• Vitajte na stránke Základnej školy Kráľa Svätopluka- školy pre 21. storočie

    • Vysokoefektívne učenie/ Integrované tematické vyučovanie funguje na našej škole v rôznych ročníkoch 1. stupňa. Viac sa dočítate v časti - Vysokoefektívne učenie
    • Zápis do 1. ročníka elektronicky v čase od 12.-16. 04. 2021

    • Pre rodičov, ktorí nevedia, resp. nemôžu vyplniť elektronický formulár -13. 04. 2021 od 8,00-16,00 hod. v B pavilóne školy osobne.
    • Informácie k nástupu do školy od 02. 09. 2020

    • V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Bezpečná škola

    • Chráňme deti pred násilím!
     Pozrite si zložku - Detstvo bez násilia a dozviete sa viac o stratégii pre nulovú toleranciu pre násilie
     Zložku pripravila Mgr. Peštová, podklady poskytla Mgr. Jakubíková
    • Návrat do školy od 19. 04. 2021 a od 26. 04. 2021

    • 22.04.2021 13:23
    •  Návrat do školy od 19.04.2021a od 26.04.2021

     Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 19. apríla 2021 nasledovne:

     •          žiaci 1. stupňa (prvého až štvrtého ročníka) za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky nastúpili na prezenčné vyučovanie v priestoroch školy v pondelok 8.3.2021;

     •          žiaci 2.stupňa:

     od 19.4.2021 obnovujeme školské vyučovanie  v 8. a 9. ročníkoch, žiaci piateho až siedmeho ročníka pokračujú v dištančnom (domácom) vyučovaní s upraveným rozvrhom, v ktorom budú mať iba SJL a MAT.

     od 26.4.2021 obnovujeme školské vyučovanie  aj v 5. – 6. – 7. ročníku. S účinnosťou od 26. 4 2021 bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy obnovené vyučovanie v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU.

     Usmernenie k postupu, organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania

     v ZŠ kráľa Svätopluka od  26.4.2021

     Od pondelku 26. 04. 2021 otvárame prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 5.-7. ročníka.

     Pre žiakov 5.-7. ročníka teda od pondelku končí dištančné vzdelávanie.

     Všetci žiaci druhého stupňa sa učia prezenčne od 26. 04. 2021.

     Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania pre ročníky 5.-7. 
     Obnovenie__vych.-vzdel._procesu_pre_rocniky_5-7__ZUS_a_CVC.pdf
      

     V škole budeme kontrolovať námatkovo potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu u žiakov, alebo potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu, preto platné negatívne výsledky testov budú musieť mať žiaci v taške.

     Nebudeme zbierať kópie negatívnych výsledkov testov, ale budeme vyžadovať Čestne vyhlásenie o bezinfekčnosti- 8a, ktoré musí zákonný zástupca podať za seba aj žiaka cez Edupage – z rodičovského konta (v žiackom konte nie je možné vyhlásenie podať) deň pred nástupom žiaka do školy do 16,00hod. Triedna učiteľka skontroluje podanie vyhlásenia žiakov svojej triedy, skontroluje najmä dátum vykonania testov jedného zákonného zástupcu a žiaka, ktorý nesmie byť starší ako 7 dní, musí vyhlásenie schváliť-akceptovať.   

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_(2)(1).docx


     Platnosť testu

     Stanovisko ÚVZ SR - pre počítanie lehôt na dni do budúcnosti platí, že deň keď nastala skutočnosť, sa nezapočíta a počíta sa až na nasledujúci deň.

     Preto ak sa rodič/učiteľ otestuje napr. 18. 03.tento deň sa neráta. Pripočítame plných 7 dní. Platnosť testu vykonaného 18. 04. bude do 25. 04. vrátane.

     Preto ak podáte vyhlásenie, že ste sa testovali 18. 04., tak znovu sa pôjdete otestovať o 7 dní a následne v ten deň zasielate ďalšie vyhlásenie.

     V zmysle § 122 Občianskeho zákonníka:

     Lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.

     Žiak ktorý vyhlásenie nebude mať podané nebude na druhý deň prijatý do kolektívu. O tejto skutočnosti bude informovať triedna učiteľka zákonného zástupcu správou cez Edupage do 20,00hod dňa pred nástupom do školy.

     Táto informácia platí aj pre rodičov s výnimkou z testovania.  

      Výnimku z testovania  -     vyhlaska_187.pdf

     Ak zákonný zástupca oklame v Čestnom vyhlásení o beznfekčnosti, bude znášať trestnoprávnu zodpovednosť.

     Postup, ako vyplniť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti cez Edupage  z rodičovskéko konta:    

     https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595 

     Školská dochádzka

     V prípade, ak zákonný zástupca žiaka  a žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

     1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

     2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa,

     Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

     3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva

     Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      Vyučovanie pre žiakov 5.-9. ročníka bude prebiehať podľa nového rozvrhu, ktorý bude zverejnený na stránke školy od  24. 4 2021- jedná sa o rozvrh hodín počas adaptačného odbobia    

     Prekrytie tváre- zmena: Vyhláška, zverejnená vo Vestníku vlády SR- platná od 26. 04. 2021- Namiesto respirátora budú môcť nosiť rúška v interiéri verejných budov všetci žiaci v škole alebo v školskom zariadení i pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania. Povinnosť mať v exteriéri rúško, respirátor či ich náhradu sa nebude už týkať tých, ktorí budú od ostatných osôb , s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti, vzdialení viac ako 5 metrov. 

     Prevádzka školskej jedálne pre žiakov 5.-7.. ročníka začína 26. 04.2021. Zapísaní stravníci z 5.-7. ročníka sú automaticky prihlásení na stravu od  26. 04.2021. V prípade, že stravu nechcete, treba si dieťa odhlásiť obvyklým spôsobom (internetom, telefonicky 0911 979 526) do pondelku ráno 19. 04. 2021 do 7,15hod..                    Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň a ŠKD

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Pre rodičov a žiakov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Ochrana osobných údajov

   Mgr. Gabriela Peštová, zástupkyňa školy a správca webovej stránky
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Grantový program Mladí nitrianski filantropi

      Projekt s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy bol schválený a naša škola získava grant na realizáciu daného projektu. Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční dňa 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Následne o 15:00 na elokovanom pracovisku Centra voľného času na Topoľovej ulici sa uskutoční zasadnutie Mestského žiackeho parlamentu a budú sa voliť členovia a predsedovia, ktorí sa budú podieľať na vytváraní nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením škôl, s CVČ a mestom Nitra.

     • Grantový program Mladí Nitrianski filantropi '21

      Naša škola sa tento rok v rámci Žiackeho parlamentu zapojila do grantového programu, v ktorom môžeme získať finančnú dotáciu na zrealizovanie nášho projektu s názvom Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy. Dňa 11. a 12. septembra sme s deťmi absolvovali vzdelávanie, na ktorom sme sa dozvedeli ako postupovať pri vytváraní projektov. Výsledkom tohto projektu budú informačno-náučné tabule v slovenko-anglickej verzii popisujúce históriu, ale aj súčasnosť našej školy, mesta Nitra a vrchu Zobor. Tabule budú osadené vo vonkajšom areáli. Veríme, že náš projekt bude schválený a s radosťou sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

     • Zelená škola pokračuje i v tomto školskom roku!

      Aj v školskom roku 2021/22 budeme realizovať aktivity programu ZELENEJ ŠKOLY, s témou Potraviny. EAP máme schválený, postupne chceme plniť stanovené ciele a aktivity.Pravidelne chceme uskutočňovať aj stretnutia kolégia, keď to bude možné, hlavne vo vonkajších priestoroch školy.Čakajú nás nové školenia, semináre a zaujímavé výzvy.Naša škola však nezanedbáva aj predošlé kroky,v rámci plnenia cieľov Zelenej školy, ktoré sme už zvládli.Preto stále zveľaďujeme našu zeleň, staráme sa o okolie, zbierame odpad a hlavne sa snažíme separovať, učiť a viesť k tomu všetky deti školy. Do tried sme získlali z Projektu- "Triedim, triediš, triedime" ,od Slovenskej agentúry životného prostredia,tašky, ktoré sú určené na separovanie-papiera, batérií,plastov a nápojových kartónov.Taktiež chceme zaviesť v každej triede kôš na bioodpad a ten potom následne dávať na kompostovisko.Týmto by sme mali v triedach v

    • Kde bolo, tam bolo...
     • Kde bolo, tam bolo...

      Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Tak to by mohli potvrdiť iba deti, ktoré sa zúčastnili tretí týždeň letného školského klubu.

      Ja s Andrejkou môžeme však s istotou potvrdiť, že to bol skvelý týždeň, ktorému prialo počasie, o čistotu a hygienu prostredia sa starala pani Anka a pani kuchárky Katka a Miška varili skvelé obedy na 1*.

   • 2020/2021

   • Okresné kolo

     • Karol Janovič

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Lidik

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Mia Galová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Veronika Vilčeková

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lucia Szabóová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Matej Singer

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Hugo Kliment

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Viktor Borgula

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Lukáš Papšo

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Tamara Morvayová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Janka Nelly Farkašová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Ruben Deckers

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Michal Valášek

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Adam Uhrovský

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Nina Šmátralová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Eric Maximilián Karabínoš

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Saša Domastová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Petra Matejovičová

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Sara Viera Margita Zohdi

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická pytagoriáda · Okresné kolo · 2020/2021
     • Daniel Jurika

     • úspešný riešiteľ
     • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím