• Oznamy

     • Pokyny k stravovaniu

     •  

      Platby za stravné v ŠJ na 01-06/2021    Platby_za_stravne_v_(1).pdf

       

       

       

       

       

       

       

       

      Oznámenie

       

      Z dôvodu ukončenia kalendárneho roku platby do ŠJ (za stravu) uhrádzajte najneskôr do 23.12.2020. Platby uhradené po 23.12.2020 budú vrátené na účet platiteľa.

                                                                            Z. Beňová, vedúca ŠJ


       

      Prihlasovanie a odhlasovanie cez internet pre nových stravníkov

      Prihlasovať a odhlasovať sa je možné na web stránke ZŠ kráľa Svätopluka: zszobor.edupage.org  v sekcii ŠJ

      1.         Vedúca Školskej jedálne Vám vystaví prihlášku s číslom zariadenia 9913 na prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Nový používateľ – si môže do prihlasovacieho mena zvoliť čísla a písmena bez diakritiky. Klienti školskej jedálne majú vygenerovaného používateľa  v tvare „priezvisko.meno“ malými písmenami bez diakritiky. Heslo - môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky. Existujúci klienti Školskej jedálne, majú ako heslo určený variabilný symbol. Po prvom prihlásení si heslo môžete zmeniť. 

      Na www.strava.cz si môžete zadať e-mailovou adresu, na ktorú Vám systém bude posielať tieto správy:

      -          O           , potvrdenie objednávky

      -          K           , nedostatočná výška konta

      -          N           , neodobraná strava

      -          M          , mesačný prehľad

      -          P            , potvrdenie o prijatí platby (ak túto službu jedáleň poskytuje) 

      Heslo, email (pre stravníka) a posielané správy môžete kedykoľvek neskôr zmeniť  po prihlásení do systému v sekcii NASTAVENIE. V prípade potreby kontaktujte vedúcu ŠJ osobne, telefonicky alebo emailom na sjzobor@gmail.com

       

                Objednávanie stravy používateľom 

      2.         Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá potom odhlasovať strava na internete: www.strava.cz . Tu zvoľte vo výbere jedálne číslo 9913 alebo použite Vyhľadať jedáleň. 

      3.         V prihlásení používateľa vyplňte používateľa a heslo, stlačte Prihlásiť. Tieto

      údaje získate v kancelárii vedúcej ŠJ 

      4.         Pre objednávanie stravy kliknite na voľbu Objednávky vľavo hore. Vykonajte 

      požadované zmeny (odhlášky). Zmeny nezabudnite Odoslať (zelené tlačítko) 

      5.         Zo systému sa odhláste kliknutím na Odhlásiť

      Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.

       

      Pre prihlasovanie a odhlasovanie cez internet platia tie isté pravidlá ako pri prihlasovaní a odhlasovaní osobne alebo telefonicky, t.j. deň vopred do 14.00hod. a po víkende v pondelok do 7.15hod. (VZN mesta Nitra 08/2019)

       

       

       

       

       

       

                                                                                                          

       

       

      Stravovanie

      Vedúca školskej jedálne: Ing. Zita Beňová
      
      Hlavná kuchárka: Katarína Czaková
      
      Prevádzkové pracovníčky: Michaela Kišová, Jana Szórádová, Viera Fúsková
      
                       

      Tel: 037/7 412 480     mobil: 0911 979 526

       

      Prihlasovanie

      • u vedúcej školskej jedálne (telefonicky alebo osobne) v čase od 7.00 do 14.00hod. Poznámka: V prípade, že Vaše dieťa prijíma špeciálnu diétu( bezlepkovú, diabetickú), je možné takto prinesenú stravu z domu zohriať v našej školskej jedálni a podať ako obed. Avšak vopred o to treba požiadať vedúcu školskej jedálne a dohodnúť podmienky( potvrdenie od lekára, termín a pod.)
      • vyplnením zápisného lístka

       

      Odhlasovanie

      • dočasné odhlásenie( kvôli chorobe a pod.) v školskej jedálni u vedúcej ŠJ alebo hlavnej kuchárky na tel.čísle: 037/7412 480, 0911 979 526, uviesť meno dieťaťa, triedu a dobu, na ktorú sa dieťa odhlasuje (od – do). Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.
      • strava do prinesených nádob sa poskytuje len v prvý deň neplánovanej neprítomnosti, ak sa stravník nestihol včas odhlásiť, inak sa strava do prinesených nádob neposkytuje.
      • odhlasovanie po víkende s platnosťou od pondelka: v pondelok ráno do 7,15 hod.(VZN Mesta Nitra 08/2019)
      • odhlasovanie na ďalšie dni:24 hodín vopred najneskôr do 14.00 hod.(VZN Mesta Nitra 08/2019)
      • trvalé odhlásenie – písomne u vedúcej školskej jedálne alebo hlavnej kuchárky.

       

      Úhrada stravného príspevku

      • podľa  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 08/2019 platného od 23.07.2019, príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca žiaka mesačne vopred a to:

                      -     bezhotovostným prevodom

                                    -     poštovou poukážkou    

      • termín na úhradu stravy je určený podľa pokynov vedúcej ŠJ. Za deň úhrady sa berie deň pripísania platby na účet ŠJ. 
      • V prípade neuhradenia stravy do dňa úhrady, má vedúca ŠJ právo nevydať stravu až do jej uhradenia.
      • podľa  Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nitry č. 08/2019, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach pri základných a materských školách paušálne, čiastkou 5,00 Eur na jedného stravníka mesačne, aj v prípade ak odstravuje len jeden obed za mesiac.

       

      Upozornenie: Stravu neodhlasujte u triednych učiteľov, vychovávateliek ani na tel. čísle kancelárie školy.

       

       

      Údaje pre úhradu stravného:

       

       

      Číslo účtu ŠJ: 68 33 99 80 01/ 5600  Prima banka

       

      v tvare IBAN: SK23 5600 0000 0068 3399 8001

      VS: číslo stravníka v ŠJ

      Do poznámky napísať meno a triedu stravníka

       

       

       

      Vážení rodičia,

       

       

      všetko o školskom stravovaní, materiálno - spotrebné normy a receptúry a princípy ich aplikácie nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu www.minedu.sk v sekcii Regionálne školstvo - školské stravovanie.

       

       

       

       

       

       

       

      Jedálny lístok

       

      http://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?zarizeni=9913

       

      Objednávanie stravy cez internet

      http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=9913

      Pre spustenie čipového systému je nutné navštíviť vedúcu ŠJ kvôli registrácii karty a prevzatiu prístupových údajov na internet.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      02.09.2016

       

       

       

       

      Pokyny k novozavedenému čipovému systému

       

      Vážení rodičia,

       

      naša  školská jedáleň  v spolupráci  s  riaditeľstvom školy zavádza v mesiaci september 2016 nový  systém výdaja  a objednávania stravy. 

      V jedálni  bude  inštalovaný  elektronický systém výdaja  stravy s využitím osobných identifikačných kariet .    

      Pre Vás z toho vyplynú nasledujúce zmeny:

      - Stravník v školskej jedálni bude chodiť na obedy s identifikačnou kartou (tá istá karta, ktorú používate aj na dochádzkový systém), ktorá mu bude slúžiť po celú dobu dochádzky do jedálne ako jeho osobný preukaz. Vyhláška o školskom stravovaní vyžaduje takéto preukazovanie sa stravníkov.

      - V prípade zabudnutia karty Vaše dieťa o jedlo nepríde. V kancelárii mu vydáme náhradnú stravenku a jedlo dostane.

      - V prípade straty karty neprídete o objednanú stravu,  iba bude  nutné obstarať si  kartu novú. Stará karta sa zablokuje a prípadný nálezca nezíska Vami zaplatené jedlo.

      - Pri odhlasovaní stravy nebudete  musieť chodiť do jedálne vracať stravenky  (preukaz).   Bude  stačiť  odhláška realizovaná cez internet na stránke www.strava.cz. Môžete využiť aj telefonické  odhlásenie, ale len v krajnom prípade.

      - Vy,  ktorý  máte  prístup  na  Internet,  budete  môcť svoje dieťa prihlásiť  i odhlásiť  týmto moderným  spôsobom. Pre  sprevádzkovanie objednávok  na internete  budete  musieť  iba raz navštíviť kanceláriu školskej jedálne.

      - Systém zamedzí takmer všetkým podvodom, ak budete rešpektovať jeho pravidlá. Budete mať istotu, že sa za Vaša peniaze nestravuje nikto iný. To tiež umožní zvýšiť kvalitu vydávaných porcií bez navýšenia ceny jedla.

       

      - A na záver to najdôležitejšie:  V prípade, že stravník nebude objednanú a zaplatenú stravu odoberať,  vieme Vám poslať o tom správu. Ak chcete tieto informácie dostať, je potrebné nahlásiť vedúcej ŠJ emailovú adresu na ktorú Vám tieto informácie môžeme zaslať. Navštívením stránky www.strava.cz si môžete  priebežne kontrolovať  stav konta Vášho dieťaťa. Budete mať trvalý prehľad o tom, či sa stravník stravuje, odhlasuje a hlavne či prihlásené jedlo aj pravidelne odoberá.

       

      Stravník (zákonný zástupca, rodič) si bude môcť sám zistiť informácie o  výške konta, má prehľad o  prihlásenej  strave a  uhradených platbách do školskej jedálne. Pochopiteľne,   pokiaľ  svojej  konto (zaplatenú zálohu)  vyčerpá, systém mu  objednávku umožní až  po zaplatení.

       

      - Stravníci môžu platiť poštovou poukážkou, prevodným a trvalým príkazom. Nutnosťou  je zaplatiť stravu vždy do určeného termínu.( 20-ty deň v mesiaci), strava sa platí na mesiac vopred a ak nie je zaplatená, nie je možné vydať obed. Snažíme sa o zlepšenie podmienok pre všetkých stravníkov  a o  zvýšenie úrovne  školského stravovania. Veríme, že pripravovanú zmenu  privítate a pomôžete nám pri rozbehu nového systému svoju disciplínou a trpezlivosťou.

       

         Preto  Vám prinášame informácie,  ako by ste mali postupovať pri odhlasovaní a aj pri výdaji stravy. Celý  systém si budete môcť vyskúšať počas  mesačnej  skúšobnej  prevádzky. Zároveň si už  budete môcť stravu záväzne objednávať   pomocou internetu a počas skúšobnej prevádzky si svojou kartou vyzdvihnúť obed v čase výdaja. Prosíme Vás, aby ste  túto možnosť využili a v priebehu  skúšobného mesiaca zvládli odhlasovanie pomocou internetu a výdaj na identifikačnú kartu. Pomôžete tak zabrániť zbytočným zmätkom a nedorozumeniam.

       

         Začiatok skúšobnej prevádzky výdaja pripravujeme od 12.09.2016 a ostrá prevádzka bude od 01.10.2016, prípadnú zmenu termínu by sme Vám oznámili na výveske v jedálni a na webstránke školy.

       

         Začiatok skúšobnej prevádzky odhlasovania stravy pomocou internetu  pripravujeme od 12.09.2016 a ostrá prevádzka bude od 01.10.2016, prípadnú zmenu termínu by sme Vám oznámili na výveske v jedálni a na webstránke školy.

         Identifikačné karty  sa budú  vkladať do systému  v  kancelárii vedúcej školskej jedálne  každý deň od 06.09.2016 do 09.09.2016 v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. Návštevou ohľadom pridelenia karty môžu rodičia (zákonný zástupca) poveriť stravníka (dieťa).

       

      Elektronický  stravovací systém  nainštalovala firma Verejná informačná služba, s.r.o .,  ktorá je dodávateľom viacej než 1000 podobných systémov po celej Slovenskej a Českej republike.

       

      !!! POZOR !!!

      Všetci,  ktorí platia  obedy  príkazom, alebo vkladom v banke, budú mať  automaticky  na  každý nasledujúci  mesiac stravu prihlásenú! V prípade, že nechcete  pre dieťa obed na nový mesiac (napr.  z dôvodu choroby), je nutné stravu odhlásiť, alebo požiadať o zablokovanie  stravovania osobne, prípadne telefonicky v pondelok do 7.15hod. (na pondelok) a  24 hodín vopred do 14.00 hod. na ostatné dni. (VZN mesta Nitra č.21/2008). Prípadné otázky a nejasnosti vybavuje vedúca ŠJ (t.č. 0911 979 526, 037 7412 480).

       

      Návod na identifikáciu pri výdaji stravy identifikačnou  kartou. 

       

      Kartu iba priložíte k označenému miestu pre identifikáciu na čítacej jednotke.

       

      1/ Pripravte si identifikačnú kartu.

       

      2/ Vyčkajte, až obsluhujúci personál vydá stravu predchádzajúcemu stravníkovi.

       

      3/ Priložte identifikačnú kartu ku snímacej jednotke tak, aby stred karty bol približne v strede snímacieho zariadenia.

       

      4/ Plynulým pohybom  identifikačnú kartu oddiaľte od snímacieho zariadenia.  Správne  priloženie  je signalizované   jedným  krátkým   zvukovým  signálom   (pípnutím) a súčasným  zeleným svetelným signálom  na snímacom  zariadení. Ak dodržíte uvedené zásady a ak je Vaša identifikačná karta v poriadku, musí dôjsť ku správnej identifikácii vždy na prvý krát.

       

      5/ Chybné priloženie je signalizované štvornásobným krátkym zvukovým a červeným svetelným znamením.   V tom prípade  vyčkajte s kartou na dokončenie akustickej a svetelnej signalizácie  a priloženie opakujte. Pokiaľ ani  opakovaný pokus neprinesie výsledok,  požiadajte o pomoc obsluhujúci personál jedálne.

       

      6/ Po správnom priložení karty chvíľu vyčkajte, aby  obsluhujúci personál mal  dostatok času pre  zistenie druhu Vami  objednaného jedla.  Po oddialení  personál  ešte chvíľu vidí  vydávané jedlo na displeji.

       

      7/ Kartu  oddiaľte plynulým pohybom. Ak sa ozve prerušovaný zvukový signál, počkajte na jeho skončenie a voľbu opakujte.

       

      8/ Pokiaľ  sa pri zasunutí  karty ozve dvojnásobný  dlhý signal, znamená to,  že ste si  na dnešný deň  zabudli stravu objednať, alebo že ste si už stravu vyzdvihli. O riadnom objednaní sa môžete sami presvedčiť na internete na stránke www.strava.cz alebo na stránke školy v sekcii Školská jedáleň - prihlasovanie/odhlasovanie stravy.

       

      Vopred Vám ďakujem za trpezlivosť a spoluprácu.

       

                                                                                                           Ing. Zita Beňová, vedúca ŠJ

       

       

      Vážení stravníci,

       

      Dovoľte, aby sme Vás zoznámili s novinkou, ktorú pre Vás pripravujeme v Školskej jedálni.    

      V súčasnosti sme zriadili pre stravníkov možnosť prihlasovať/odhlasovať stravu prostredníctvom internetu.

      Pre registráciu stravníkov a pre prihlasovanie/odhlasovanie stravy na internete postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

       

      Registrácia služby

       

      1.         Ak ste novým klientom, navštívte kanceláriu vedúcej Školskej jedálne. Tu dostanete prihlášku s číslom zariadenia 9913 na prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Nový používateľ – si môže do prihlasovacieho mena zvoliť čísla a písmena bez diakritiky. Klienti školskej jedálne majú vygenerovaného používateľa  v tvare „priezvisko.meno“ malými písmenami bez diakritiky. Heslo - môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky. Existujúci klienti Školskej jedálne, majú ako heslo určený variabilný symbol. Po prvom prihlásení si heslo okamžite zmeňte. Nový klienti si heslo zvolia sami a zapíšu ho na prihlasovací lístok.

       

      Na www.strava.cz si môžete zadať e-mailovou adresu, na ktorú Vám systém bude posielať tieto správy:

      -          O           , potvrdenie objednávky

      -          K           , nedostatočná výška konta

      -          N           , neodobraná strava

      -          M          , mesačný prehľad

      -          P            , potvrdenie o prijatí platby (ak túto službu jedáleň poskytuje)

       

      Heslo, email (pre stravníka) a posielané správy môžete kedykoľvek neskôr zmeniť  po prihlásení do systému v sekcii NASTAVENIE.  Môžete o zmenu požiadať mailom sjzobor@gmail.com - vedúcu školskej jedálne.   

       

      Objednávanie stravy používateľom

       

      2.         Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá potom odhlasovať strava na internete: www.strava.cz . Tu zvoľte vo výbere jedálne číslo 9913 alebo použite Vyhľadať jedáleň.

       

      3.         V prihlásení používateľa vyplňte používateľa a heslo, stlačte Prihlásiť. Tieto

      údaje získate v kancelárii vedúcej ŠJ

       

      4.         Pre objednávanie stravy kliknite na voľbu Objednávky vľavo hore. Vykonajte

       

      požadované zmeny (odhlášky). Zmeny nezabudnite Odoslať (zelené tlačítko)

       

      5.         Zo systému sa odhláste kliknutím na Odhlásiť.

       

      Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.