• Podpora profesijnej

     • Nadpis

     •                                

       

      Projekt Dielne

      Základná škola kráľa Svätopluka sa zapojila do národného projektu " Podpora profesionálnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentmi" (ďalej - "Projekt"), ako nepilotná škola. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a jeho realizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave (ŠIOV).

      Cieľom je premena tradičnej školy na modernú v 2 úrovniach:

      1. úroveň:

      - preškolenie pedagogických zamestnancov (z predmetov fyzika, chémia, biológia a technika) v rámci    akreditovaného  kontinuálneho vzdelávania,

      - poskytnutie metodických materiálov a námetov pre vyučovanie moderným a aktivizujúcim spôsobom,

      -získanie odbornej literatúry z vyššie uvedených predmetov.

      2. úroveň:

      - vybavenie školy materiálno-technický zabezpečením - učebnými pomôckami pre predmety technika, biológia, chémia a fyzika.

      ZŠ získa ďalej licenciu používať softvérový nástroj pre identifikáciu potencionálu orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách - vyškolený na používanie  bude výchovný poradca školy.

      Každá škola zapojená do projektu bude môcť zapojiť svojich talentovaných žiakov do domácich súťaží, napr. Mladý mechatronik, Mladý ekofarmár...

      Od projektu očakávame zlepšenie kvality výučby prírodovedných predmetov na našej škole po odbornej i metodickej stránke. Možnosť vytvorenia  a vybavenie odborných učební na našej škole, ako učebe biológie, chémie, fyziky. Zapojení žiaci budú zorientovaní v problematike profesijnej orientácie, budú vedieť reálne posúdiť svoje budúce pracovné možnosti a vykonajú optimálnu voľbu svojej profesie.

       

                                                                                                                                                 - Mgr. Margita Lovásová-

                                                                                                                                                  - Mgr. Gabriela Peštová-