• Oznamy

     • Pokyny k stravovaniu


     • V zmysle Usmernenia k spôsobom platby za stravovanie, režijné náklady a k dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom pri  MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra platného od 01.12.2019 bod 4., v časti Podmienky a spôsob úhrady za stravovanie, čiastočné režijné náklady a dotácie v ŠJ pri MŠ a ZŠ sa zmenil v tom, že platby , na január, február a marec treba zaplatiť do 15. januára a nie do 20.decembra ako bolo uvedené vo VZN Mesta Nitra č: 08/2019, t.z., že platbu je treba uskutočniť po 01.01.2020. Rodičom, ktorí už zaplatili bude platba vedená ako preplatok stravného za rok 2019 a z tohoto preplatku bude  odrátané stravné za január, február. Ďalšiu platbu na apríl, máj a jún  2020 treba uskutočniť do 20.03.2020.     

       

      Usmernenie__platne_od_1.12.2019(3).pdf

      Všeobecne_záväzne_nariadenie Mesta Nitra 08/2019.pdf

      Pokyny k stravovaniu od 01.2019

       

      Na stravu je možné sa prihlásiť od 03.09.2019. Stravovať sa môže len ten žiak, ktorý prinesie deň vopred vyplnenú záväznú prihlášku na stravovanie(prihlášku je možné stiahnúť na webstránke ZŠ časť ŠJ- oznamy) a zaplatí zábezbeku a príslušné stravné podľa pokynov v prihláške.

      Vyplnené záväzné prihlášky môžete priniesť už od 26.08.2019 vedúcej ŠJ v čase od 07.30 do 15.30. Všetky pokyny najdete na webstránke ZŠ v časti ŠJ.

      Záväzná prihláška na stiahnutie  Ziadost_NA_STRAVOVANIE_-_pre_ZS-_od_1.9.2019_(4).pdf

       

       

       

       

      Záväzná prihláška na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ kráľa Svätopluka,

       Dražovská 6, Nitra

      Prihlášku je potrebné priniesť do ŠJ v termíne od 26.08  -   02.09.2019

      Záväzne prihlasujem svoje dieťa na pravidelné stravovanie v školskom roku  2019/2020 v školskej jedálni od ...................................

       

      Meno a priezvisko žiak/žiačky:....................................................................................................trieda ..............

       

      Meno a priezvisko matky(zák.zást) :............................................................... Telef. číslo: .................................

      Meno a priezvisko otca(zák.zást) : .................................................................. Telef. číslo: .................................

       

      Platba za stravné a čiastočné režijné náklady

      Platba za stravné sa skladá :

      1. – 4. ročník stravné s dotáciou 0,01€/deň, čiastočné režijné náklady 5,-€/mesačne ( uhrádza sa v plnej výške aj v prípade, ak žiak bude prihlásený na obed aj len 1 deň ), finančná zábezpeka 30,-€ stravné bez dotácie 1,21 €(uhrádza sa v prípade nedodržania podmienok stravného s dotáciou)

      5. – 9. ročník stravné s dotáciou 0,10€/deň, čiastočné režijné náklady 5,-€/mesačne

       ( uhrádza sa v plnej výške aj v prípade, ak žiak bude prihlásený na obeda aj len 1 deň ), finančná zábezpeka 30,-€ stravné bez dotácie 1,30 € (uhrádza sa v prípade nedodržania podmienok stravného s dotáciou)

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov základných škôl je 1,20 eur za každý stravovací deň pri  dodržaní stanovených podmienok (účasť na vyučovacom procese a odobranie obeda)

      Platby za stravu na školský rok 2019/2020:

      Dátum úhrady stravného

      Obdobie

      Zábezpeka

      1. – 9. roč.

      Stravné

      Režijné náklady

      1. – 9. roč.

      1. – 4. ročník

      Spolu:

      5. – 9. Ročník

      Spolu:

      do 25.augusta 2019

      za september

      30,- eur

      0,20 eur/ 1.-4.roč.

      2,- eur/ 5.-9.roč.

      5,- eur

       

      35,20 eur

       

      37,- eur

       

      do 20. septembra 2019

      za október, november, december

       

      0,60 eur/1.-4.roč.

      6,-eur/5.-9.roč.

      15,- eur

       

      15,60 eur

       

      21,- €

       

       

      do 20. decembra 2019

       

      január, február, marec

       

      0,60 eur/1.-4.roč.

      6,-eur/5.-9.roč.

      15,- eur

       

      15,60 eur

       

      21,- €

       

       

      do 20. marca

       

      apríl, máj, jún

       

      0,60 eur/1.-4.roč.

      6,-eur/5.-9.roč.

      15,- eur

       

      15,60 eur

       

      21,- €

       

      Platby treba vykonať bezhotovostne prevodom na účet ŠJ podľa pokynov v tabuľke. Pri znížení zábezpeky do výšky 6 eur, musí rodič uhradiť ďalšiu zábezpeku vo výške 30,00 €. V prípade neuhradenia ďalšej zábezpeky bude žiak odhlásený zo stravy až do jej úhrady.

      Pri platbe bankovým prevodom treba uviesť:

      -          variabilný  symbol: 92019

      -          konšt. symbol: 0308

      -          Informácia pre prijímateľa: meno žiaka a trieda /nie meno zákonného zástupcu !!! /.

      -         číslo účtu ŠJ : SK23 5600 0000 0068 3399 8001

      Číslo bankového účtu, na ktorý Vám budú vrátené prípadné finančné preplatky :

       

      ................................................................................................................................................................................

       

       

      Strava sa odhlasuje , resp. prihlasuje do 14,00  hod., deň vopred a v pondelok do 7,15 hod.

      -          osobne v ŠJ alebo telefonicky  na čísle 0377412480, 0911979526 (nie formou SMS)

      -          elektronicky na stránke ZŠ

      Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca žiaka. Ak žiak nebude prítomný na vyučovaní a nebude odhlásený zo stravy alebo si stravu neodoberie, bude mu účtovaný obed bez dotácie. Úhrada obeda bez dotácie bude odpočítavaná zo zábezpeky. Nevyčerpaná zábezpeka bude vrátená ako preplatok.Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

      Preplatky budú vrátené po skončení školského roka v mesiacoch júl,august

      Podrobnejšie informácie o dotáciách a VZN Mesta Nitry o poskytovaní stravy sú na internetovej stránke našej školy a na stránke MsÚ Nitra.

       

      Prihlášku je potrebné vrátiť do 2.9.2019

       

      Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený so všetkými podmienkami poskytovania stravy môjmu dieťaťu a so sankciami, ktoré vyplývajú za neodhlásenie a neodobranie stravy.

       

       

       

      V Nitre . . . . . . . . . . . . .                                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                               podpis zákon. zástupcu

       

       

       

      Ako dotknutá osoba podľa Zákona č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely prihlásenia žiaka do stravovacieho systému ŠJ – ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, 949 01 Nitra. Osobné údaje budú po spracovaní archivované po dobu zákonom stanovených lehôt a následne zaradené na likvidáciu.

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

      Vzhľadom na nový spôsob úhrad stravy od 01.09.2019, žiadam rodičov stravníkov, ktorí ešte nezrušili trvalé príkazy na úhradu, aby tak urobili do 31.07.2019. 

       

       

      Dňa 28.06.2019 sa v ŠJ nevarí a nevydáva strava.

       

       

      OZNAM

      Oznamujeme stravníkom a ich zákonným zástupcom, že z  dôvodu  uzatvorenia školského roka 2018/2019 a s tým súvisiacich závierok a predpisov,  odhlásenie na dni od 24.06.2019 – 27.06 2019 je možné len do 21. 06. 2019(piatok) do 14.30 hod. Po tomto termíne sa strava neodhlasuje ani cez internet  a je možné si obedy vyzdvihnúť do obedára v ŠJ v čase od 12.00 do 13.00hod.

                                                                                                                                                  Vedúca ŠJ

       

       

       

                                                                                                                     

      Prihlasovanie a odhlasovanie cez internet pre nových stravníkov

      Prihlasovať a odhlasovať sa je možné na web stránke ZŠ kráľa Svätopluka aj na web stránke ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce v sekcii "Školská jedáleň"

      Registrácia služby 

      1.         Vedúca Školskej jedálne Vám vystaví prihlášku s číslom zariadenia 9913 na prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Nový používateľ – si môže do prihlasovacieho mena zvoliť čísla a písmena bez diakritiky. Klienti školskej jedálne majú vygenerovaného používateľa  v tvare „priezvisko.meno“ malými písmenami bez diakritiky. Heslo - môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky. Existujúci klienti Školskej jedálne, majú ako heslo určený variabilný symbol. Po prvom prihlásení si heslo okamžite zmeňte. Nový klienti si heslo zvolia sami a zapíšu ho na prihlasovací lístok. 

      Na www.strava.cz si môžete zadať e-mailovou adresu, na ktorú Vám systém bude posielať tieto správy:

      -          O           , potvrdenie objednávky

      -          K           , nedostatočná výška konta

      -          N           , neodobraná strava

      -          M          , mesačný prehľad

      -          P            , potvrdenie o prijatí platby (ak túto službu jedáleň poskytuje) 

      Heslo, email (pre stravníka) a posielané správy môžete kedykoľvek neskôr zmeniť  po prihlásení do systému v sekcii NASTAVENIE.  Môžete o zmenu požiadať mailom sjzobor@gmail.com - vedúcu školskej jedálne.    

      Objednávanie stravy používateľom 

      2.         Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá potom odhlasovať strava na internete: www.strava.cz . Tu zvoľte vo výbere jedálne číslo 9913 alebo použite Vyhľadať jedáleň. 

      3.         V prihlásení používateľa vyplňte používateľa a heslo, stlačte Prihlásiť. Tieto

      údaje získate v kancelárii vedúcej ŠJ 

      4.         Pre objednávanie stravy kliknite na voľbu Objednávky vľavo hore. Vykonajte 

      požadované zmeny (odhlášky). Zmeny nezabudnite Odoslať (zelené tlačítko) 

      5.         Zo systému sa odhláste kliknutím na Odhlásiť

      Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz

       

       

       

       

       

      14.12.2017

      Oznamujeme stravníkom a ich zákonným zástupcom, že z  dôvodu  uzatvorenia kalendárneho roka a s tým súvisiacich závierok a predpisov,  odhlásenie na dni od 21.12.2017 – 22.12 2017 je možné len do 20. 12. 2017 do 14.30 hod. Po tomto termíne sa strava neodhlasuje a je možné si obedy vyzdvihnúť do obedára v ŠJ v čase od 12.00 do 14.00hod.

                                                                                                                      Vedúca ŠJ

       

       

       

       

       

       

      Stravovanie

      Vedúca školskej jedálne: Ing. Zita Beňová
      
      Hlavná kuchárka: Mária Baničová
      
      Kuchárka: Andrea Vančíková
      
      Prevádzové pracovníčky: Martina Balážiová, Katarína Czaková
      
                       

      Tel: 037/7 412 480     mobil: 0911 979 526

       

      Prihlasovanie

      • u vedúcej školskej jedálne (telefonicky alebo osobne) v čase od 7.00 do 14.30hod. Poznámka: V prípade, že Vaše dieťa prijíma špeciálnu diétu( bezlepkovú, diabetickú), je možné takto prinesenú stravu z domu zohriať v našej školskej jedálni a podať ako obed. Avšak vopred o to treba požiadať vedúcu školskej jedálne a dohodnúť podmienky( potvrdenie od lekára, termín a pod.)
      • vyplnením zápisného lístka

       

      Odhlasovanie

      • dočasné odhlásenie( kvôli chorobe a pod.) v školskej jedálni u vedúcej ŠJ alebo hlavnej kuchárky na tel.čísle: 037/7412 480, uviesť meno dieťaťa, triedu a dobu, na ktorú sa dieťa odhlasuje (od – do). Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.
      • strava do prinesených nádob sa poskytuje len v prvý deň neplánovanej neprítomnosti, ak sa stravník nestihol včas odhlásiť, inak sa strava do prinesených nádob neposkytuje.
      • odhlasovanie po víkende s platnosťou od pondelka: v pondelok ráno do 7,15 hod.
      • odhlasovanie na ďalšie dni:24 hodín vopred najneskôr do 14.30 hod.(VZN Mesta Nitra 21/2008)
      • trvalé odhlásenie – písomne u vedúcej školskej jedálne alebo hlavnej kuchárky.

       

      Úhrada stravného príspevku

      • podľa Dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitryč. 21/2008 platného od 01.09.2013, príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca žiaka mesačne vopred a to:

                      -     bezhotovostným prevodom

      -      poštovou poukážkou 

      • termín na úhradu stravy je mesačne vopred najneskôr do 20. dňa bežného mesiaca, na mesiac nasledujúci. Ak pripadne 20. deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo sviatok, termínom na úhradu je najbližší pracovný deň po tomto dni. Za deň úhrady sa berie deň pripísania platby na účet ŠJ. V prípade neuhradenia stravy do dňa úhrady, má vedúca ŠJ právo nevydať stravu až do jej uhradenia.
      • podľa Dodatku č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 s účinnosťou od 11.05.2012, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach pri základných a materských školách paušálne, čiastkou 1,00 Eur na jedného stravníka mesačne, aj v prípade ak odstravuje len jeden obed za mesiac.

       

      Upozornenie: Stravu neodhlasujte u triednych učiteľov, vychovávateliek ani na tel. čísle kancelárie školy.

       

      Pokyny pre úhradu stravného trvalým príkazom:

       

      Číslo účtu ŠJ: v tvare IBAN: SK23 5600 0000 0068 3399 8001  Prima banka

       

       

       

      Suma mesačne: 1. - 4.ročník:  23,-Eur

       

                              5. - 9.ročník  25,-Eur

       

       

      V mesiaci september  všetci stravníci dostanú poštovú poukážku, kde bude uvedený aj variabilný symbol, ktorý budete používať aj pri zadávaní trvalého príkazu.

       

      V mesiaci september  treba platbu trvalého príkazu zadať 2 x alebo v dvojnásobnej výške, nakoľko stravné na mesiac október treba uhradiť do 20-septembra. Poslednú platbu trvalého príkazu si zadajte v mesiaci máj nasledujúci kalendárny rok.

       

      Jedálny lístok

      http://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?zarizeni=9913

       

      Objednávanie stravy cez internet

      http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=9913

      Pre spustenie čipového systému je nutné navštíviť vedúcu ŠJ kvôli registrácii karty a prevzatiu prístupových údajov na internet.

       

       

       

       

       

       

       

      nfo o stravovaní: 

      Upozorňujeme stravníkov a ich zákonných zástupcov, že dňa 30.09.2016 končí skúšobná prevádzka nového čipového stravovacieho systému, to znamená, že od 03.10.2016 (pondelok),nebude možné vyzdvihnúť si obed bez úhrady stravného a bez čipovej karty.

      Preto prosím stravníkov, aby mali zaplatenú stravu a nosili si so sebou na obed čipové karty.

      Ak strava nebude uhradená včas, teda do 20-teho v mesiaci( VZN Mesta Nitra 21/2008), nie je možné stravu vydať až do jej zaplatenia.

      Ak si stravník náhodou zabudne čipovú kartu je nutné, aby osobne navštívil vedúcu ŠJ, inak obed nie je možné vydať.

       

       

      Jedálny lístok

      http://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?zarizeni=9913

       

      Objednávanie stravy cez internet

      http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=9913

      Pre spustenie čipového systému je nutné navštíviť vedúcu ŠJ kvôli registrácii karty a prevzatiu prístupových údajov na internet.

       

      Stravovanie

      Vedúca školskej jedálne: Ing. Zita Beňová
      
      Hlavná kuchárka: Mária Baničová
      
      Kuchárka: Andrea Vančíková
      
      Prevádzové pracovníčky: Martina Balážiová, Katarína Czaková
      
                       

      Tel: 037/7 412 480     mobil: 0911 979 526

       

      Prihlasovanie

      • u vedúcej školskej jedálne (telefonicky alebo osobne) v čase od 7.00 do 14.30hod. Poznámka: V prípade, že Vaše dieťa prijíma špeciálnu diétu( bezlepkovú, diabetickú), je možné takto prinesenú stravu z domu zohriať v našej školskej jedálni a podať ako obed. Avšak vopred o to treba požiadať vedúcu školskej jedálne a dohodnúť podmienky( potvrdenie od lekára, termín a pod.)
      • vyplnením zápisného lístka

       

      Odhlasovanie

      • dočasné odhlásenie( kvôli chorobe a pod.) v školskej jedálni u vedúcej ŠJ alebo hlavnej kuchárky na tel.čísle: 037/7412 480, uviesť meno dieťaťa, triedu a dobu, na ktorú sa dieťa odhlasuje (od – do). Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.
      • strava do prinesených nádob sa poskytuje len v prvý deň neplánovanej neprítomnosti, ak sa stravník nestihol včas odhlásiť, inak sa strava do prinesených nádob neposkytuje.
      • odhlasovanie po víkende alebo sviatku s platnosťou od pondelka: v pondelok ráno do 7,15 hod.
      • odhlasovanie na ďalšie dni:24 hodín vopred najneskôr do 14.30 hod.
      • trvalé odhlásenie – písomne u vedúcej školskej jedálne alebo hlavnej kuchárky.

       

      Úhrada stravného príspevku

      • podľa Dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitryč. 21/2008 platného od 01.09.2013, príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca žiaka mesačne vopred a to:

                      -     bezhotovostným prevodom

      -      poštovou poukážkou 

      • termín na úhradu stravy je mesačne voprednajneskôr do 20. dňa bežného mesiaca na mesiac nasledujúci. Ak pripadne 20. deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo sviatok, termínom na úhradu je najbližší pracovný deň po tomto dni. Za deň úhrady sa berie deň pripísania platby na účet ŠJ. V prípade neuhradenia stravy do dňa úhrady, má vedúca ŠJ právo nevydať stravu až do jej uhradenia.
      • podľa Dodatku č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 s účinnosťou od 11.05.2012, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach pri základných a materských školách paušálne, čiastkou 1,00 Eur na jedného stravníka mesačne.

       

      Upozornenie: Stravu neodhlasujte u triednych učiteľov, vychovávateliek ani na tel. čísle kancelárie školy.

       

       

       

       

       

       

       

      Pokyny k novozavedenému čipovému systému

       

      Vážení rodičia,

       

      naša  školská jedáleň  v spolupráci  s  riaditeľstvom školy zavádza v mesiaci september 2016 nový  systém výdaja  a objednávania stravy. 

      V jedálni  bude  inštalovaný  elektronický systém výdaja  stravy s využitím osobných identifikačných kariet .    

      Pre Vás z toho vyplynú nasledujúce zmeny:

      - Stravník v školskej jedálni bude chodiť na obedy s identifikačnou kartou (tá istá karta, ktorú používate aj na dochádzkový systém), ktorá mu bude slúžiť po celú dobu dochádzky do jedálne ako jeho osobný preukaz. Vyhláška o školskom stravovaní vyžaduje takéto preukazovanie sa stravníkov.

      - V prípade zabudnutia karty Vaše dieťa o jedlo nepríde. V kancelárii mu vydáme náhradnú stravenku a jedlo dostane.

      - V prípade straty karty neprídete o objednanú stravu,  iba bude  nutné obstarať si  kartu novú. Stará karta sa zablokuje a prípadný nálezca nezíska Vami zaplatené jedlo.

      - Pri odhlasovaní stravy nebudete  musieť chodiť do jedálne vracať stravenky  (preukaz).   Bude  stačiť  odhláška realizovaná cez internet na stránke www.strava.cz. Môžete využiť aj telefonické  odhlásenie, ale len v krajnom prípade.

      - Vy,  ktorý  máte  prístup  na  Internet,  budete  môcť svoje dieťa prihlásiť  i odhlásiť  týmto moderným  spôsobom. Pre  sprevádzkovanie objednávok  na internete  budete  musieť  iba raz navštíviť kanceláriu školskej jedálne.

      - Systém zamedzí takmer všetkým podvodom, ak budete rešpektovať jeho pravidlá. Budete mať istotu, že sa za Vaša peniaze nestravuje nikto iný. To tiež umožní zvýšiť kvalitu vydávaných porcií bez navýšenia ceny jedla.

       

      - A na záver to najdôležitejšie:  V prípade, že stravník nebude objednanú a zaplatenú stravu odoberať,  vieme Vám poslať o tom správu. Ak chcete tieto informácie dostať, je potrebné nahlásiť vedúcej ŠJ emailovú adresu na ktorú Vám tieto informácie môžeme zaslať. Navštívením stránky www.strava.cz si môžete  priebežne kontrolovať  stav konta Vášho dieťaťa. Budete mať trvalý prehľad o tom, či sa stravník stravuje, odhlasuje a hlavne či prihlásené jedlo aj pravidelne odoberá.

       

      Stravník (zákonný zástupca, rodič) si bude môcť sám zistiť informácie o  výške konta, má prehľad o  prihlásenej  strave a  uhradených platbách do školskej jedálne. Pochopiteľne,   pokiaľ  svojej  konto (zaplatenú zálohu)  vyčerpá, systém mu  objednávku umožní až  po zaplatení.

       

      - Stravníci môžu platiť poštovou poukážkou, prevodným a trvalým príkazom. Nutnosťou  je zaplatiť stravu vždy do určeného termínu.( 20-ty deň v mesiaci), strava sa platí na mesiac vopred a ak nie je zaplatená, nie je možné vydať obed. Snažíme sa o zlepšenie podmienok pre všetkých stravníkov  a o  zvýšenie úrovne  školského stravovania. Veríme, že pripravovanú zmenu  privítate a pomôžete nám pri rozbehu nového systému svoju disciplínou a trpezlivosťou.

       

         Preto  Vám prinášame informácie,  ako by ste mali postupovať pri odhlasovaní a aj pri výdaji stravy. Celý  systém si budete môcť vyskúšať počas  mesačnej  skúšobnej  prevádzky. Zároveň si už  budete môcť stravu záväzne objednávať   pomocou internetu a počas skúšobnej prevádzky si svojou kartou vyzdvihnúť obed v čase výdaja. Prosíme Vás, aby ste  túto možnosť využili a v priebehu  skúšobného mesiaca zvládli odhlasovanie pomocou internetu a výdaj na identifikačnú kartu. Pomôžete tak zabrániť zbytočným zmätkom a nedorozumeniam.

       

         Začiatok skúšobnej prevádzky výdaja pripravujeme od 12.09.2016 a ostrá prevádzka bude od 01.10.2016, prípadnú zmenu termínu by sme Vám oznámili na výveske v jedálni a na webstránke školy.

       

         Začiatok skúšobnej prevádzky odhlasovania stravy pomocou internetu  pripravujeme od 12.09.2016 a ostrá prevádzka bude od 01.10.2016, prípadnú zmenu termínu by sme Vám oznámili na výveske v jedálni a na webstránke školy.

         Identifikačné karty  sa budú  vkladať do systému  v  kancelárii vedúcej školskej jedálne  každý deň od 06.09.2016 do 09.09.2016 v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. Návštevou ohľadom pridelenia karty môžu rodičia (zákonný zástupca) poveriť stravníka (dieťa).

       

      Elektronický  stravovací systém  nainštalovala firma Verejná informačná služba, s.r.o .,  ktorá je dodávateľom viacej než 1000 podobných systémov po celej Slovenskej a Českej republike.

       

      !!! POZOR !!!

      Všetci,  ktorí platia  obedy  príkazom, alebo vkladom v banke, budú mať  automaticky  na  každý nasledujúci  mesiac stravu prihlásenú! V prípade, že nechcete  pre dieťa obed na nový mesiac (napr.  z dôvodu choroby), je nutné stravu odhlásiť, alebo požiadať o zablokovanie  stravovania osobne, prípadne telefonicky v pondelok do 7.15hod. (na pondelok) a  24 hodín vopred do 14.30 hod. na ostatné dni. (VZN mesta Nitra č.21/2008). Prípadné otázky a nejasnosti vybavuje vedúca ŠJ (t.č. 0911 979 526, 037 7412 480).

       

      Návod na identifikáciu pri výdaji stravy identifikačnou  kartou. 

       

      Kartu iba priložíte k označenému miestu pre identifikáciu na čítacej jednotke.

       

      1/ Pripravte si identifikačnú kartu.

       

      2/ Vyčkajte, až obsluhujúci personál vydá stravu predchádzajúcemu stravníkovi.

       

      3/ Priložte identifikačnú kartu ku snímacej jednotke tak, aby stred karty bol približne v strede snímacieho zariadenia.

       

      4/ Plynulým pohybom  identifikačnú kartu oddiaľte od snímacieho zariadenia.  Správne  priloženie  je signalizované   jedným  krátkým   zvukovým  signálom   (pípnutím) a súčasným  zeleným svetelným signálom  na snímacom  zariadení. Ak dodržíte uvedené zásady a ak je Vaša identifikačná karta v poriadku, musí dôjsť ku správnej identifikácii vždy na prvý krát.

       

      5/ Chybné priloženie je signalizované štvornásobným krátkym zvukovým a červeným svetelným znamením.   V tom prípade  vyčkajte s kartou na dokončenie akustickej a svetelnej signalizácie  a priloženie opakujte. Pokiaľ ani  opakovaný pokus neprinesie výsledok,  požiadajte o pomoc obsluhujúci personál jedálne.

       

      6/ Po správnom priložení karty chvíľu vyčkajte, aby  obsluhujúci personál mal  dostatok času pre  zistenie druhu Vami  objednaného jedla.  Po oddialení  personál  ešte chvíľu vidí  vydávané jedlo na displeji.

       

      7/ Kartu  oddiaľte plynulým pohybom. Ak sa ozve prerušovaný zvukový signál, počkajte na jeho skončenie a voľbu opakujte.

       

      8/ Pokiaľ  sa pri zasunutí  karty ozve dvojnásobný  dlhý signal, znamená to,  že ste si  na dnešný deň  zabudli stravu objednať, alebo že ste si už stravu vyzdvihli. O riadnom objednaní sa môžete sami presvedčiť na internete na stránke www.strava.cz alebo na stránke školy v sekcii Školská jedáleň - prihlasovanie/odhlasovanie stravy.

       

      Vopred Vám ďakujem za trpezlivosť a spoluprácu.

       

                                                                                                           Ing. Zita Beňová, vedúca ŠJ

       

       

      Vážení stravníci,

       

      Dovoľte, aby sme Vás zoznámili s novinkou, ktorú pre Vás pripravujeme v Školskej jedálni.    

      V súčasnosti sme zriadili pre stravníkov možnosť prihlasovať/odhlasovať stravu prostredníctvom internetu.

      Pre registráciu stravníkov a pre prihlasovanie/odhlasovanie stravy na internete postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

       

      Registrácia služby

       

      1.         Ak ste novým klientom, navštívte kanceláriu vedúcej Školskej jedálne. Tu dostanete prihlášku s číslom zariadenia 9913 na prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Nový používateľ – si môže do prihlasovacieho mena zvoliť čísla a písmena bez diakritiky. Klienti školskej jedálne majú vygenerovaného používateľa  v tvare „priezvisko.meno“ malými písmenami bez diakritiky. Heslo - môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky. Existujúci klienti Školskej jedálne, majú ako heslo určený variabilný symbol. Po prvom prihlásení si heslo okamžite zmeňte. Nový klienti si heslo zvolia sami a zapíšu ho na prihlasovací lístok.

       

      Na www.strava.cz si môžete zadať e-mailovou adresu, na ktorú Vám systém bude posielať tieto správy:

      -          O           , potvrdenie objednávky

      -          K           , nedostatočná výška konta

      -          N           , neodobraná strava

      -          M          , mesačný prehľad

      -          P            , potvrdenie o prijatí platby (ak túto službu jedáleň poskytuje)

       

      Heslo, email (pre stravníka) a posielané správy môžete kedykoľvek neskôr zmeniť  po prihlásení do systému v sekcii NASTAVENIE.  Môžete o zmenu požiadať mailom sjzobor@gmail.com - vedúcu školskej jedálne.   

       

      Objednávanie stravy používateľom

       

      2.         Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá potom odhlasovať strava na internete: www.strava.cz . Tu zvoľte vo výbere jedálne číslo 9913 alebo použite Vyhľadať jedáleň.

       

      3.         V prihlásení používateľa vyplňte používateľa a heslo, stlačte Prihlásiť. Tieto

      údaje získate v kancelárii vedúcej ŠJ

       

      4.         Pre objednávanie stravy kliknite na voľbu Objednávky vľavo hore. Vykonajte

       

      požadované zmeny (odhlášky). Zmeny nezabudnite Odoslať (zelené tlačítko)

       

      5.         Zo systému sa odhláste kliknutím na Odhlásiť.

       

      Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.

       

       

      Stravovanie

      Vedúca školskej jedálne: Ing. Zita Beňová
      
      Hlavná kuchárka: Mária Baničová
      
      Kuchárka: Andrea Vančíková
      
      Prevádzové pracovníčky: Martina Balážiová, Katarína Czaková
      
                       

      Tel: 037/7 412 480     mobil: 0911 979 526

       

      Prihlasovanie

      • u vedúcej školskej jedálne (telefonicky alebo osobne) v čase od 7.00 do 14.30hod. Poznámka: V prípade, že Vaše dieťa prijíma špeciálnu diétu( bezlepkovú, diabetickú), je možné takto prinesenú stravu z domu zohriať v našej školskej jedálni a podať ako obed. Avšak vopred o to treba požiadať vedúcu školskej jedálne a dohodnúť podmienky( potvrdenie od lekára, termín a pod.)
      • vyplnením zápisného lístka

       

      Odhlasovanie

      • dočasné odhlásenie( kvôli chorobe a pod.) v školskej jedálni u vedúcej ŠJ alebo hlavnej kuchárky na tel.čísle: 037/7412 480, uviesť meno dieťaťa, triedu a dobu, na ktorú sa dieťa odhlasuje (od – do). Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.
      • strava do prinesených nádob sa poskytuje len v prvý deň neplánovanej neprítomnosti, ak sa stravník nestihol včas odhlásiť, inak sa strava do prinesených nádob neposkytuje.
      • odhlasovanie po víkende alebo sviatku s platnosťou od pondelka: v pondelok ráno do 7,15 hod.
      • odhlasovanie na ďalšie dni:24 hodín vopred najneskôr do 14.30 hod.
      • trvalé odhlásenie – písomne u vedúcej školskej jedálne alebo hlavnej kuchárky.

       

      Úhrada stravného príspevku

      • podľa Dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitryč. 21/2008 platného od 01.09.2013, príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca žiaka mesačne vopred a to:

                      -     bezhotovostným prevodom

      -      poštovou poukážkou 

      • termín na úhradu stravy je mesačne voprednajneskôr do 20. dňa bežného mesiaca na mesiac nasledujúci. Ak pripadne 20. deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo sviatok, termínom na úhradu je najbližší pracovný deň po tomto dni. Za deň úhrady sa berie deň pripísania platby na účet ŠJ. V prípade neuhradenia stravy do dňa úhrady, má vedúca ŠJ právo nevydať stravu až do jej uhradenia.
      • podľa Dodatku č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21/2008 s účinnosťou od 11.05.2012, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach pri základných a materských školách paušálne, čiastkou 1,00 Eur na jedného stravníka mesačne.

       

      Upozornenie: Stravu neodhlasujte u triednych učiteľov, vychovávateliek ani na tel. čísle kancelárie školy.

       

       

       

       

       

       

       

       

      04.04.2016                                                 Oznam ŠJ

       

       Oznamujem stravníkom a ich zákonným zástupcom, že dňa 06.04.2016 bolo riaditeľkou ZŠ udelené riaditeľské voľno z dôvodu Testovania - 9 2016 pre žiakov 5. - 8. ročníka ZŠ. Z tohoto dôvodu sú všetci stravníci z 5. - 8.ročníka ZŠ automaticky odhlásení na deň 06.04.2016 (streda) z obeda. Ostatní stravníci majú stravu zabezpečenú ako zvyčajne.      

                                                                                                                    vedúca ŠJ

                                                       

      29.02.2016

                                                Dobrý deň milí žiaci, rodičia a starí rodičia!

      Dovoľujeme si vás osloviť a prizvať k spolupráci na kreatívnom projekte MŠVVaŠ SR, ktorý má za cieľ zozbierať rodinné receptúry predložené žiakmi ZŠ a SŠ, ich rodičmi alebo starými rodičmi. Podmienky a vzor na receptúru nájdete v priložených materiáloch. V prípade potreby kontaktujte vedúcu ŠJ. Za spoluprácu ďakujeme.

                                                                                                                     vedúca ŠJ        

      Rodinne_receptury_NR_ziadost.doc                                                                

       

                                                                      Oznam ŠJ

      09.02.2016

      Oznamujem stravníkom a ich zákonným zástupcom, že z dôvodu udelenia riaditeľského voľna pre všetkých žiakov ZŠ z technických príčin sa dňa 11.02.2016 v ŠJ nevarí. Všetci stravníci sú automaticky zo stravy na tento deň odhlásení.

                                                                                                                          vedúca ŠJ

       

       

       

       

      15.12.2015

      Oznamujem stravníkom a ich zákonným zástupcom, že z  dôvodu  uzavretia kalendárneho roka a s tým súvisiacich závierok a predpisov,      odhlásenie na dni od 18.12.2015 – 22.12 2015 je možné len do 17. 12. 2015 do 08.00 hod. Po tomto termíne sa strava neodhlasuje a je možné si obedy vyzdvihnúť do obedára v ŠJ v čase od 12.00 do 14.00hod.

                                                                                                                      Vedúca ŠJ

                                                  

       

       

       

       

       

       

      Pokyny pre úhradu stravného trvalým príkazom:

       

      Číslo účtu ŠJ: 68 33 99 80 01/ 5600  Prima banka

       

      v tvare IBAN: SK23 5600 0000 0068 3399 8001

       

      Suma mesačne: 1. - 4.ročník:  22,-Eur

       

                              5. - 9.ročník  25,-Eur

       

       

      V mesiaci september  všetci stravníci dostanú poštovú poukážku, kde bude uvedený aj variabilný symbol, ktorý budete používať aj pri zadávaní trvalého príkazu.

       

      V mesiaci september  treba platbu trvalého príkazu zadať 2 x, nakoľko stravné na mesiac október treba uhradiť do 20-septembra. Poslednú platbu trvalého príkazu si zadajte v mesiaci máj nasledujúci kalendárny rok.

       

       

       

       

       

       

       

        

       

       

       

      Vážení rodičia,

       

       

      všetko o školskom stravovaní, materiálno - spotrebné normy a receptúry a princípy ich aplikácie nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu www.minedu.sk v sekcii Regionálne školstvo - školské stravovanie.

       

       

       

       

       

       

       

                                           Vážení rodičia,

       

      informácie o vydávaní obedov, aktuálnych poplatkoch, o prihlasovaní na stravu, odhlasovaní, platbách ... si môžete bližšie prečítaťv priloženom  dokumente.

                                                                                                                                                   DOKUMENT_SJ.doc

       

       

      Vážení rodičia (zákonní zástupcovia dieťaťa)

       

      Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa dňa 5. apríla 2012 uznieslo na vydaní Dodatku č. 4 k VZN č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno- vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

       

      Na základe vydaného dodatku ( § 4, bod 1.6 až 1.8) zákonný zástupca dieťaťa, žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach pri základných a materských školách paušálne, čiastkou 1,00 EUR  na jedného stravníka mesačne.

       

      VZN_21_2008_dodatok_č_4_.pdf