• Moderné vzdelávanie

     • Nadpis

     • Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety

      ZŠ kráľa Svätopluka patrí medzi školy s postupne sa modernizujúcim systémom výučby a zdokonaľovania celkového vyučovacieho procesu. Keďže doba pokračuje naozaj veľmi rýchle, je prirodzené, že aj nové vyučovacie prvky, ktoré posúvajú smerovanie a napredovanie vyučovacieho procesu, vnímame my všetci. Nesmieme zastať na určitom bode a nevyužívať naozaj veľké množstvo pokroku okolo nás.

      Predovšetkým to predstavuje využívanie nami dostupných informácií z rôznych zdrojov. Na našej škole sú postupne vymieňané všetky tabule a k nim poskytnuté projektory a k nim počítače, takže okrem interaktívnych tabúľ, aj na týchto nám je dostupný internet a množstvo programov, ktoré sa dajú využiť na viacerých vyučovacích predmetoch. Okrem klasickej výučby pomocou učebníc a pomôcok už zaužívaných, môžeme čerpať námety z digitálnych zdrojov a programov. Žiaci majú tým spestrený vyučovací proces, nachádzajú aj iné možnosti získavania informácií.

      Projekt PLANÉTA VEDOMOSTÍ

      Cieľ projektu: MŠVVaŠ SR chcelo pomocou vybraných škôl otestovať digitálne učebnice vo vyučovacom procese a podľa názorov učiteľov predstaviť možnosti využitia vo vyučovacom procese. Od 1. septembra 2011 ho potom celoplošne ponúklo na všetky slovenské školy. Je sprístupnený natrvalo a bezplatne.

      Digitálne učebnice: obsah tvorí asi 30 000 vzdelávacích materiálov - multimediálne a interaktívne, nástroj na prípravu vlastných prezentácií, nástroj na tvorbu úloh pre žiakov a ich kontrolu. Materiály sú pre predmety: matematika, fyzika, chémia, prírodoveda, biológia – prostredníctvom portálu http://planetavedomosti.iedu.sk, potom pribudol ešte aj anglický jazyk. Rozdelenie materiálov je podľa ŠVP/ISCED. Materiály ponúkajú videá, animácie, simulácie, prezentácie, ilustrácie, 3D modely, obrázky, fotografie a iné multimediálne prvky. Ako prví na škole začali s využitím na predmete prírodoveda p. učiteľky Peštová, Bojnanská a Štefanková, na druhom stupni v predmete fyzika p. učiteľ Ďurina. Teraz už využívajú viacerí učitelia rôzne veľké množstvo materiálov, ktoré je dostupné z tohto projektu, vlastne na všetkých predmetoch.

      K modernizácii vzdelávania určite patrí aj využívanie programov, ktoré na škole uplatňujeme. Jedným z nich je aj PROGRAM ALF

      Práca s týmto programom je naozaj prínosom pre učiteľov i žiakov. Predstavuje skutočne modernú technológiu, prenos informácií, cez testy, ktorých je vytvorených okolo 3000. Učiteľ si sám môže aj test vyrobiť. Po nainštalovaní aplikácie samozrejme. Ale využívanie testov z PROGRAMU ALF je dostupné každému učiteľovi na škole. Dá sa využiť konkrétne po otvorení na hodine z daného predmetu, žiaci môžu dopĺňať odpovede s učiteľom alebo aj samostatne. Ďalej sa dá test poslať ako domáca úloha každému žiakovi, ktorí majú svoje kódy. Ak to pošlú spätne, učiteľ si to skontroluje.

      Program ALF - nájdete testy zamerané na:

      • Pexeso
      • Priradenie dvojíc pojmov
      • Zaradenie slov do skupín
      • Usporiadanie pojmov alebo viet do správneho poradia
      • Výber viacerých odpovedí
      • Popis obrázku
      • Dvojice
      • Puzzle
      • Hádaj slovo
      • Tajnička
      • Doplň slová

       

      Digitalizácia systému v školstve sa chystá ešte viac napredovať.

      Podľa zdrojov z Ministerstva školstva sa chystá projekt pod názvom DIGITALIZÁCIA 2020. Nie je to súhrn IT projektov, je to program digitalizácie školstva, ktorý stanovuje rámce, priority a ciele, kam by sa chcela dostať v oblasti IKT vo vzdelávaní. Najaktuálnejší je národný projekt: Elektonizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Výstupom bude cca 1000 digitálnych tried, vyučovanie pomocou tabletov - 22000, 6000 interaktívnych tabúľ, 6200 notebookov DVO do škôl. Financované je to z fondov Európskej únie. Postupne sa spomínaná technika disribuuje do škôl po celom Slovensku. Aj týmto projektom naša škola môže napredovať vo využívaní techniky a modernizovať výučbu.

      Okrem týchto možností využívania digitálnych stránok na škole, programov, sme sa zúčastnili aj školenia z tejto oblasti- vzdelávacieho portálu - KOZMIX, ide o súbory testov, zadávania domácich úloh z tejto stránky, vytváranie testov vo viacerých vyučovacích predmetoch.Školenia sa zúčastnili p. uč. Peštová, Štefanková a Bobčeková. Pomocou tochto programu sa dá opakovať učivo na viacerých predmetoch.  

       

            Mgr.N.Bobčeková