• Elektronizácia vzdelávacieho

     • Projekt PLANÉTA VEDOMOSTÍ

     • Projekt Testovanie digitálnych učebníc planéta vedomostí spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 8.2.2011 na viac ako 300 základných a stredných školách Slovenska. Bol navrhnutý pre školy, učiteľov a žiakov, ktorí hľadajú nové a moderné spôsoby vyučovania a učenia sa.

      Cieľ projektu: MŠVVaŠ SR chcelo pomocou vybraných škôl otestovať digitálne učebnice vo vyučovacom procese a podľa názorov učiteľov predstaviť možnosti využitia vo vyučovacom procese. Od 1. septembra 2011 ho potom celoplošne ponúklo na všetky slovenské školy. Je sprístupnený natrvalo a bezplatne.

      Digitálne učebnice: obsah tvorí asi 30 000 vzdelávacích materiálov - multimediálne a interaktívne, nástroj na prípravu vlastných prezentácií, nástroj na tvorbu úloh pre žiakov a ich kontrolu. Materiály sú pre predmety: matematika, fyzika, chémia, prírodoveda, biológia – prostredníctvom portálu www.naucteviac.sk, potom pribudol ešte aj anglický jazyk. Pre žiakov je určený portál www.naucsaviac.sk. Rozdelenie materiálov je podľa ŠVP/ISCED. Materiály ponúkajú videá, animácie, simulácie, prezentácie, ilustrácie, 3D modely, obrázky, fotografie a iné multimediálne prvky.

      Naša škola využíva možnosti tohto projektu na viacerých vyučovacích predmetoch. Prvýkrát bola výučba realizovaná v 3. ročníku na predmete prírodoveda u p. učiteľky Bojnanskej a p. učiteľky Štefankovej a p .učiteľky Peštovej ešte v rokoch 2013-2014. Postupne sa umiestnila technika v podobe projektorov do všetkých učební, takže vyučujúci využívajú interaktívne tabule a programy na všetkých vyučovacích predmetoch, kde sa to vyžaduje. Používanie textov, obrázkov a materiálov sa začleňuje do vyučovacieho procesu na všetkých predmetoch, ktoré to vyžadujú, alebo ako doplnkový učebný materiál  .  

           

      Mgr.Nataša Bobčeková