• História školy

     • História školy

     • Základná škola leží na úpätí malebného vrchu Zobor v blízkosti rieky Nitra. Areál školy príjemne dotvára množstvo zelene. Jej historické korene však siahajú až do roku 1911, kedy začala pôsobiť ako Zoborská štátna ľudová škola v blízkosti kostolíka na Zobore. V roku 1912 vznikla Zoborská štátna ľudová škola, ktorú navštevovalo 100 - 102 žiakov. 10. júna 1929 sa uskutočnila kolaudácia prístavby školy. Od septembra 1951 sa žiaci začali učiť v prenajatých priestoroch tzv. Kramerovej vily.

      O dva roky neskôr sa škola stala Osemročnou strednou školou s nižším a vyšším stupňom, mala 12 tried. V roku 1959 škola získala Kramerovu vilu, pričom sa začalo vyučovať v jednej miestnosti na dve zmeny (1. a 2. ročník).

      Školský rok 1963 sa začal ešte v starých školských budovách na troch miestach. 16. septembra spomínaného roku nastáva sťahovanie do novej osemnásťtriednej školy. Na novej škole, ako prvej v Nitre, sa začala jednozmenná prevádzka 17.9. 1963.

      Učiteľský zbor tvorilo 24 učiteľov, tried bolo 20 a žiakov v nich 712. Škola niesla názov Základná deväťročná škola Nitra – Zobor.

      Riaditeľ školy: Alojz Bódi

      Zástupkyňa: Raffajová

      Trieda

      Triedny učiteľ

      I. A

      Šumichrastová

      I. B

      Blanárová

      II. A

      Šimonidesová

      II. B

      Olšanský

      III. A

      Gajdošíková

      III. B

      Majláthová

      IV. A

      Adámi

      IV. B

      Patrová

      V. A

      Bučková

      V. B

      Krajčíková

      V. C

      Ďurišová

      VI. A

      Špeťková

      VI. B

      Jesenská

      VI. C

      Rakovská

      VII. A

      Medvecká

      VII. B

      Lovecký

      VIII. A

      Pevná

      VIII. B

      Barteková

      IX. A

      Jamáriková

      IX. B

      Illíková

       

      Beztriedni: Marton, Šabíková

      Stáli pri zrode - 1963

      Adámi, Barteková, Blanárová, Bučková, Černohorská Izabela, Ďurišová, Gajdošíková Lýdia, Illíková Šarlota, Jamáriková Soňa, Jesenská Terézia, Krajčíková, Lovecký, Majláthová, Marton, Maťo, Medvecká, Olšanský, Patrová, Pevná, Rakovská, Šabíková, Šimonidesová, Špeťková

      Ďakujem prvým učiteľom

       Žili a možno ešte žijú,

      spomienku na nich nezmažem...

      Spontánne do pamäte vryjú

      čo vedieť mal som a dnes viem,

       

      že viedli nám ruky do ríše písmen,

      počítať bez prstov bolo vždy rýchle.

      Odomkli cestu do ríše snov,

      Skladali s nami vety zo slov.

      Žili a možno ešte žijú

      Večnú spomienku nezmažem...

      Za tú vstupenku - vážim si ju...

      Vám patrí moje ďakujem...

      V školskom roku 1966/67 niekoľko miestností školy obsadila chemická škola a opäť nastala dvojzmenná prevádzka na ročníkoch 1. – 5., jednozmenná prevádzka je opäť zavedená o dva roky a vtedy vznikajú triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka.

      Škola udržiavala v minulosti priateľské styky so školami v zahraničí. V rokoch 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1982, 1983 školu navštívili pedagógovia z Leningradu a Minska. Mládežnícka delegácia z NDR zavítala do školy dňa 15. mája v roku 1976. V školskom roku 1975- 1976 privítali na škole delegáciu z Tuniska 1 apríla. V roku 1978 školu navštívili pedagogickí pracovníci z MŠ MĽR 16.novembra. V šk. roku 1992-1993 zavítala do školy delegácia anglických pedagógov, ktorí sa zúčastnili aj vyučovacej hodiny v 8. A triede.

      V roku 1975 družstvo starších žiakov a žiačok reprezentovalo školu na celoštátnej spartagiáde v Prahe.

      V školskom roku 1995/96 škola splnila podmienky pre udelenie certifikátu „Zdravá škola“.

      Školský rok 2001 - 2002 bol rokom realizácie projektu ,,Rodné mesto Nitra“. Projekt vyvrcholil 10. júna 2002 vernisážou výtvarných a literárnych prác žiakov školy, kultúrnym programom, besedou s riaditeľom Nitrianskeho múzea a realizátorov projektu a hostí.

      Od 1. 1. 2002 škola prešla na právnu subjektivitu.

      Škola je plnoorganizovaná. V roku 2003 sa stala základnou školou, ktorá na základe zmluvy spolupracuje s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre v oblasti vzdelávania a realizácie špeciálnych vzdelávacích programov, vedy a výskumu. V školskom roku 2008 -2009 začala škola pracovať podľa vlastného vzdelávacieho programu motivačný názov: ,,Univerzitná škola vedomostí, hier a radosti“. Stala sa univerzitnou základnou školou a oficiálne školou pre realizáciu pedagogickej praxe študentov. Taktiež spolupracuje s okolitými materskými školami s cieľom odstraňovať adaptačné problémy pri zaškolovaní budúcich prvákov.

      Dlhodobým zámerom vedenia školy bolo zriadiť vo svojich priestoroch stálu expozíciu o dejinách a súčasnosti Zobora pod názvom „Múzeum Zobora“. V tejto súvislosti bolo vhodné, aby naša škola niesla meno niektorej historickej osobnosti. Keďže Zobor dýcha veľkomoravskou históriou, ako najvhodnejší sa pozdával kráľ Svätopluk. K menu tejto známej osobnosti, úzko spätej s Nitrou, sme dospeli aj po porade s poslancom za mestskú časť Zobor Vladimírom Libantom.

      Tým, že naša škola ponesie jeho meno, chceme túto historickú osobnosť ešte viac dostať do povedomia žiakov aj obyvateľov Nitry.

      Na návrhu a realizácii výzdoby „Múzea Zobor“ sa v A pavilóne podieľala vychovávateľka Jana Žáková, ktorá s deťmi nacvičila aj divadielko O troch prútoch kráľa Svätopluka. Výzdobu B pavilónu ,, Múzea Zobor“ zabezpečili: učiteľka dejepisu PaedDr. Alena Viziová, prírodopisárka Ing. Eva Kozmanová a učiteľka výtvarnej výchovy Mgr. Jana Chlebcová.

      Logo školy znázorňuje tri prúty v rukách kráľa Svätopluka a jeho troch synov. Nakreslila ho p.vychovávateľka Andrea Ölvecká.

      Čestný názov Základná škola kráľa Svätopluka zoborskej škole prepožičalo ministerstvo školstva, 13. novembra 2009. Riaditeľka ZŠ Mgr.Ľudmila Jakabová certifikát prebrala z rúk prednostu Krajského školského úradu v Nitre Vladimíra Ďugu na slávnostnej akádémii v nitrianskej Synagóge. Spolu s udelením certifikátu o prepožičaní čestného názvu školy, slávnostne odhalili tabuľu s novým názvom a otvorili spomínané Múzeum Zobora. Vitríny približujú geologické zloženie, faunu a flóru Zobora, jeho osídlenie od najstarších dôb, ľudové tradície i súčasnosť tejto mestskej časti.

      K 50. výročiu založenia školy 31. mája 2013 sa uskutočnila slávnostná akadémia.

      V priestoroch nitrianskej Synagógy dňa 5.júna 2013 sa uskutočnila prezentácia knihy ,,Povesti a legendy Zobora“, ktorá bola spojená s filatelistickou výstavou ,,Živé cyrilo-metodské dedičstvo“.

      Škola v súčasnosti

      Súčasný komplex školy na Dražovskej ulici pozostáva zo štyroch budov. V dvoch budovách sú kmeňové a špeciálne učebne, v jednej je telocvičňa a v jednej školská jedáleň s kuchyňou. Priestranný školský areál tvorí okrasný park, oddychová zóna s detským ihriskom, multifunkčné, minigolfové a hokejbalové ihrisko.

      Školský vzdelávací program školy vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. a 2. stupeň ZŠ, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný plán a jeho rámcové učebné osnovy. Dôraz celého projektu je pochopenie a vytvorenie nadväznosti na predškolské vzdelávanie a na výchovu v rodine. Základné vzdelávanie je jedinou etapou vzdelávania, ktorú povinne absolvuje celá populácia žiakov v dvoch obsahovo, organizačne a didakticky nadväzujúcich stupňoch. Základné vzdelávanie vyžaduje na 1. aj na 2. stupni podnetné a tvorivé školské prostredie, ktoré stimuluje najschopnejších žiakov, povzbudzuje menej nadaných, chráni a podporuje žiakov slabších a zaisťuje, aby sa každé dieťa prostredníctvom výučby prispôsobenej individuálnym potrebám optimálne rozvíjalo v súlade s vlastnými predpokladmi pre vzdelávanie.

                Dôležitým prvkom, ktorý sa prelína celým školským vzdelávacím programom je dôraz na otvorenosť školy všetkým deťom, rodičom a verejnosti, avšak s dodržiavaním pravidiel slušného správania, vzájomnej úcty, tolerancie a pochopenia. Snažíme sa o zapojenie rodičov a nielen ich, do chodu školy. Snahou všetkých pracovníkov školy je maximálna informovanosť rodičov o práci a výsledkoch ich detí, o zapojenie rodičov do mimoškolských aktivít školy.

      Školský vzdelávací program slúži ako dohoda, ako budeme rozvíjať schopnosti detí v oblasti učenia, riešenia problémov, v oblasti spolupráce, komunikácie, sebahodnotenia, ako sa budeme učiť pracovať s informáciami. Zavedením Školského vzdelávacieho programu sa snažíme aj o dosiahnutie zlepšenia spolupráce v rámci pedagogického zboru. Učitelia využívajú vzájomné hospitácie a následné výmeny skúseností k dosahovaniu lepších výsledkov vo výučbe. Snahou je aj dosiahnutie maximálnej otvorenosti pri vzájomnej spolupráci a bezproblémového riešenia vzniknutých nedorozumení medzi spolupracovníkmi.

                Tradícia školy vo vyučovaní cudzích jazykov už sama predurčuje zameranie školy na výučbu cudzích jazykov. Vyučovanie cudzieho jazyka začína v 1. ročníku. Škola má k tomu vytvorené všetky materiálne i personálne podmienky. Keď sú základy jedného cudzieho jazyka vybudované, prichádza v 6. triede druhý cudzí jazyk. Vysoká intenzita výučby umožní rýchly pokrok v jazykových zručnostiach.

                Druhou oblasťou je zameranie školy na ekologickú výchovu (prírodovedné vzdelávanie, environmentálna výchova). Škola sa snaží už od ranného veku prebúdzať v deťoch nielen vzťah k prírode, k svojmu mestu, k vlasti, ale učiť ich aj hospodárnosti, šetreniu energiami, šetrnému zaobchádzaniu so zverenými učebnicami, zariadením školy a k triedeniu odpadu. V roku 2018 škola získala štatút Zelenej školy. Prijatím zásad „zdravej školy“  škola pokračuje už v niekoľkoročnej tradícii projektu: Škola podporujúca zdravie.

                Treťou oblasťou je zameranie školy na šport. Škola má veľmi dobre vybudovaný areál vhodný na športové využitie. Okrem zrekonštruovanej telocvične disponuje škola viacúčelovým ihriskom, golfovým ihriskom, dvomi hokejbalovými ihriskami i trávnatými plochami na športové aktivity. Pohybové spôsobilosti, vplyv športu na zdravie detí, utváranie trvalého vzťahu k pohybovým aktivitám, športovanie, vytváranie medziľudských priateľských vzťahov v športových kolektívoch, aj to je cieľom učiteľov nielen v rámci hodín telesnej a športovej výchovy, ale aj v mimoškolských aktivitách a zapájaním žiakov do športových súťaží. V rámci popoludňajších aktivít spolupracujeme s profesionálnymi trénermi basketbalu, tenisu, karate či hokejbalu.

              Štvrtou oblasťou je zameranie školy na polytechnickú výchovu. Inkluzíve vzdelávanie a prípravu žiakov na duálne vzdelávanie. Teda, absolvent musí byť výborný v jazykovej, environmentálnej oblasti, v oblasti IKT a polytechnickej výchove. Škola sa profiluje tak, aby hlavným cieľom bolo poskytnúť vzdelávanie v cudzích jazykoch, prírodných vedách, environmentálnej výchove, polytechnickej výchove, v športe, umení ako aj inkluzívnom vzdelávaní.

      Na škole sú splnené personálne podmienky v zmysle úplnej kvalifikovanosti všetkých pedagogických zamestnancov. Odbornosť vyučovania je na veľmi dobrej úrovni. Vzhľadom na úlohy a ciele v rokoch 2018 – 2023 po zvýšenom počte tried na 2.stupni musíme zamestnať učiteľa s kvalifikáciou na vyučovanie chémie. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet žiakov, ktorí sú začlenení pre rôzne poruchy učenia a správania  musíme zamestnať na škole školského psychológa.

      Škola má silné aj slabé stránky v materiálno-technickom vybavení. Silnou stránkou, z ktorej sa odvíja moderné  vzdelávanie je vybavenosť IKT, dobrá počítačová gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov, vybavenie tried interaktívnou technikou, jazyková učebňa, odborné učebne na výučbu informatiky, biológie, chémie, fyziky, techniky, internetová žiacka knižka, čipový elektronický systém dochádzky žiakov, zamestnancov a stravovania v ŠJ, zveľadený  vonkajší areál školy poskytujúci udržiavané detské ihrisko, minigolfové a nové hokejbalové ihrisko. Slabou stránkou školy je technický stav podlahových krytín v triedach aj na chodbách školy. Nedostatočná vybavenosť učební školským nábytkom vrátane skríň. Potrebná rekonštrukcia multifunkčného ihriska a bežeckej dráhy

      Areál školy

      A pavilón

      V jeho priestoroch sú najmä triedy pre 1. stupňa a ŠKD.

      Čo sa zmenilo?

      • zrekonštruované WC, hygienický program,

      • vymaľovanie celého pavilónu,

      • zateplenie, výmena okien a dverí, regulácia kúrenia, oprava strechy,

      • rekonštrukcia umývadlových kútikov v triedach,

      • zriadená knižnica, ktorá slúži aj ako herňa pre deti ŠKD,

      • zriadená učebňa PC a multimediálna učebňa,

      • nové pracovne pre učiteľov,

      • nová pracovňa pre vychovávateľky,

      • dobudované šatníkové skrinky,

      • internetizácia,

      • interaktívna technika vo všetkých triedach,

      • postupne sa obmieňa zastaraná IKT techniku za novú, modernejšiu, bola  zakúpená  nová  interaktívna tabuľa + PC do triedy (1.A), zakúpená a nainštalovaná trojkrídlová biela keramická tabula do 1.B,
      • bola  vykonaná údržba  parketovej podlahy v triedach v Pavilóne A -1. posch.      

       

      B  pavilón

      Jeho priestory sú určené najmä žiakom 2. stupňa.

      Čo sa zmenilo?

      • celková rekonštrukcia elektroinštalácie a vymaľovanie celého pavilónu,

      • zateplenie, výmena okien a dverí, oprava strechy,

      • zrekonštruované WC, zavedený hygienický program,

      • rekonštrukcia umývadlových kútikov v triedach

      • zasekanie vodovodného potrubia do stien,

      • výmena všetkých stoličiek a žiackych lavíc za výškovo nastaviteľné,

      • vybudovaná multimediálna učebňa,

      • nové uzamykateľné šatníkové skrinky pre žiakov,

      • internetizácia všetkých tried

      • interaktívna technika vo všetkých triedach

      • nové odborné učebne na vyučovanie biológie, fyziky a chémie

      • výmena podláh v administratívnych miestnostiach,

      • doplnenie interaktívnou technikou poslednej učebne (projektor, PC, keramická tabuľa) ,

      • bol  zriadený čitateľský kútik .

       

      Telocvičňa

      Čo sa zmenilo?

      • rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena osvetlenia,

      • zateplenie, výmena okien a dverí, oprava strechy,

      • rekonštrukcia šatní a kabinetu,

      • rekonštrukcia WC,

      • vybudovanie posilňovne,

      • vymaľovanie všetkých priestorov.

       

      Školská jedáleň a kuchyňa

      Čo sa zmenilo?

      • rekonštrukcia elektroinštalácie a vzduchotechniky, výmena osvetlenia,

      • zateplenie, výmena okien a dverí, oprava strechy,

      • nové stoličky a sklá na stoly, sieťky na okná,

      • nový elektronický čipový systém na prihlasovanie a odhlasovanie obedov,

      • rekonštrukcia šatne pre pani kuchárky,

      • nákup nového kuchynského vybavenia

      • nová sociálna miestnosť pre upratovačky,

      • nové výdajné okienka,

      • obloženie stien,

      • prestavba školskej jedálne -rozšírenie priestorov.

       

      Vonkajší areál

      Čo sa zmenilo?

      • vybudovaná oddychová zóna s preliezkami,

      • minigolfové ihrisko s desiatimi dráhami,

      • nové hokejbalové ihrisko,

      • výrub starých stromov a topoľov a výsadba nových,

      • oprava pergoly medzi budovami,

      • rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie,

      • reál školy bol uzatvorený  pred  motorovými vozidlami bez povoleného vstupu nainštalovaním dvoch elektrických rámp, obe rampy majú automatické otváranie pri výjazde von z areálu,
      • multifunkčné ihrisko sa začalo rekonštruovať, boli vymenenédrevené mantinely po jeho obvode,
      • zveľadený areál školy poskytujúci detské ihrisko, minigolfové a nové hokejbalové ihriská.

       

               V školskom roku 2019/2020 navštevuje ZŠ spolu 415 žiakov.

      Správcovia a riaditelia školy

      1912-1923 Mikuláš Štepanay

      1923-1929 František Mojto

      1929-1934 Gizela Havlíková

      1934-1935 Karol Murgaš

      1935-1945 František Mojto

      1945-1950 Július Rychtárik

      1950-1958 Margita Klačanská

      1958-1965 Alojz Bódi

      1965-1968 Pavol Kopecký

      1968-1972 Bohuš Kuchár

      1972-1984 Ján Kyselica

      1984-1990 Ružena Róžová

      1990-1991 Edita Nováková

      1991-1993 Soňa Jamáriková

      1993-1995 Dezider Hudec

      1995-2003 Klára Malejčíková

      2003-2008 PaedDr. Jana Ferenczyová

      2008- 2013 Mgr. Ľudmila Jakabová

      2013 - Mgr. Alexandra Ďurišová

       

      HISTORICKÉ MEDZNÍKY VO VÝVOJI ŠKOLY

      1911 postavená budova školy v blízkosti kostolíka na Zobore

      1912 vznik Zoborskej štátnej ľudovej školy ako 4 oddelenia v jednej triede , škola mala 100-102 žiakov

      1919 správca školy prepustil svoju izbu a zriadila sa druhá trieda

      1929 kolaudácia prístavby školy

      1951 otvorenie trojtriednej strednej školy s dvoma pobočkami v prenajatej „Kramerovej vile“

      1953 škola sa stala Osemročnou strednou školou s nižším a vyšším stupňom, spolu mala 12 tried v dvoch značne vzdialených budovách (horná škola a dolná škola u Machoviča)

      1959 škola získala Kramerovu vilu, začalo sa vyučovať v jednej miestnosti na dve zmeny (1. a 2. ročník)

      1963 16.9. dostali zoborskí žiaci do užívania novú školu (dnešnú budovu),vyučovanie sa začalo 17.9. , prvá škola v Nitre s jednozmennou prevádzkou

      2002 škola prešla na právnu subjektivitu

      2009 škole bol prepožičaný čestný názov Základná škola kráľa Svätopluka

      2013 50.-te výročie založenia školy

      2015 rekonštrukcia školy, zateplenie, výmena okien a dverí, regulácia kúrenia, oprava striech

      2019 prestavba školskej jedálne

                                                                       Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň