• Komplexný poradenský

     • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

     • Projekt realizuje: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, Slovenská republika

      Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v  Bratislave začal dňa 19.3. 2013 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oficiálne realizovať národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. 

      Miestom uskutočňovania národného projektu sú všetky kraje. Cieľovými skupinami národného projektu sú žiaci základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia pracujúci v základných školách a v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, vybraní rodičia a zamestnanci verejnej a štátnej správy.

      Prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti a efektívna príprava žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej “ŠVVP”) pre trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády.

      Projekt spolupracuje s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej „CPPPaP“) poverenými metodickým usmerňovaním, so Združením zamestnancov CPPPaP, so Štátnym pedagogickým ústavom, s Asociáciou výchovných poradcov. Aktuálnosť projektových zámerov je overená s reálnymi potrebami poradenskej praxe.

      Hlavné ciele:

      • Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie (ďalej „VPaP“) – modernizovať pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP.
      • Digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme VPaP.
      • Inovovať psychodiagnostické nástroje, metodiky, testy, inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov systému VPaP.
      • Skvalitniť interdisciplinárnu spoluprácu v rámci systému VPaP.
      • Zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce.

      Cieľové skupiny:

      • 1300 výchovných poradcov, učiteľov zo ZŠ.
      • 10000 žiakov základných škôl so ŠVVP 300 psychológov a 300 špeciálnych pedagógov zo systému VPaP.
      • 500 rodičov.
      • 14 zamestnancov verejnej správy a samosprávy.
      • 100-členná Expertná skupina (zložená z vybraných psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov zo škôl a zariadení VPaP, expertov z VÚDPaP, vysokých škôl, orgánov štátnej správy a samosprávy).

      Základné východiská realizácie projektu

      1. Identifikácia a kvantifikácia rizikových skupín žiakov základných škôl (ZŠ) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), depistáž problémových žiakov, nastavenie procesu komplexnej prevencie.
      2. Vývoj a inovácia poradenských metód (psychologických, špeciálnopedagogických, výchovno-poradenských), (re)štandardizácia psychodiagnostických metód a testov; digitalizácia procesov.
      3. Poskytovanie špecializovaných poradenských služieb žiakom ZŠ so ŠVVP.
      4. Vzdelávanie odborných a pedagogických zamestnancov zo systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).
      5. Diseminácia výstupov projektu.
      6. Trvalá udržateľnosť výstupov projektu.
      7. Organizácia práce, riadenie projektu.

      Projektové centrá

      Významnými pomocníkmi pri implementácii projektu, pri pilotnom overovaní inovatívnych metód a metodík je 10 Projektových centier (ďalej „Pc“): . Manažér  projektového centra v Nitrianskom kraji:  Mgr. Mária Pauličková, riaditeľka  CPPPaP, Jozefa Vuruma 2, Nitra  949 01.

      Prínos národného projektu a jeho udržateľnosť

      Možno predpokladať vysokú udržateľnosť a disemináciu výstupov projektu, nakoľko investície času a finančných prostriedkov sa budú týkať ustálených verejných inštitúcií, poradenského systému v školstve (VÚDPaP, zariadenia systému výchovného poradenstva a prevencie), ktorý je dostupný všetkým bez ohľadu na ich sociálno-ekonomický status.  Metodické inovácie, moderné metodologické nástroje, nové učebné a informačné zdroje a v neposle dnom rade zvýšená kvalifikácia poradenských pracovníkov budú dlhodobo využiteľné vo verejnom záujme – v efektívnom výchovnom  poradenstve a prevencii určenej žiakom so ŠVVP a ich rodičom. Implementáciou psychodiagnostických metodík, testov do digitálneho prostredia a ich odborným používaním sa výrazne zvýšia digitálne kompetencie cieľovej skupiny. Digitalizácia psychodiagnostických metodík, testov významne pozitívne prispeje k trvalej udržateľnosti kvality poradenského systému v SR – natrvalo skvalitní proces diagnostiky a zefektívni poradenskú intervenciu.

      Aktivity uskutočnené v rámci projektu:

      Aktivita 1.1: Inovácia procesov komplexnej diagnostiky v systéme VPaP pre žiakov so ŠVVP

      • Materiálno-technické zabezpečenie, diagnostické pomôcky, ostatné pomôcky, spotrebný materiál a podporná réžia  pre potreby projektu
      • Depistážna analýza výskytu problémových žiakov (ktorí podľa posúdenia pedagóga vyžadujú odbornú starostlivosť systému výchovného poradenstva a prevencie)
      • Štandardizácia psychodiagnostických metodík, testov
      • Procesná analýza činnosti systému výchovného poradenstva a prevencie                                               

      Aktivita 1.2: Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie

      • Inštruktážne kurzy
      • Odborné semináre
      • Sociálno-psychologické výcviky
      • Workshopy
      • Medzinárodné konferencie, kongresy
      • Mobility

      Aktivita 1.3: Inovácia poradenských metód v systéme VPaP pre žiakov so ŠVVP pri zvyšovaní ich zamestnateľnosti

      • Psychologické poradenstvo pre žiakov ZŠ so ŠVVP
      • Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre žiakov ZŠ so ŠVVP
      • Výchovné poradenstvo pre žiakov ZŠ so ŠVVP

      Vzdelávanie OaPZ

      Je zamerané na inštruktáž a vyškolenie odborných a pedagogických zamestnancov vo využívaní moderných testov a dotazníkov. Pôjde o nasledovné vzdelávanie:

      • DAP Services:

       Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti (psychológovia)

       Metóda Farby života – Trieda v kríze (psychológovia)

      • Republikové centrum vzdelávaní (RCV):

      COMDI – batéria testov – kariérové poradenstvo (psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia)

      • Psychodiagnostika, a.s.:

      Testy a dotazníky – používanie e-verzií (psychológovia, špeciálni pedagógovia)

      Naša škola je zapojená do projektu od prvého dňa spustenia  jeho realizácie. Považujeme za veľmi potrebné  zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie, digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje, zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce a inovovať psychodiagnostické nástroje, metodiky, testy, inovovať poradenské metódy.

      Benefity národného projektu VUDPaP pre základné školy

      ZŠ bude zapojená do novej stratégie poradenského systém v SR zameranej na elimináciu sociálno-patologických javov v školskom prostredí a perspektívnej uplatniteľnosti žiakov ZŠ na trhu práce

       ZŠ bude IT zasieťovaná prostredníctvom dátového úložiska s 1300 zapojenými základnými školami v SR a 82 poradenskými zariadeniami CPPPaP a CŠPP, s ktorými bude zdielať najaktuálnejšie informácie z poradenského procesu

      ZŠ získa On–line prístup do dátového úložiska NP s prístupom k moderným diagnostickým nástrojom a metodikám zameraným na kariérové poradenstvo pre žiakov so ŠVVP a najnovším informáciám z poradenského systému v SR

      Aktivity národného projektu zvýšia odborné poradenské kompetencie výchovných poradcov prostredníctvom  časovo nenáročných vzdelávacích aktivít realizovaných v popoludňajších hodinách v učebniach kontinuálneho vzdelávania MPC vo všetkých okresných mestách a prostredníctvom  e-learningu. 

      ZŠ, kde majú záujem delegovať kompetencie výchovného poradcu pre účely NP na inú osobu než je menovaný výchovný poradca v ZŠ, môžu zapojiť aj iného pedagogického zamestnanca, ktorý má záujem realizovať aktivity NP vo svojej ZŠ.

      Všetky ďalšie aktivity NP sú určené pre záujemcov – činnosť v expertných skupinách, mobility, konferencie, semináre…

      Hlavná činnosť výchovného poradcu pre NP bude iba vo využívaní získaných diagnostických testov a metodík v odbornej činnosti so žiakmi so ŠVVP pre uľahčenie a modernizáciu edukačného procesu výchovného poradcu.

      ZŠ získa pre výchovného poradcu a svojich žiakov so ŠVVP zdarma prístupy k on-line diagnostickým testom a metodikám, ku ktorým budú zaškolení na krátkych inštruktážnych kurzoch.

      ZOZNAM diagnostických testov:

      1. COMDI - Poradenský nástroj k zisťovaniu potenciálu osobnosti jednotlivca, definovanie jeho záujmov, schopností, intelektového potenciálu, zručností, praktickej pripravenosti pre život, osobných vlastností, študijných predpokladov a predpokladov pre profesijné uplatnenie sa na trhu práce. Poradenský nástroj, ktorý zohľadňuje predpoklady pre kvalifikáciu, záujmy o profesiu alebo pracovné činnosti, pracovné schopnosti, osobnú charakteristiku, duševnú a fyzickú zdatnosť a zdravotný stav klienta.

      2. Test merania technického talentu - Test na zisťovanie vedecko-technických záujmov žiakov základných škôl.

      3. Test Učebné štýly žiakov - Metodika na zisťovanie, akú formu učenia žiak preferuje, t.j. za akých podmienok sa najlepšie sústredí na štúdium, aké prostredie preferuje, keď sa učí nové alebo náročné učivo.

      4. Test technicko-praktického porozumenia - Test  vhodný pri vyhľadávaní technických talentov, u ktorých treba maximálne podporiť ich orientáciu technickým smerom.

      ZOZNAM odborných metodík, ktoré budú aktualizované a dopĺňané :

      RAABE – odborná literatúra pre VP, špeciálnych pedagógov a psychológov:

      1. Učiteľ a žiak a ich vzťahy v školskom prostredí
      2. Nástrahy dnešnej doby
      3. Sila osobnosti
      4. Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti
      5. Výchovné poradenstvo a voľba povolania I.
      6. Výchovné poradenstvo a voľba povolania II.
      7. Čo robiť keď...
      8. Sociálne vzťahy a problémy na školách
      9. Poradenstvo v škole
      10. Sociálne kompetencie, zodpovednosť a sebauvedomenie
      11. Poruchy učenia, intelektu a ďalšie poruchy podľa MKCH 10
      12. Manažment triedy
      13. Pomoc v praxi

      V máji 2015 bol vytvorený systém Komposy-T, z ktorého môžu získavať informácie aj rodičia aj učitelia pre lepšií rozhľad v procese profesijnej orientácie žiaka.

      Mgr. Jana Chlebcová