• Oznamy

     • Nadpis

     • Platba príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD od 1.9.2019

       

      1. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je suma stanovená VZN Mesta Nitra, t.j. 15,- €.
      2. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca každý mesiac, vždy do 10. dňa v mesiaci. (v januári výnimočne do 20.1.)
      3. Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa bude uskutočňovať nasledovne:
      1. Vychovávateľka ŠKD odovzdá zákonnému zástupcovi číslo, ktoré zákonný zástupca pri uhrádzaní napíše ako variabilný symbol. (toto číslo je jedinečné pre každé dieťa)
      2. Zákonný zástupca môže uhrádzať príspevok na ŠKD mesačne prostredníctvom elektronickej platby IBAN: SK32 5600 0000 0068 3399 9100 (nie vkladom v hotovosti!!!), v takom prípade odovzdá za prvú platbu doklad o úhrade aj s číslom účtu a kódom banky,  z ktorého bude platba naďalej realizovaná. Je potrebné uviesť ako doplňujúci údaj meno dieťaťa a triedu (napr.: Nováková Nina, III.A)
      3. V prípade trvalého príkazu je taktiež potrebné odovzdať potvrdenie o trvalej platbe s číslom účtu.
      4. Platbu za ŠKD nie je možné uhradiť za celý rok naraz, len jednotlivo mesačne!