• Vitajte na stránke Základnej školy Kráľa Svätopluka- školy pre 21. storočie

    • Vysokoefektívne učenie/ Integrované tematické vyučovanie funguje na našej škole v rôznych ročníkoch 1. stupňa. Viac sa dočítate v časti - Vysokoefektívne učenie
    • Zápis do 1. ročníka elektronicky v čase od 12.-16. 04. 2021

    • Pre rodičov, ktorí nevedia, resp. nemôžu vyplniť elektronický formulár -13. 04. 2021 od 8,00-16,00 hod. v B pavilóne školy osobne.
    • Informácie k nástupu do školy od 02. 09. 2020

    • V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Bezpečná škola

    • Chráňme deti pred násilím!
     Pozrite si zložku - Detstvo bez násilia a dozviete sa viac o stratégii pre nulovú toleranciu pre násilie
     Zložku pripravila Mgr. Peštová, podklady poskytla Mgr. Jakubíková
     • Letné číslo - školského časopisu
     • Letné číslo - školského časopisu

     • 21.06.2020 20:39
     • Školský časopis ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra
      školský rok 2019/2020


      4. číslo - letné        LETO_-_4._cislo_-_PDF.pdf
            
                                                                                 Vaša redakčná rada
      Zuzana Paučeková, Sofia Vargová, Kimberly Nagy, Kamila Feketeová, Sofia Fúsková, Vanda Gáliková, Nina Šmátralová, Oliver Kluch, Petra Matejovičová, Daniel Jambrich, Alexandra Slížová
      Mgr. Alena Zverinová, Mgr. Sandra Jakubíková
     • viac
     • POZOR!!!!

     • 21.06.2020 20:22
     • POZOR !!!

      Dňa 30. 6. 2020

      (v utorok) školský klub detí  nie je v  prevádzke!

      Odchod detí zo školy pred pavilónom A v čase  od 9,00 - 9,30 hod.

      Za pochopenie ďakujeme!

     • viac
     • OZNAM

     • 16.06.2020 11:13
     • Zmeny v organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania v ZŠ kráľa Svätopluka do konca školského roku 2019/2020

       

             Vážení rodičia, od pondelka 22. 06. 2020 otvárame školu pre všetkých žiakov, vrátane žiakov 6.-9.ročníka. Nástup do školy je dobrovoľný v ktorom koľvek dni, bez nutnosti nahlásenia žiaka na vedení školy.       

      Príchod žiakov do školy je v čase od 7,00-8,00hod. Žiaci si prinesú prezuvky, kľúč od skrinky a čipové  karty.

      Prihlásenie na stravu si zabezpečuje zákonný zástupca obvyklým spôsobom, cez stránku školy, najneskôr do 19.06. 2020(piatok) do 14,00hod..

      Vyučovanie bude prebiehať v dňoch (pondelok, utorok, streda) podľa pôvodného rozvrhu.  

      V dňoch štvrtok a piatok (25. a 26. 06. ) sa uskutoční výmena učebníc vo svojich triedach, pod dozorom triednych učiteľov, v čase od 8,00hod. do 12,35hod..

      Činnosť školského klubu je do 16,00hod..

      Žiaci, ktorí nenastúpia do školy, sú povinní si učebnice v dňoch 25. a 26. 06. vymeniť. Táto výmena sa uskutoční po dohode s triednou učiteľkou. Taktiež je potrebné, aby žiaci odovzdali  kľúčik od skrinky (triednej učiteľke).  

      Dňa 29. 06. (pondelok) budú prebiehať triednické práce (1. stupeň 4hodiny-do 11,40hod., 2. stupeň 5hodín-12,35hod.)

      Posledný deň vyučovania 30. 06. (utorok) bude v čase od 8,00-9,00 prebiehať slávnostné odovzdávanie vysvedčení všetkým žiakom v triedach.

      Dňa 30. 06. bude odchod žiakov zo školy prebiehať nasledovne:                 

      1. Žiakov 1.-3. ročníka z pavilónu A odovzdávajú vychovávateľky rodičom pred pavilónom v čase od 9,00-9,30hod..

      2. Žiaci 4.-9. ročníka z pavilónu B odchádzajú zo školy samostatne. Ak zákonný zástupca bude chcieť vyzdvihnúť dieťa, musí čakať pred pav. B.

      V tento deň nebude školská jedáleň a školský klub v prevádzke.

      Vážení rodičia, pri zvažovaní, či dáte dieťa do školy, zohľadnite prosím, že školský rok treba ukončiť aj emocionálne, vysvetliť spôsob hodnotenia, spôsob práce v druhom polroku  a objasniť žiakom  postup práce v ďalšom školskom roku.

       

      -vedenie školy-

     • viac
     • OZNAM - POZOR ZMENA!!!
     • OZNAM - POZOR ZMENA!!!

     • 10.06.2020 11:33
     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že od 15. 06. 2020(pondelka) nie je nutné, aby Vaše dieťa prichádzalo ráno do ZŠ s doprovodom osoby žijúcej s ním v spoločnej domácnosti, pretože ranný zdravotný filter sa ruší. Všetky ostatné podmienky prihlasovania detí na vyučovanie, na stravu platia tak, ako boli zaužívané od 1. 6. 2020.

      S pozdravom
         Mgr. Peštová, zástupkyňa ZŠ pre 2. stupeň a ŠKD
     • viac
  • Pre rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Ochrana osobných údajov

   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy a správca webovej stránky
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Grantový program Mladí nitrianski filantropi

      Projekt s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy bol schválený a naša škola získava grant na realizáciu daného projektu. Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční dňa 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Následne o 15:00 na elokovanom pracovisku Centra voľného času na Topoľovej ulici sa uskutoční zasadnutie Mestského žiackeho parlamentu a budú sa voliť členovia a predsedovia, ktorí sa budú podieľať na vytváraní nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením škôl, s CVČ a mestom Nitra.

     • Grantový program Mladí Nitrianski filantropi '21

      Naša škola sa tento rok v rámci Žiackeho parlamentu zapojila do grantového programu, v ktorom môžeme získať finančnú dotáciu na zrealizovanie nášho projektu s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy. Dňa 11. a 12. septembra sme s deťmi absolvovali vzdelávanie, na ktorom sme sa dozvedeli ako postupovať pri vytváraní projektov. Výsledkom tohto projektu budú informačno-náučné tabule v slovenko-anglickej verzii popisujúce históriu, ale aj súčasnosť našej školy, mesta Nitra a vrchu Zobor. Tabule budú osadené vo vonkajšom areáli. Veríme, že náš projekt bude schválený a s radosťou sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

     • Zelená škola pokračuje i v tomto školskom roku!

      Aj v školskom roku 2021/22 budeme realizovať aktivity programu ZELENEJ ŠKOLY, s témou Potraviny. EAP máme schválený, postupne chceme plniť stanovené ciele a aktivity.Pravidelne chceme uskutočňovať aj stretnutia kolégia, keď to bude možné, hlavne vo vonkajších priestoroch školy.Čakajú nás nové školenia, semináre a zaujímavé výzvy.Naša škola však nezanedbáva aj predošlé kroky,v rámci plnenia cieľov Zelenej školy, ktoré sme už zvládli.Preto stále zveľaďujeme našu zeleň, staráme sa o okolie, zbierame odpad a hlavne sa snažíme separovať, učiť a viesť k tomu všetky deti školy. Do tried sme získlali z Projektu- "Triedim, triediš, triedime" ,od Slovenskej agentúry životného prostredia,tašky, ktoré sú určené na separovanie-papiera, batérií,plastov a nápojových kartónov.Taktiež chceme zaviesť v každej triede kôš na bioodpad a ten potom následne dávať na kompostovisko.Týmto by sme mali v triedach v

    • Kde bolo, tam bolo...
     • Kde bolo, tam bolo...

      Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

      Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.

   • 2020/2021

   • Okresné kolo

     • Karol Janovič

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Lidik

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Mia Galová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Veronika Vilčeková

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lucia Szabóová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Matej Singer

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Hugo Kliment

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Viktor Borgula

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lukáš Papšo

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Tamara Morvayová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Janka Nelly Farkašová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Ruben Deckers

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Michal Valášek

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Uhrovský

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Nina Šmátralová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Eric Maximilián Karabínoš

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Saša Domastová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Petra Matejovičová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Sara Viera Margita Zohdi

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Daniel Jurika

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím