• Vitajte na stránke Základnej školy Kráľa Svätopluka- školy pre 21. storočie

    • Vysokoefektívne učenie/ Integrované tematické vyučovanie funguje na našej škole v rôznych ročníkoch 1. stupňa. Viac sa dočítate v časti - Vysokoefektívne učenie
    • Zápis do 1. ročníka elektronicky v čase od 12.-16. 04. 2021

    • Pre rodičov, ktorí nevedia, resp. nemôžu vyplniť elektronický formulár -13. 04. 2021 od 8,00-16,00 hod. v B pavilóne školy osobne.
    • Informácie k nástupu do školy od 02. 09. 2020

    • V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Bezpečná škola

    • Chráňme deti pred násilím!
     Pozrite si zložku - Detstvo bez násilia a dozviete sa viac o stratégii pre nulovú toleranciu pre násilie
     Zložku pripravila Mgr. Peštová, podklady poskytla Mgr. Jakubíková
     • Služby školského špeciálneho pedagóga
     • Služby školského špeciálneho pedagóga

     • 19.01.2021 12:16
     • Konzultácie počas dištančného vzdelávania budú prebiehať online formou cez Edupage alebo e-mail (sandra.jakubikova@zszobor.sk)

      V prípade potreby alebo ťažkostí s učením kontaktujte Mgr. Sandru Jakubíkovú. Po vzájomnej dohode je možná konzultácia aj mimo konzultačných hodín.

      Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Sandra Jakubíková

      Konzultačné hodiny: štvrtok: od 11.00 do 13.30 hod.

                                                             Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a ŠKD

     • viac
     • Služby školského psychológa
     • Služby školského psychológa

     • 19.01.2021 12:10
     • Konzultačno-poradenské služby školského psychológa a psychologická podpora (pre žiakov, rodičov, ped. zamestnancov) budú prebiehať výlučne online spôsobom. V prípade potreby kntaktujte Mgr. Veroniku Rumančíkovú cez Edupage. 

                                                 Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a ŠKD
     • viac
     • Platby za stravné v ŠJ na 01-06/2021
     • Platby za stravné v ŠJ na 01-06/2021

     • 19.01.2021 13:50
     • Platby za stravné v ŠJ na 01-06/2021

      Oznamujeme  platiteľom stravného, že na obdobie 01-06/2021 sú platby za stravné nasledovné a je ich možné zaplatiť 2 spôsobmi.

      1.spôsob

      Paušálne - mesačne:  1.stupeň - ročníky  1-4:  5,20€ (z toho je: 0,20€ stravné a 5€ réžia)

                                             2.stupeň - ročníky  5-9: 7€ (z toho je:  2€ stravné a 5€ réžia)

      Platbu uskutočníte vždy do 20.-teho v mesiaci (platí sa mesiac vopred)

       

      alebo

       

      2. spôsob

      Sumárne  - polročne: 1.stupeň - ročníky  1-4: 31,20€

                                            2. stupeň - ročníky  5-9: 42€

      Platbu uskutočníte 1 x   do 20.01.2021 (na 1.polrok 2021)

      Údaje pre úhradu stravného:

       

      Číslo účtu ŠJ: 68 33 99 80 01/ 5600  Prima banka

       

      v tvare IBAN: SK23 5600 0000 0068 3399 8001

      VS: číslo stravníka v ŠJ

      Do poznámky napísať meno a triedu stravníka

      (ak neviete číslo stravníka v ŠJ stačí napísať do poznámky meno a triedu, alebo ma môžete kontaktovať emailom na sjzobor@gmail.com)

       

      V prípade, ak počas kalendárneho mesiaca dieťa neodoberie ani 1 obed, platba za stravné a réžiu bude vrátená ako preplatok(pokiaľ bola zaplatená).

      Preplatky budú vyúčtované v mesiaci júl 2021.

      Prípadné nedoplatky, ktoré môžu vzniknúť pri nedodržaní podmienok pre pridelenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (1,20€/obed)a nakoľko nevyberáme žiadnu zábezpeku , budú individuálne oznámené emailom alebo telefonicky v mesiaci jún 2021.

      Postupujeme v súlade s Všeobecným záväzným nariadením Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 ) o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

      Za spoluprácu vám všetkým  vopred ďakujem.

                                                                                                Ing. Zita Beňová(vedúcaŠJ)

       

     • viac
     • Režim školy od 11. 01. 2021

     • 07.01.2021 12:59
     •                  Režim školy od 11. 01. 2021                     

      Vzhľadom k mimoriadne zhoršenej epidemiologickej situácii a v súlade s usmernením ministerstva školstva od 11.1.2021 sa budú všetci žiaci školy, teda 1. aj 2. stupeň, učiť dištančným spôsobom z domu podľa upraveného rozvrhu. 

      Vážení rodičia, dnes 07. 01. 2021 Vám bola odoslaná notifikácia o zmene rozvrhu platného od 11. 01. 2021. Oficiálny rozvrh je vypublikovaný na web stránke školy.

      Rozvrh a všetky potrebné informácie k dištančnému vyučovaniu dostanete najneskôr v piatok 08. 01. 2021 od svojich tr. učiteľov cez Edupage správy.

      ŠKD a školská jedáleň nebude v prevádzke.

      V tomto momente je najdôležitejšie zdravie a tak prosíme všetkých rodičov, zamestnancov, žiakov o trpezlivosť pri dodržiavaní opatrení a zachovanie si optimizmu.
      Priebežne (po rozhodnutí pána primátora) Vás budeme informovať o ďalších skutočnostiach.
      Preto
       Vás prosíme, sledujte Edupage správy od Vašich triednych učiteľov a hlavnú stránku školy, kde sa dozviete informácie o všetkých zmenách včas.
                                                       
       
                                                          
       Mgr. Gabriela Pešová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a ŠKD 

     • viac
     • Opatrenia ministerstva školstva SR

     • 07.01.2021 12:14
     •  

      Hodnotenie žiakov za prvý polrok 2020/2021

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa upravuje termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021:

      Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021. Žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.


      viac informácii nájdete tu:   https://www.ucimenadialku.sk/odporucania/  
                                                   
                                                           Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň a ŠKD
     • viac
  • Pre rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Ochrana osobných údajov

   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy a správca webovej stránky
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Grantový program Mladí nitrianski filantropi

      Projekt s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy bol schválený a naša škola získava grant na realizáciu daného projektu. Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční dňa 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Následne o 15:00 na elokovanom pracovisku Centra voľného času na Topoľovej ulici sa uskutoční zasadnutie Mestského žiackeho parlamentu a budú sa voliť členovia a predsedovia, ktorí sa budú podieľať na vytváraní nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením škôl, s CVČ a mestom Nitra.

     • Grantový program Mladí Nitrianski filantropi '21

      Naša škola sa tento rok v rámci Žiackeho parlamentu zapojila do grantového programu, v ktorom môžeme získať finančnú dotáciu na zrealizovanie nášho projektu s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy. Dňa 11. a 12. septembra sme s deťmi absolvovali vzdelávanie, na ktorom sme sa dozvedeli ako postupovať pri vytváraní projektov. Výsledkom tohto projektu budú informačno-náučné tabule v slovenko-anglickej verzii popisujúce históriu, ale aj súčasnosť našej školy, mesta Nitra a vrchu Zobor. Tabule budú osadené vo vonkajšom areáli. Veríme, že náš projekt bude schválený a s radosťou sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

     • Zelená škola pokračuje i v tomto školskom roku!

      Aj v školskom roku 2021/22 budeme realizovať aktivity programu ZELENEJ ŠKOLY, s témou Potraviny. EAP máme schválený, postupne chceme plniť stanovené ciele a aktivity.Pravidelne chceme uskutočňovať aj stretnutia kolégia, keď to bude možné, hlavne vo vonkajších priestoroch školy.Čakajú nás nové školenia, semináre a zaujímavé výzvy.Naša škola však nezanedbáva aj predošlé kroky,v rámci plnenia cieľov Zelenej školy, ktoré sme už zvládli.Preto stále zveľaďujeme našu zeleň, staráme sa o okolie, zbierame odpad a hlavne sa snažíme separovať, učiť a viesť k tomu všetky deti školy. Do tried sme získlali z Projektu- "Triedim, triediš, triedime" ,od Slovenskej agentúry životného prostredia,tašky, ktoré sú určené na separovanie-papiera, batérií,plastov a nápojových kartónov.Taktiež chceme zaviesť v každej triede kôš na bioodpad a ten potom následne dávať na kompostovisko.Týmto by sme mali v triedach v

    • Kde bolo, tam bolo...
     • Kde bolo, tam bolo...

      Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

      Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.

   • 2020/2021

   • Okresné kolo

     • Karol Janovič

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Lidik

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Mia Galová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Veronika Vilčeková

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lucia Szabóová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Matej Singer

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Hugo Kliment

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Viktor Borgula

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lukáš Papšo

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Tamara Morvayová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Janka Nelly Farkašová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Ruben Deckers

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Michal Valášek

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Uhrovský

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Nina Šmátralová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Eric Maximilián Karabínoš

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Saša Domastová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Petra Matejovičová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Sara Viera Margita Zohdi

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Daniel Jurika

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím