.9.2020_(4).pdf, alebo na web stránke školy v časti ŠJ. Viac informácií o stravovaní nájdete na web stránke školy v časti ŠJ alebo sa informujte telefonicky alebo osobne v kancelárii vedúcej ŠJ . 
       

                                                                                                             

                                                                                                vedúca jedálne

     • viac
     • Pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim ZŠ v šk. roku 2020/2021 od 02.09.2020
     • Pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim ZŠ v šk. roku 2020/2021 od 02.09.2020

     • 13.09.2020 19:56
     • Pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim ZŠ, ŠKD a ŠJ v školskom roku 2020/2021

      Dňa 02.09.2020 v čase od 7,40 do 8,00 hod. žiaci prichádzajú do Pavilónov A a B, pričom sú povinní použiť  rúško a dodržiavať odstupy. Žiaka môže sprevádzať len jedna dospelá osoba. Žiaci budú prechádzať ranným filtrom (rúško, dezinfekcia rúk, odstupy). V prvý deň vchádzajú do Pavilónu A len rodičia žiakov 1.ročníka s rúškami vrátane dezinfekcie rúk. Zoznamy žiakov tried 1.ročníka (A,B,C) budú zverejnené na vnútorných vstupných dverách Pavilónu A a na dverách príslušných tried.

      Nových žiakov ostatných ročníkov usmernia pri rannom filtre zástupkyne školy.

      Program v triedach:

      8,00 – Privítanie žiakov v triede triednymi učiteľmi

      8,15 – Slávnostné otvorenie školského roka hymnou SR a príhovorom RŠ cez školský rozhlas

      8,20 – 10,00 – Triednické hodiny v triedach 

      Od 10,00 – 10,15 – Rodičia si preberajú deti 1. stupňa od triednych učiteľov pred Pavilónom A

      10,15 – Stretnutie rodičov žiakov 1.ročníka s vedúcou ŠJ v školskej jedálni ohľadom zápisu žiakov na stravovanie

      Od 03.09.2020 bude ranný filter prebiehať rovnako ako v prvý deň. Vstup všetkých rodičov do pavilónov školy nebude povolený. Nutná konzultácia rodičov s pedagogickými zamestnancami bude prebiehať elektronicky formou Edupage, prípadne e-mailom alebo telefonicky podľa pokynov triednych učiteľov.

      Prevádzka ŠKD od 03.09. do 14.09. (vrátane) bude z dôvodu opatrení proti šíreniu COVID-19 skrátená do 16,00 hod.

      Deti neprihlásené do ŠKD môžu prichádzať na vyučovanie do Pavilónu A iba od 7,40.

      Prevádza ŠJ začína od 03.09.2020.

      Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom        Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_.pdf 

      Zákonný zástupca predkladá toto tlačivo aj  po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni -  písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

       V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa (žiak) zo školy vylúčené.                                                  

      Dotazník v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/21 musí vyplniť každý zákonný zástupca dieťaťa        17078.pdf                          Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň

     • viac
     • OZNAM ŠJ

     • 25.06.2020 12:28
     • Vážení rodičia,

      prihlasovať sa a odhlasovať sa na stravu na deň 29. 06. 2020(pondelok) je možné do 26. 06. 2020 (piatok) do 14,00hod..
     • viac
  • Pre rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Ochrana osobných údajov

   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy a správca webovej stránky
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Grantový program Mladí nitrianski filantropi

      Projekt s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy bol schválený a naša škola získava grant na realizáciu daného projektu. Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční dňa 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Následne o 15:00 na elokovanom pracovisku Centra voľného času na Topoľovej ulici sa uskutoční zasadnutie Mestského žiackeho parlamentu a budú sa voliť členovia a predsedovia, ktorí sa budú podieľať na vytváraní nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením škôl, s CVČ a mestom Nitra.

     • Grantový program Mladí Nitrianski filantropi '21

      Naša škola sa tento rok v rámci Žiackeho parlamentu zapojila do grantového programu, v ktorom môžeme získať finančnú dotáciu na zrealizovanie nášho projektu s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy. Dňa 11. a 12. septembra sme s deťmi absolvovali vzdelávanie, na ktorom sme sa dozvedeli ako postupovať pri vytváraní projektov. Výsledkom tohto projektu budú informačno-náučné tabule v slovenko-anglickej verzii popisujúce históriu, ale aj súčasnosť našej školy, mesta Nitra a vrchu Zobor. Tabule budú osadené vo vonkajšom areáli. Veríme, že náš projekt bude schválený a s radosťou sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

     • Zelená škola pokračuje i v tomto školskom roku!

      Aj v školskom roku 2021/22 budeme realizovať aktivity programu ZELENEJ ŠKOLY, s témou Potraviny. EAP máme schválený, postupne chceme plniť stanovené ciele a aktivity.Pravidelne chceme uskutočňovať aj stretnutia kolégia, keď to bude možné, hlavne vo vonkajších priestoroch školy.Čakajú nás nové školenia, semináre a zaujímavé výzvy.Naša škola však nezanedbáva aj predošlé kroky,v rámci plnenia cieľov Zelenej školy, ktoré sme už zvládli.Preto stále zveľaďujeme našu zeleň, staráme sa o okolie, zbierame odpad a hlavne sa snažíme separovať, učiť a viesť k tomu všetky deti školy. Do tried sme získlali z Projektu- "Triedim, triediš, triedime" ,od Slovenskej agentúry životného prostredia,tašky, ktoré sú určené na separovanie-papiera, batérií,plastov a nápojových kartónov.Taktiež chceme zaviesť v každej triede kôš na bioodpad a ten potom následne dávať na kompostovisko.Týmto by sme mali v triedach v

    • Kde bolo, tam bolo...
     • Kde bolo, tam bolo...

      Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

      Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.

   • 2020/2021

   • Okresné kolo

     • Karol Janovič

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Lidik

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Mia Galová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Veronika Vilčeková

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lucia Szabóová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Matej Singer

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Hugo Kliment

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Viktor Borgula

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lukáš Papšo

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Tamara Morvayová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Janka Nelly Farkašová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Ruben Deckers

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Michal Valášek

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Uhrovský

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Nina Šmátralová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Eric Maximilián Karabínoš

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Saša Domastová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Petra Matejovičová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Sara Viera Margita Zohdi

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Daniel Jurika

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím