• Novinky

      • Naši žiaci úspešní aj na okresnom kole Dejepisnej olympiády 2021

      • Vo štvrtok, 11.2.2021, sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa v dôsledku pretrvávajúcej pandemickej situácie realizovalo prvýkrát v histórii formou online testu. Olympiády sa zúčastnili tí žiaci, ktorí boli úspešní riešitelia v školskom kole realizovanom ešte v prvej polovici decembra 2020.

       Do okresného kola postúpili v rámci každej kategórie prví dvaja najlepší. Našu školu na okrese reprezentovalo 5 žiakov a žiačok zo 6., 7. a 9. ročníka. Na vypracovanie testu, pozostávajúceho z dvoch častí - 1. monotematickej a 2. učiva príslušného ročníka, mali súťažiaci max. 60 min.

       Monotematický celok dejepisnej olympiády býva každý rok zameraný na jedno vybrané historické obdobie - tento rok mali všetci súťažiaci hlavnú tému STREDOVEK. Žiaci 6. a 7. ročníka sa tak v zadaniach mohli stetnúť s pestrou škálou rôznych úloh orientovaných napr. na - každodenný život na vidieku, v mestách, kláštoroch, ale aj v stredovekých ríšach, či kráľovstvách a nechýbali ani úlohy venované veľkolepým križiackym výpravám i kresťanskému putovaniu v časoch stredoveku... Súťažiaci v kategórii pre 9. ročník sa zase mohli stretnúť s otázkami zameranými na významné štáty a osobnosti - panovníkov stredovekej Európy.

       V úlohách z príslušného učiva ročníka sa žiaci museli pre zmenu popasovať s témami, ktoré preberajú vo svojom ročníku a nasledujú od najstarších čias, po najmladšie - od praveku a staroveku, cez stredovek a novovek až po navodobé dejiny...

       ...Hoci dejepis nepatrí medzi zrovna najobľúbenejšie predmety pre každého, je o to viac povzbudivé, že sa nájdu žiaci, pre ktorých je tento krásny predmet o časoch minulých skutočne zaujímavý a baví ich. Napokon to dokazuje aj veľmi pekné umiestnenie. Zo zúčastnených žiakov boli 4 úspešní riešitelia - zo VI.A - Daniel Jurika, zo VII.A - Ninka Šmátralová a z IX.A - Terezka Šillerová a Tomáš Ölvecký a od samotného postupu ďalej viacerých delilo len zopár stratených bodov...

       Všetkým zúčastneným súťažiacim okres. kola Dej. olympiády aj touto cestou gratulujeme a držíme palce do ďalších sľubných úspechov!

        

       Mgr. Martin Bogyo

        

      • Spolupráca UKF a našej školy

      • Projekt KEGA - Rozvoj priestorovej predstavivosti u 10-12 ročných žiakov v základnej škole je realizovaný univerzitou v spolupráci s našimi piatakmi v 5.A triede na troch predmetoch - informatika, matematika a výtvarná výchova. V prvom polroku sme mali možnosť pracovať prezenčne v škole, no prácu sme dokončili až v domácom prostredí. Pripájam sa ku kolegom, ktorí prezentovali prácu žiakov za svoj predmet a prikladám výtvarné práce, pri ktorých sme riešili mnoho aspektov zobrazovania priestoru na ploche. Pohľadom do diaľky okolitej krajiny sme skúmali rozloženie kompozície do jednotlivých plánov - vrstiev. Naučili sme sa zobraziť blízke a vzdialené prvky, naučili sme sa umiestniť tieto prvky do kompozície, využiť sýtosť farieb a silu línií pre zobrazovanie  skutočnosti. Pri zobrazovaní rieky a potoka sme použili plastický materiál - gázu. Ohybnými líniami sme zobrazovali tok vody v koryte rieky, ktorý obmýva kamene. 4. úloha sa realizovala v domácom prostredí, ktoré denne žiaci využívajú pri školských povinnostiach - kresba pracovného stola a detail predmetov položených na stole. V prácach môžete vidieť, ako môže byť vnímaný jeden námet - každá práca žiaka je rovnaká a predsa iná - každý človek vníma priestor inak. Tiež zobraziť priestor nie je taká jednoduchá vec. Preto sme sa snažili spoločne sa o tom rozprávať, naučiť sa analyzovať priestor, porovnávať vrsty, používať farby v prospech priestoru. V druhom polroku nás čakajú ďalšie úlohy, ale verím, že deti sa zase radi zapoja, veď výtvarná tvorba je relax, terapia.  Dúfam, že v závere projektu sa pohľad na priestor a jeho zobrazenie stane pre všetkých zúčastnených prehľadnejší a budú s ním vedieť lepšie narábať a používať v reálnom živote, a časom aj v povolaní. Za priebeh a realizáciu na výtvarnej výchove zodpovedá  Mgr. Jana Chlebcová, 19.2.2021

      • Naši žiaci úspešní aj na okresnom kole Biologickej olympiády

      • Dňa 8.2.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C .

       Žiačky P.Matejovičová a S.Zohdi sa stali úspešnými riešiteľkami v teoreticko - praktickej časti.Online testy zvládli úplne úžasne,i napriek tomu,že k štúdiu mali k dispozícii len poznámky a možno domáce encyklopédie.

       V projektovej časti sa na 1.mieste umiestnil T.Olvecký a na 2.mieste R.Kašparovský .

       T.Olvecký bude našu školu reprezentovať v krajskom kole 19.3.2021 .

       Srdečne vám gratulujeme,zároveň ďakujeme za perfektnú reprezentáciu školy.

       Ing.E.Kozmanová

      • Rozvoj predstavivosti u 11 ročných žiakov - PROJEKT - UKF

      • Žiaci 5.ročníka boli zapojení na začiatku roka do projektu v spolupráci s UNIVERZITOU KONŠTANTÍNA FILOZOFA. Projekt sa týka priestorovej predstavivosti u 11 ročných žiakov  základnej školy. Do projektu boli zaradené aj dve školy z Nových Zámkov. V projekte sú zadávané programy, ktoré sa riešia na hodinách matematiky a týkajú sa rozvoju žiakov a  ich predstavivosti. Program pre našu školu vedie vyučujúca matematiky Dominika Zajarošová a trvá 3 roky. Začal sa v tento školský rok 2020/2021. 

       V septembri sme sa so žiakmi stretli prvýkrát, kde žiaci najskôr urobili test, ktorý im bol pridelený. Týkal  sa všeobecných znalostí žiakov. Neskôr sme spolu so žiakmi mali dve hodiny matematiky, ktoré boli  zamerané na rozvojový program TANGRAM. Tangram je čínsky hlavolam – skladačka, ktorá sa skladá z nasledujúcich siedmich základných častí: štvorec, rovnobežník a 5 trojuholníkov.  Podstatou hlavolamu je poskladať štvorec zo všetkých uvedených súčastí tak, aby sa žiadne útvary neprekrývali. Postupne vznikali ďalšie modifikácie hlavolamu. Cieľom bolo pomocou dielcov Tangramu zostaviť predkreslené figúry alebo predmety. Pravidlá skladania Tangramu umožňujú všetky dielce  ľubovoľne otáčať, ale podmienky o neprekrývaní sa ,a použití všetkých sedem častí musia byť dodržané. Vyučujúca mala predpripravené penové tangramy v rôznych farbách a spolu so žiakmi sme riešili rôzne úlohy z matematiky. Konkrétne sme sa venovali geometrickým tvarom a ich vlastnostiam. Pomocou tohto programu si žiaci mohli zopakovať geometrické tvary a ich vlastnosti. Za veľmi dôležité môžeme považovať to,  že si mohli žiaci mohli vyskúšať svoje schopnosti a mohli využiť svoje vedomosti pri daných úlohách.

       V decembri sme pokračovali v ďalšom programe, ktorý sa týkal KOCIEK a ich vývojového plánu. Bohužiaľ, sme tento program nemohli riešiť spoločne v škole, a tak si vyučujúca našla vlastné riešenie a to prostredníctvom „on-line sveta“ ZOOM aplikácie. Program opäť trval dve hodiny, žiaci sa naň prihlasovali on-line.  Žiaci sa s kockami stretli priamo v škole  na krúžku „Matematika hrou“, kde vytvárali stavby a schémy. Žiakov to bavilo a išlo im to veľmi dobre. Okrem jednoduchých stavieb vytvárali aj zložitejšie.  Počas práce využívali 10 kociek, no niekedy ich bolo viac ako 10(školský materiál). So žiakmi sme si na začiatku objasnili, aké poznáme pohľady stavieb a ako sa vytvárajú schémy. Na hodine im vyučujúca zadala a ukázala už vytvorenú stavbu, ktorú mala predpripravenú. Model im bol znázornený  z každej strany. V rámci podmienok sa niektorí žiaci pokúšali pracovať v programe „LeoCAD“, v ktorom si vyskúšali vytvoriť aj stavbu. Následne sme so žiakmi viedli diskusiu, ktorá pozostávala z otázok o kockách a ich stavieb.

       Predposledná časť projektu prebiehala taktiež online. Tretí rozvojový program sa týkal stavby a projektu, mapy MESTA. Cieľom programu bolo:

       Objavovanie priestorových vzťahov: Rozpoznávanie a popisovanie vzťahov medzi priestorovými objektmi. 

       Vnímanie priestorovej polohy: Rozpoznávanie pozície objektu vo vzťahu k osobe vnímajúcej objekt. Vizuálne rozlíšenie: Rozpoznanie podobností a rozdielov medzi objektmi.

       Vizuálna pamäť: Pripomenutie predtým videných objektov na základe ich charakteristických znakov. Úlohou žiakov bolo postaviť mesto podľa svojich predstáv. Mesto je obklopené riekou, preto je potrebné stavať mosty. Prvky, ktoré mali žiaci využiť vo výstavbe svojho mesta: most, veža, mrakodrap, primeraná cestná sieť, výstavba domov, s ohľadom na kapacity tak, aby sa zabránilo prehusteniu výstavby, ďalej napr. zariadenia na kontrolu znečistenia ovzdušia, filtráciu znečisťujúcich plynov alebo ukážka konštrukcia kupoly. Počas výstavby mali žiaci možnosť vlastnej tvorby. Štruktúra tvorby bola ľubovoľná: výkres, pomocou plastelíny, v programe a podobne. Žiaci mali najprv nakresliť plán mesta a potom ho mali modelovať pomocou paličiek a plastelíny (prípadne papiera). Žiaci zohľadňujú rozmery susediacich budov a prispôsobujú približné veľkosti. Na konci projektu žiaci odpovedali na nasledujúce otázky: 

       Otázky:

       • Aké tvary majú jednotlivé budovy?

       • Aký je názov telesa / budovy a koľko vrcholov má teleso? Koľko hrán má teleso?

       • Existujú na telese rovnobežné / kolmé okraje?

       • Aké objekty môžeme vidieť, ak sa na mesto dívame spredu, zboku?

       • Čo bolo najťažšie na budovaní mesta?

       • Čo bolo najviac prekvapujúce alebo zaujímavé?

       • Aké nečakané výzvy sa objavili počas projektu?

       • Čo by ste urobili inak, keby ste to skúsili znova?

       Na konci projektu žiaci preskúmajú a zosumarizujú to, čo sa práve naučili a dopĺňajú svoj existujúci koncepčný a relačný systém.

       Chcem poznamenať , že žiaci 5.A sú veľmi šikovní. Po telefonickom rozhovore od UKF sme dostali všetci krásnu pochvalu. Ďakujeme žiakom za ich spoluprácu. Zároveň sa chcem poďakovať ich vyučujúcej pani učiteľke

       Mgr. M. Lovásovej za jej podporu a pomoc.

        

        

        

       Mgr. Dominika Zajarošová

      • Olympiáda v anglickom jazyku-krajské kolo

      • Dňa 10.2.2021 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, na ktorom sa zúčastnili naši dvaja žiaci Alex zo 7.A v kategórii 1A a Sára z 8. A v kategórii 1C. Naši žiaci súťažili o sto šesť a získali krásne miesta. Alex obsadil perfektné 2. miesto a Sára získala nádherné 3. miesto. Sme na vás hrdí, srdečne vám gratulujeme a ďakujeme vám za krásnu reprezentáciu našej školy. 

       Song for you, you can sing along. Enjoy :) 

       Mgr. Šimková, PhD., Mgr. Sviteková. 

        

      • Make a present for your parents

      • Na hodinách anglického jazyka sme sa venovali téme " Presents". Tak sme si oživili online hodinu a využili medzipredmetové vzťahy s výtvarnou výchovou. Najprv sme si spolu s deťmi pripravili postup práce samozrejme po anglicky. A potom sa tvorilo :-) a vznikli takéto utešené krásne valentínske pozdravy pre našich milovaných. Žiaci zo 4.B a p.uč.Štrbíková

      • Our online trip to London

      • Naši siedmaci dostali za úlohu spracovať a na hodine aj odprezentovať akúkoľvek zaujímavosť, ktorá ich oslovila v Londýne. Okrem jazykových kompetencií zapojili pri projektoch aj medzipredmetové vzťahy a vedomosti z geografie, reálií a histórie. Pozrite sa ako pekne im to ide, no nie sú skvelí? :-)

       Mgr Sviteková

      • Naši žiaci úspešní aj na okresnom kole Geografickej olympiády

      • V piatok, 5.2.2021, sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci - úspešní riešitelia školského kola, ktoré sa konalo ešte začiatkom decembra. Tohtoročné okresné kolo Geo olympiády sa kvôli pretrvávajúcej epidemiologickej situácii konalo online formou a žiaci našej školy sa ho zúčastnili vo všetkých kategóriách (od 5. po 9. ročník).

       Svoje sily si zmerali s rovesníkmi z ostatných škôl nitrianskeho okresu virtuálne - stalo sa tak, že vôbec prvýkrát v histórii organizovania olympiády si účastníci mohli zasúťažiť z pohodlia domova a z obrazoviek svojich monitorov. Súťažný online test pozostával z otázok monotematickej i praktickej časti, v ktorej ich čakala aj práca s atlasom, či určovanie azimutu pomocou buzoly. Na vypracovanie všetkých častí mali súťažiaci spolu 90 min.

       Okresného kola Geo olmypiády sa spolu zúčastnilo 6 žiakov a je veľmi milé a povzbudivé, že úspešní riešitelia boli všetci, menovite - Lukáš Papšo z V.A, Ella Sofia Šupová z V.B, Samuel Plandora zo VI.A, Eric Maximilián Karabínoš zo VII.A, Sádeq Alsultani z VIII.A a Rudolf Kašparovský z IX.A. Okrem toho žiak V.A Lukáš Papšo získal 1. miesto vo svojej kategórii a tak zároveň postupuje ďalej do krajského kola.

       Všetkým účastníkom okres. kola Geo olympiády gratulujeme k úspešnému umiestneniu a nášmu postupujúcemu ďalej držíme palce, nech sa mu darí aj na krajskom kole!...

        

       Mgr. Martin Bogyo

     • Matematická olympiáda 5.ročník - OKRESNÉ KOLO
      • Matematická olympiáda 5.ročník - OKRESNÉ KOLO

      • V stredu, 27.januára sa uskutočnilo okresné kolo MO pre 5.ročník základných škôl. Úspešní žiaci zo školského kola si zmerali svoje sili s rovesníkmi z ostatných základných škôl a gymnázií. Na riešenie 3 príkladou formou online mali 2 hodiny.

       Z našej ZŠ dostalo pozvánku 5 žiakov (úspešných v školskom kole bolo 8 žiakov). 

       Je potešujúce, že všetci pozvaní žiaci boli v okresnom kole 70.roč. MO ÚSPEŠNÍ. Jedná sa o 3 žiakov 5.A triedy: J.N.FARKAŠOVÁ, T.MORVAYOVÁ, L.PAPŠO a 2 žiakov 5.B triedy: T.MATEJOVIČ, A.STRIEŽENEC.

       Vyučujúcou je v týchto triedach Mgr.M.LOVÁSOVÁ.

        

       Úspešným piatakom srdečne blahoželáme. 

        

       Mgr.M.Lovásová

      • Náš rodinný erb

      • Nosnou témou tretiackeho vlastivedného učiva je "Naša obec." Žiaci získavajú nové informácie, ktoré si ukladajú do pamäti. Vedia, že každá obec je charakteristická tým, že má svoj erb. Aj deti dostali za úlohu vytvoriť si vlastný tzv. rodinný erb. Sú tvorivé a som presvedčená, že sa potešili zo svojho diela, Každý úlohu zvládol na výbornú. Pozrite sa, ako sa im darilo.

       tr. uč. E. Virágová+ žiaci III.A

      • Clothes in 2.B

      • Na hodinách anglického jazyka sa učíme farby, rôzne druhy oblečenia a väzbu I have got... Tak sme si vyskúšali aj naše schopnosti pomocou tzv. obrázkového diktátu v anglickom jazyku. Napísali sme si štyri vety a ku nim nakreslili správny obrázok. Dôkazom našej šikovnosti sú nasledujúce obrázky. Malí a šikovní angličtinári z 2.B a p.uč.Štrbíková

      • Tvorivý relax vo februári

      • Relax pri výtvarnej tvorbe je zdá sa obľúbenou činnosťou našich žiakov na druhom stupni. Práca je kreatívna vo všetkých oblastiach. Veľmi vysoko hodnotím obrázok a hlavne čin s tým spojený - žiačka sa obrázkom poďakovala lekárom za starostlivosť a liečbu  chorého príbuzného, je to výborný nápad aj gesto. Inšpirujte sa aj Vy a relaxujte pri kreslení. Veľmi dobré na upokojenie a oddych sú  antistresové vymaľovanky. Ak sa im venujete pošlite, už sa na ne teším. Jana Chlebcová 9.2.2021

      • Kolégium Zelenej školy schválilo EAP

      • Dňa 5.2.2021 na online stretnutí Zelenej školy, bol predložený návrh na schválenie EAP s témou Potraviny. Po prehodonotení a diskusii, všetci členovia návrh odobrili. Posielame ho teraz na schválenie našej koordinátorke do Zelenej školy a veríme, že bude všetko v poriadku. Dali sme si dva hlavné ciele a 11 aktivít.Ďakujeme všetkým žiakom, členom kolégia, za podnetné návrhy do EAPu.Dúfame, že čoskoro ich budeme môcť začať realizovať, hneď po návrate do školy. Ciele sú dané na obdobie v rokoch 2021-2022.

       Kolégium a koordinátorky školy- Ing. Kozmanová E., Mgr. Bobčeková N. 

      • Varím, varíš, varíme... :-))

      • V období fašiangov sa naši piataci dostali k téme počítateľných a nepočítateľných podstatných mien. A to bol iba krôčik k ich praktickému využitiu v chutných receptoch. Na moje milé prekvapenie som na hodinách zistila, že mnohí si ich prípravu už vyskúšali aj reálnom živote. Deti mi svojimi prácami urobili veľkú radosť, tak sa chcem s vami o tú radosť trocha podeliť. 

       Dobrú chuť.

       Mgr. Sviteková

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

     Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

     Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

       • Spolupráca UKF a našej školy

        Projekt KEGA - Rozvoj priestorovej predstavivosti u 10-12 ročných žiakov v základnej škole je realizovaný univerzitou v spolupráci s našimi piatakmi v 5.A triede na troch predmetoch - informatika, matematika a výtvarná výchova. V prvom polroku sme mali možnosť pracovať prezenčne v škole, no prácu sme dokončili až v domácom prostredí. Pripájam sa ku kolegom, ktorí prezentovali prácu žiakov za svoj predmet a prikladám výtvarné práce, pri ktorých sme riešili mnoho aspektov zobrazovania priestoru na ploche. Pohľadom do diaľky okolitej krajiny sme skúmali rozloženie kompozície do jednotlivých plánov - vrstiev. Naučili sme sa zobraziť blízke a vzdialené prvky, naučili sme sa umiestniť tieto prvky do kompozície, využiť sýtosť farieb a silu línií pre zobrazovanie skutočnosti. Pri zobrazovaní rieky a potoka sme použili plastický materiál - gázu. Ohybnými líniami sme zobrazovali tok vody v koryte

       • Olympiáda v anglickom jazyku-krajské kolo

        Dňa 10.2.2021 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, na ktorom sa zúčastnili naši dvaja žiaci Alex zo 7.A v kategórii 1A a Sára z 8. A v kategórii 1C. Naši žiaci súťažili o sto šesť a získali krásne miesta. Alex obsadil perfektné 2. miesto a Sára získala nádherné 3. miesto. Sme na vás hrdí, srdečne vám gratulujeme a ďakujeme vám za krásnu reprezentáciu našej školy.

       • Make a present for your parents

        Na hodinách anglického jazyka sme sa venovali téme " Presents". Tak sme si oživili online hodinu a využili medzipredmetové vzťahy s výtvarnou výchovou. Najprv sme si spolu s deťmi pripravili postup práce samozrejme po anglicky. A potom sa tvorilo :-) a vznikli takéto utešené krásne valentínske pozdravy pre našich milovaných. Žiaci zo 4.B a p.uč.Štrbíková