• Vitajte na stránke Základnej školy Kráľa Svätopluka- školy pre 21. storočie

    • Vysokoefektívne učenie/ Integrované tematické vyučovanie funguje na našej škole v rôznych ročníkoch 1. stupňa. Viac sa dočítate v časti - Vysokoefektívne učenie
    • Zápis do 1. ročníka elektronicky v čase od 12.-16. 04. 2021

    • Pre rodičov, ktorí nevedia, resp. nemôžu vyplniť elektronický formulár -13. 04. 2021 od 8,00-16,00 hod. v B pavilóne školy osobne.
    • Informácie k nástupu do školy od 02. 09. 2020

    • V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Bezpečná škola

    • Chráňme deti pred násilím!
     Pozrite si zložku - Detstvo bez násilia a dozviete sa viac o stratégii pre nulovú toleranciu pre násilie
     Zložku pripravila Mgr. Peštová, podklady poskytla Mgr. Jakubíková
     • Návod na použitie antigénových samotestov

     • 01.09.2021 19:08
     • Vážení rodičia,

      v prvom rade by sme Vám (ktorí ste prejavili záujem o Ag samotesty) chceli poďakovať za Vašu zodpovednú prípravu na nový školský rok.

      Návod na použitie antigénových samotestov ste dostali v správe, ktorú Vám posielali Vaši tr. učitelia. Dostali ste link na priame stiahnutie súboru.

      Pre istotu prikladám celý návod.

      Stačí kliknúť na link  samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie_(4).pdf.

       S pozdravom
                            Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a ŠKD

     • viac
     • Organizačné pokyny

     • 27.08.2021 16:09
     • Organizačné pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim ZŠ, ŠKD a ŠJ v školskom roku 2021/2022

      od 02.09.2021
       

      Dňa 02.09.2021 v čase od 7,40 do 8,00 hod. žiaci prichádzajú do Pavilónov A a B, pričom sú povinní použiť  rúško a dodržiavať odstupy. Žiaka 1. ročníka a nového žiaka môže sprevádzať len jedna dospelá osoba. Žiaci budú prechádzať ranným filtrom (rúško, dezinfekcia rúk, odstupy). V prvý deň vchádzajú do Pavilónu A len rodičia žiakov 1.ročníka s rúškami vrátane dezinfekcie rúk. Zoznamy žiakov tried 1.ročníka (A, B) budú zverejnené na vnútorných vstupných dverách Pavilónu A a na dverách príslušných tried.

      Nových žiakov ostatných ročníkov usmernia pri rannom filtre zástupkyne školy.

      Program v triedach:

      8,00 – privítanie žiakov v triede triednymi učiteľmi

      8,15 – Slávnostné otvorenie školského roka hymnou SR a príhovorom RŠ cez školský rozhlas

      8,20 – 10,00 – Triednické hodiny v triedach 

      Od 10,00 – 10,15 – Rodičia si preberajú deti 1.stupňa od triednych učiteľov pred Pavilónom A

      10,15 – Stretnutie rodičov žiakov 1.ročníka s vedúcou ŠJ v školskej jedálni ohľadom zápisu žiakov na stravovanie

      Dňa 03.09.2021 budú mať žiaci vyučovanie s triednymi učiteľmi. 1.stupeň bude mať 4 vyučovacie hodiny, potom žiakov preberajú vychovávateľky (relaxačná činnosť). Obed postupne v čase od 12,30 do 13,30 hod. 2.stupeň bude mať tiež 4 vyučovacie hodiny, obed od 11,40 v sprievode triednych učiteľov.

      Činnosť: triednické práce (zoznamy, doklady.... – pokračovanie úloh z prvého dňa)

       

      Od 03.09.2021 bude ranný filter prebiehať rovnako ako v prvý deň. Vstup všetkých rodičov do Pavilónov školy nebude povolený. Nutná konzultácia rodičov s pedagogickými zamestnancami bude prebiehať elektronicky formou Edupage, prípadne e-mailom alebo telefonicky podľa pokynov triednych učiteľov.

      Deti neprihlásené do ŠKD môžu prichádzať na vyučovanie do Pavilónu A iba od 7,30.

      Prevádza ŠJ začína od 03.09.2021.                 

       

      Povinnosti zákonného zástupcu

             1.  Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe idúce dni (vrátane víkendu) predkladá  písomné alebo elektronické vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie- Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.   

      20488-_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpiznakovosti.pdf

      Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

      Škola uprednostňuje podanie vyhlásenia elektronicky prostredníctvom EDUPAGE.

      Postup: Konto rodiča. Po otvorení aplikácie na hlavnej strane modul Žiadosti/vyhlásenia - Pridať žiadosť/vyhlásenie. Otvoriť príslušné vyhlásenie, nastaviť dátum a ostatné údaje a podať žiadosť.

               2.  Zabezpečí pre svoje  dieťa  každý  deň  dve rúška  (jedno  náhradné,  musí  mať  pri  sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      Dochádzka do školy

      Dochádzka do školy je poviná.
      Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť potvrdenie o chorobe od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

      OČR: Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovné na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

      Stravovanie v ŠJ - začiatok šk. roku 2021/2022

      • Prevádzka ŠJ začína od 03.09.2021, podáva sa obed. Každý triedny učiteľ vyplní hromadnú prihlášku žiakov na stravu za svoju triedu a osobne doručí 02.09.2021 do 11,00 hod. vedúcej ŠJ. Rodičia žiakov 1. ročníka majú ohľadne stravovania stretnutie v ŠJ 02.09.2021 o 10,15 hod., takže učitelia 1. ročníkov žiakov na stravovanie neprihlasujú.

       

       

       

       

      • Prihlásení žiaci na stravovanie dostanú informácie o platbách do tried na tlačive
      • Zápisný lístok -  prihláška na stravu“, ktorý je možné stiahnúť z web stránky
      •  Zapisny_listok_do_SJ_-_ziaci_2021-2022.pdf

       

       

       

      • Individuálne tlačivo "Zápisný lístok - prihláška na stravu" vypisujú všetci stravníci

                  na jeden školský rok  (prihlášku dostanú od triednych  učiteľov, prípadne si ju vyzdvihnú

                  osobne u vedúcej ŠJ alebo stiahnú z web stránky ZŠ - ŠJ) a od 02.09.2021, najneskôr
                  do 06.09.2021 ju doručia  triednemu učiteľovi alebo vedúcej ŠJ.

      • Prihlásenie na stravu je záväzné, žiak musí za stravovanie zaplatiť aj keď na obed nepríde

      a neodhlási sa.

      • Obed je možné vydať  len na základe označenia čipovou kartou na termináli. Bez čipovej karty

      obed vydaný nebude. Žiaci 1. ročníkov a noví žiaci ZŠ dostanú obed bez karty len do jej vydania.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Informácie k platbám do ŠJ dostane každý stravník spolu so zápisným lístkom na stravovanie.

       

       

       

            Upozorňujeme rodičov, že trvalé platby v septembri musia byť prevedené 2x/1x na september,

      1x na mesiac október/ do 20-teho v mesiaci.

      Taktiež je potrebné pri trvalých príkazoch a všetkých platbách uviesť variabilné symboly, ktoré majú stravníci stále rovnaké, noví stravníci dostanú variabilný symbol u vedúcej ŠJ. Platby za stravné zostávajú v platnosti ako minulý školský rok, t.j. obed I. stupeň 1,21 €, obed II. stupeň 1,30 € a réžia v sume 5 € mesačne.

                  číslo účtu ŠJ:  IBAN SK23 5600 0000 0068 3399 8001  Prima banka

                                  Č.tel: 037/7412 480        mobil: 0911 979 526

                                               email:      sjzobor@gmail.com


      Pozývame všetkých rodičov žiakov prvých ročníkov, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni 2.septembra 2021 o 10.15 hod. do priestorov školskej jedálne, kde budú poskytnuté všetky informácie o školskom stravovaní.
       

      Veríme, že napriek opatreniam situáciu zvládneme. Vedenie školy.

     • viac
     • Samotestovanie
     • Samotestovanie

     • 24.08.2021 11:47
     • Záujem rodičov o AG samotestovanie žiakov

      Vážení rodičia zverejnili sme prihlasovaciu akciu Záujem rodičov o AG samotesty. Test nebude podmienkou na nástup do školy. MŠ poskytne žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavia záujem,  prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. MŠ ponúka  rodičom bezplatne domáce samotesty v počte 25 ks. Vzhľadom na krátkosť času Vás prosíme o čo najskoršie vyjadrenie (najneskôr do 24.8.2021 do 20,00hod.).

      Od 31. 08. 2021 škola bude informovať rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

       

      Vedenie školy

     • viac
     • Oznam ŠJ

     • 30.06.2021 07:40
     • Oznam

      Obedy v ŠJ sa dňa 30.06.2021(streda) vydávajú do 12.15hod.

     • viac
  • Pre rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Ochrana osobných údajov

   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy a správca webovej stránky
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Grantový program Mladí nitrianski filantropi

      Projekt s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy bol schválený a naša škola získava grant na realizáciu daného projektu. Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční dňa 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Následne o 15:00 na elokovanom pracovisku Centra voľného času na Topoľovej ulici sa uskutoční zasadnutie Mestského žiackeho parlamentu a budú sa voliť členovia a predsedovia, ktorí sa budú podieľať na vytváraní nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením škôl, s CVČ a mestom Nitra.

     • Grantový program Mladí Nitrianski filantropi '21

      Naša škola sa tento rok v rámci Žiackeho parlamentu zapojila do grantového programu, v ktorom môžeme získať finančnú dotáciu na zrealizovanie nášho projektu s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy. Dňa 11. a 12. septembra sme s deťmi absolvovali vzdelávanie, na ktorom sme sa dozvedeli ako postupovať pri vytváraní projektov. Výsledkom tohto projektu budú informačno-náučné tabule v slovenko-anglickej verzii popisujúce históriu, ale aj súčasnosť našej školy, mesta Nitra a vrchu Zobor. Tabule budú osadené vo vonkajšom areáli. Veríme, že náš projekt bude schválený a s radosťou sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

     • Zelená škola pokračuje i v tomto školskom roku!

      Aj v školskom roku 2021/22 budeme realizovať aktivity programu ZELENEJ ŠKOLY, s témou Potraviny. EAP máme schválený, postupne chceme plniť stanovené ciele a aktivity.Pravidelne chceme uskutočňovať aj stretnutia kolégia, keď to bude možné, hlavne vo vonkajších priestoroch školy.Čakajú nás nové školenia, semináre a zaujímavé výzvy.Naša škola však nezanedbáva aj predošlé kroky,v rámci plnenia cieľov Zelenej školy, ktoré sme už zvládli.Preto stále zveľaďujeme našu zeleň, staráme sa o okolie, zbierame odpad a hlavne sa snažíme separovať, učiť a viesť k tomu všetky deti školy. Do tried sme získlali z Projektu- "Triedim, triediš, triedime" ,od Slovenskej agentúry životného prostredia,tašky, ktoré sú určené na separovanie-papiera, batérií,plastov a nápojových kartónov.Taktiež chceme zaviesť v každej triede kôš na bioodpad a ten potom následne dávať na kompostovisko.Týmto by sme mali v triedach v

    • Kde bolo, tam bolo...
     • Kde bolo, tam bolo...

      Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

      Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.

   • 2020/2021

   • Okresné kolo

     • Karol Janovič

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Lidik

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Mia Galová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Veronika Vilčeková

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lucia Szabóová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Matej Singer

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Hugo Kliment

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Viktor Borgula

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lukáš Papšo

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Tamara Morvayová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Janka Nelly Farkašová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Ruben Deckers

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Michal Valášek

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Uhrovský

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Nina Šmátralová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Eric Maximilián Karabínoš

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Saša Domastová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Petra Matejovičová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Sara Viera Margita Zohdi

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Daniel Jurika

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím