• Úvod

     • Úvod

     • Rada školy pri Základnej škole kráľa Svätopluka, Dražovská 6 Nitra

      Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Posudzuje činnosť školy z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej ustanovizne.

      Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov školy. Rada školy sa vyjadruje :

      • ku koncepčným zámerom rozvoja a chodu školy, k návrhu za zrušenie školy

      • návrhu na počty prijímaných žiakov

      • návrhu na úpravu učebných plánov

      • návrhu rozpočtu

      • správe o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy

      • správe o výsledkoch hospodárenia školy

      • koncepčnému zámeru rozvoja školy

      • rozpracovanému najmenej na dva roky a jeho každoročnému vyhodnoteniu

      • informáciám o pedagogicko - organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu